ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

english

IH1 NG G L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -english-, *english*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
English(n, vi, vt, modal, ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
English(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ภาษาไทย-อังกฤษ

English-Thai: Longdo Dictionary
english(n,, adj) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
English(adj) เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ, See also: แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ
English(n) ชาวอังกฤษ, See also: คนอังกฤษ
English(n) ภาษาอังกฤษ
Englishman(n) ผู้ชายที่เกิดในอังกฤษ, See also: ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
English horn(n) ปี่ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายปี่โอโบแต่ใหญ่กว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
english(อิง'ลิช) adj. เกี่ยวกับอังกฤษ -n. ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
king's englishn..ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง., Syn. Queen's English
pidgin englishภาษาอังกฤษผสม (เริ่มใช้ครั้งแรกในหมู่คนจีนตามท่าเรือ) ,ภาษามั่ว,ภาษาผสม, Syn. Pidgin English

English-Thai: Nontri Dictionary
English(adj) เกี่ยวกับชาติอังกฤษ,ของคนอังกฤษ,เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
English(n) ชาวอังกฤษ,คนอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
English delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
English dramaบทละครอังกฤษ [TU Subject Heading]
English drama (Comedy)บทละครอังกฤษ (ละครชวนหัว) [TU Subject Heading]
English languageภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]
English literatureวรรณกรรมอังกฤษ [TU Subject Heading]
English newspapersหนังสือพิมพ์อังกฤษ [TU Subject Heading]
English periodicalsวารสารอังกฤษ [TU Subject Heading]
English Plantainผักกาดนา [การแพทย์]
English poetryกวีนิพนธ์อังกฤษ [TU Subject Heading]
English teachersครูภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Englishอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
english400 million people speak English as their first language.
english80% of all English words come from other languages.
english80% of all information in the world's computers is in English.
englishA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
englishAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
englishA child able to speak English.
englishAfter he had graduated from the university, he taught English for two years.
englishAfter I got all worked up about ordering in English, I walked in the store and they greeted me with "Irasshaimase!" I felt, like, "What the ...?"
englishAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
englishAll of us talk in English.
englishAll students of English should have a good English-English dictionary at hand.
englishAll the students are studying English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวอังกฤษ(n) British, See also: English, Syn. คนอังกฤษ, ผู้ดีอังกฤษ, Example: คนอเมริกันคือชาวอังกฤษที่อพยพไปอยู่ที่ทวีปอเมริกา, Count Unit: คน
ภาษาอังกฤษ(n) English, Example: แม่พูดภาษาอังกฤษให้ลูกในท้องฟังทุกวันเพราะคิดว่าลูกจะได้เก่งภาษาอังกฤษ, Thai Definition: ภาษาของชนผิวขาวพวกหนึ่งที่อยู่ในเกาะทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปซึ่งเรียกว่า เกรตบริเตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังกฤษ[Angkrit] (adj) EN: English  FR: anglais ; britannique
บทสนทนาภาษาอังกฤษ[botsonthana phāsā Angkrit] (n, exp) EN: English conversation
ชายชาวอังกฤษ[chāichāo Angkrit] (n, prop) EN: Englishman  FR: Anglais [m]
ชาวอังกฤษ[Chāo Angkrit] (n, prop) EN: British ; English  FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชื่อภาษาอังกฤษ[cheū phāsā Angkrit] (n, exp) EN: English name  FR: nom anglais [m]
ช่องแคบอังกฤษ[Chǿngkhaēp Angkrit] (n, prop) EN: English Channel  FR: La Manche
หัดพูดภาษาอังกฤษ[hat phūt phāsā Angkrit] (xp) EN: practise spoken English  FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
ครูสอนภาษาอังกฤษ[khrū søn phāsā Angkrit] (n, exp) EN: English teacher  FR: professeur d'anglais [m]
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ[nakwitthayāsāt chāo Angkrit] (n, exp) EN: English scientist  FR: scientifique anglais [m]
ภาษาอังกฤษ[phāsā Angkrit] (n) EN: English ; English language  FR: anglais [m] ; langue anglaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGLISH IH1 NG G L IH0 SH
ENGLISH IH1 NG L IH0 SH
ENGLISHMAN IH1 NG G L IH0 SH M AH0 N
ENGLISHMEN EH2 NG L IH1 SH M AH0 N
ENGLISHWOMAN IH1 NG G L IH0 SH W UH2 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
English (n) ˈɪŋglɪʃ (i1 ng g l i sh)
Englishman (n) ˈɪŋglɪʃmən (i1 ng g l i sh m @ n)
Englishmen (n) ˈɪŋglɪʃmən (i1 ng g l i sh m @ n)
Englishwoman (n) ˈɪŋglɪʃwumən (i1 ng g l i sh w u m @ n)
Englishwomen (n) ˈɪŋglɪʃwɪmɪn (i1 ng g l i sh w i m i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yīng, ㄧㄥ, ] English; brave; surname Ying, #1,582 [Add to Longdo]
英语[Yīng yǔ, ㄧㄥ ㄩˇ, / ] English (language), #1,967 [Add to Longdo]
英文[Yīng wén, ㄧㄥ ㄨㄣˊ, ] English (language), #8,478 [Add to Longdo]
英汉[Yīng Hàn, ㄧㄥ ㄏㄢˋ, / ] English-Chinese (e.g. dictionary), #43,751 [Add to Longdo]
英吉利海峡[Yīng jí lì hǎi xiá, ㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] English Channel, #64,780 [Add to Longdo]
英汉对译[Yīng Hàn duì yì, ㄧㄥ ㄏㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] English-Chinese parallel text [Add to Longdo]
英语热[Yīng yǔ rè, ㄧㄥ ㄩˇ ㄖㄜˋ, / ] English language fan; enthusiasm for English [Add to Longdo]
英译[Yīng yì, ㄧㄥ ㄧˋ, / ] English translation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anglist {m}; Anglistin {f}English specialist; Anglicist [Add to Longdo]
Englisch {n} | auf EnglischEnglish | in English [Add to Longdo]
Englischkurs {m}English class [Add to Longdo]
Englischlehrer {m}; Englischlehrerin {f}English teacher [Add to Longdo]
englischsprachige Literatur {f}English literature [Add to Longdo]
Englisch wird weltweit gesprochen.English is spoken all over the world. [Add to Longdo]
Ärmelkanal {m}English Channel [Add to Longdo]
ESGEnglish standard gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
アメリカ英語[アメリカえいご, amerika eigo] (n) American English [Add to Longdo]
アングロアメリカ[anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America [Add to Longdo]
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK) [Add to Longdo]
イギリス海峡[イギリスかいきょう, igirisu kaikyou] (n) English Channel [Add to Longdo]
イギリス人[イギリスじん, igirisu jin] (n) Englishman; Englishwoman [Add to Longdo]
イギリス文学[イギリスぶんがく, igirisu bungaku] (n) (See 英文学) English literature [Add to Longdo]
イングリッシュ[ingurisshu] (adj-f) (1) English; (n) (2) Engrish [Add to Longdo]
イングリッシュグリップ[ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
英数[えいすう, eisuu] English (ASCII) coding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 English
   adj 1: of or relating to or characteristic of England or its
       culture or people; "English history"; "the English landed
       aristocracy"; "English literature"
   2: of or relating to the English language
   n 1: an Indo-European language belonging to the West Germanic
      branch; the official language of Britain and the United
      States and most of the commonwealth countries [syn:
      {English}, {English language}]
   2: the people of England [syn: {English}, {English people}]
   3: the discipline that studies the English language and
     literature
   4: (sports) the spin given to a ball by striking it on one side
     or releasing it with a sharp twist [syn: {English}, {side}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top