ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erato

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erato-, *erato*
Possible hiragana form: えらと
English-Thai: Longdo Dictionary
keratoconus(n) โรคกระจกตาโป่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม
cinerator(ซิน'นะเรเทอะ) n. เตาเผาศพ,เตาเผาขยะ
generator(เจน'นะเรเทอะ) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,บุคคลที่ให้กำเนิด,สิ่งที่ให้กำเนิด,เครื่องมือผลิตแก๊สหรือไอ, Syn. creator
geratologyn. ชราภาพวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับวัยชรา., See also: geratologic adj.
incinerator(อินซิน' นะเรเทอะ) n. เตาเผาให้เป็นเถ้าถ่าน, ผู้เผาของให้เป็นเถ้าถ่าน
keratosis(เคอระโท'ซิส) n. โรคผิวหนังหนาและแข็ง
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
moderato(มอดระรา'โท) adj. ในจังหวะที่เร็วพอประมาณ
moderator(มอด'ดะเรเทอะ) n. พิธีกร,ประธานการประชุม, See also: moderatorial adj., Syn. mediator, master of ceremony

English-Thai: Nontri Dictionary
accelerator(n) คันเร่ง
generator(n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น
liberator(n) ผู้กู้อิสรภาพ
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
numerator(n) เครื่องนับ
operator(n) ผู้กระทำ,ผู้คุมเครื่อง,พนักงานรับโทรศัพท์,นายหน้า
refrigerator(n) เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัททัวร์[børisat thūa] (n, exp) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau  FR: agence de voyages [f]
เอราทอสเทนีส[Ērāthøsthēnīs] (n, prop) EN: Eratosthenes
กังหันไฟฟ้า[kanghan faifā] (n, exp) EN: turbogenerator
คันเร่ง[khanreng] (n, exp) EN: accelerator ; gas pedal (Am.)  FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
คันเร่งน้ำมัน[khanreng nāmman] (n) EN: accelerator (of a vehicle)  FR: accélérateur [m]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]  FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า[khreūang kamnoēt faifā] (n, exp) EN: generator  FR: générateur électrique [m] ; groupe électrogène [m]
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[khreūang kamnoēt faifā sathit] (n, exp) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine  FR: machine électrostatique [f]
เครื่องทำไฟ[khreūang tham fai] (n) EN: generator  FR: générateur électrique [m]
และ[lae] (x) EN: AND (logical operator)  FR: ET (opérateur logique) [m] ; AND (opérateur logique) [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
ごみ焼き炉[ごみやきろ, gomiyakiro] (n) incinerator; refuse furnace [Add to Longdo]
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
アクセラレータ;アクセレレーター;アクセラレーター;アクセルレータ[akuserare-ta ; akuserere-ta-; akuserare-ta-; akuserure-ta] (n) (See アクセル・1) accelerator [Add to Longdo]
アクセラレータカード[akuserare-taka-do] (n) {comp} accelerator card [Add to Longdo]
アクセル[akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P) [Add to Longdo]
アクセルペダル[akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[adoresujienere-ta] (n) {comp} address generator [Add to Longdo]
アナログ信号生成器[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator [Add to Longdo]
アプリケーションジェネレータ[apurike-shonjienere-ta] (n) {comp} application generator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator [Add to Longdo]
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ブール演算子[ブールえんざんし, bu-ru enzanshi] Boolean operator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Erato
      n 1: (Greek mythology) the Muse of lyric and love poetry

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top