ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elke

   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elke-, *elke*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elke มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elke*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hotelkeepersผู้จัดการโรงแรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bud Schnelker, liaison office. u. s. consulate, karachi. Rob Hodges.Bud Schnelker ฝ่ายประสานงาน กงศุลสหรัฐ ประจำกรุงการาจี Spies Like Us (1985)
- So what, it's a steelkey USB drive?USB ไดรฟ์เข้ารหัสเหรอ? Mercury Retrograde (2010)
Jack Welker. And his men.แจค เวล์คเคอร์ และคนของเขา Granite State (2013)
He likes roses and sometimes carnations.Manchmal stecke ich ihm Rosen oder Nelken an. Premier mai (1958)
Don't be irritated now. It's only your vanity.Nicht ärgerlich sein, das ist nur verletzte Eitelkeit. Indiscreet (1958)
One little Burperex tablet will keep your tum-tum from going on the dum-dum.Eine kleine Rülpserex-Tablette wird in Ihrem Magen die Übelkeit verjagen. Rock-a-Bye Baby (1958)
Don't let your tum-tum go on the dum-dumUm im Magen die Übelkeit zu verjagen Rock-a-Bye Baby (1958)
Doing another story on it would be like trying to make a salad out of old lettuce.Noch mal darüber zu schreiben ist, als machte man welken Salat an. Teacher's Pet (1958)
When you hurt someone like his masculine vanity, you're helpless.ist so einer in seiner männlichen Ei- telkeit gekränkt, sind wir machtlos. An Angel on Wheels (1959)
And the Carthaginians who survive from this deadly trap ... will be so exhausted, that our legions of border will take care of them .Und die Karthager, die das Wagnis überstehen, sind dann so erschöpft, dass sie an der Grenze von uns wie welkes Laub zusammengefegt werden. Hannibal (1959)
It wounds the assurance of the man and destroys the false idea they have of this.Das verletzt die Eitelkeit des Mannes und untergräbt die Existenz der Frau. The Terrible People (1960)
Work out in the fields, milk the cows and all that?Auf dem Feld arbeiten, Kühe melken und so etwas? A Breath of Scandal (1960)
Milking the cows, lying in the clover, and letting the joy of God's nature flow into my heart.Die Kühe melken, im Klee liegen und die Freude von Gottes Natur in mein Herz fließen lassen. Elmer Gantry (1960)
Will be sent home to milk goats.Und nun schickt man sie wieder nach Hause, um Ziegen zu melken. Esther and the King (1960)
Is boundless.Endlose Eitelkeiten The River Fuefuki (1960)
Doomed to Hell are Those Who livie the InfamyVerdammt zu Höllenqualen ist der, der sich der Eitelkeit verschreibt The River Fuefuki (1960)
-False pride and vanity. They destroy everything for lovers.- Hochmut und Eitelkeit... zerstören alles für Liebende. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
If you don't care where you sleep, you could at least come back for the milking.Du hättest wenigstens zum Melken da sein können. The Virgin Spring (1960)
But better to bloom on the road than wither in church.Leuchte lieber draußen und welke nicht in der Kirche! The Virgin Spring (1960)
Of course, it pleases Roman vanity to think that you are noble.Natürlich erfreut es die römische Eitelkeit, Euch Adel zuzusprechen. Spartacus (1960)
I'm going to beat that fat man with that curly hair and those diamond rings and that carnation.Ich werde den Dickwanst schlagen, mit seinen Löckchen, den Diamantringen und der NelkeThe Hustler (1961)
We'll drop smoke bombs!Es gibt Nebelkerzen. Kwiecien (1961)
- Out of vanity.- Aus Eitelkeit. Léon Morin, Priest (1961)
When I think of the vanities of society life, of poor Hélène Challemberg...Denke ich an die Eitelkeiten des mondänen Lebens, an das Leben dieser armen Helene Challemberg... The Lions Are Loose (1961)
We can build a corral for these and keep them.Wir bauen einen Pferch und melken sie jeden Tag. Mysterious Island (1961)
Your girls, your sails, your stars the sun on your earth, your mad vanityDeine Mädchen und deine Segel Unter dem Sternenhimmel Die Sonne auf deinem Pflaster Die verrückte Eitelkeit Saint-Tropez Blues (1961)
This is the safest place on the whole ridge.Das ist der sicherste Ort auf der Hügelkette. Hell Is for Heroes (1962)
No, Mr. Humbert confesses to a certain titillation of his vanity to some faint tenderness, even to a pattern of remorse daintily running along the steel of his conspiratorial dagger.Mr. Humbert gesteht, dass es seiner männlichen Eitelkeit schmeichelte, dass er sogar ein wenig Zärtlichkeit für Charlotte empfand. Lolita (1962)
A little for my vanity, a little for my dignity.Ein bisschen für meine Eitelkeit, ein bisschen für meine Würde. My Geisha (1962)
It's just another name for hurt pride.Das ist doch nur verletzte Eitelkeit. Love on a Pillow (1962)
That's a swig from the old bottle, isn't it?Das ist wirklich zum Mäuse melken. The Little People (1962)
As a pastor, he's a total failure, but... as an individual, he is without vanity... ambition.Als Pastor ist er ein völliger Versager. Aber als Mensch kennt er keine Eitelkeit... keinen Ehrgeiz. The Cardinal (1963)
The top of a mountain of worldly vanity.Ganz oben auf den Berg der weltlichen Eitelkeit. The Cardinal (1963)
But he was also a challenge to my vanity.Aber er forderte meine Eitelkeit heraus. The Cardinal (1963)
But she didn't flatter his ego as much as she brought out certain tendencies he kept quiet about.tatsächlich schmeichelte sie weniger seiner Eitelkeit als gewissen Neigungen, die er ansonsten lieber verschwieg. Suzanne's Career (1963)
They think themselves perfect. Their vanity is greater than their misery.Aus Eitelkeit nehmen sie ihr Elend nicht wahr. The Leopard (1963)
- Hear the whippoorwill?- Hörst du den Ziegenmelker-Vogel? Hud (1963)
We'll go on being a territory some more, with a lot of political appointees running it, according to what they learned in some college, where they think that cows are something you milk and Indians are something in front of a cigar store.Dann haben wir weiter diese verfluchten Beamten auf dem Hals, die irgendwo gelernt haben, dass Kühe Tiere zum Melken sind und dass Indianer Pfeifen rauchende Kerle sind. McLintock! (1963)
- All right! I've got to pick up my ball and chain.Ich muss meine Kugelkette aufheben. Carry On Jack (1964)
Pleasant for my body and my vanity.Angenehm für meinen Körper und meine Eitelkeit. All These Women (1964)
Takes about five minutes to milk the average cow.Eine durchschnittliche Kuh zu melken, dauert etwa fünf Minuten. Good Neighbor Sam (1964)
9 roses, and then 8 carnations, 3 hyacinth, 3 gladiola, 3 orchids. 9-8-3-3-3!9 Rosen, 8 Nelken, 4 Hyazinthen, 4 Gladiolen, 3 Orchideen. The Mysterious Magician (1964)
"And the blossom in her cheek has turned to chalk"Und die welke Haut sieht aus wie alter Kork My Fair Lady (1964)
- Nausea?- Ja. Übelkeit? Woman in the Dunes (1964)
Your carnation is crooked.- Ja, Sir. Noch eins Mr. Massey, Ihre Nelke ist verrutscht. Death at Bargain Prices (1965)
Vanity, sensuality, Patricia.Eitelkeit, Sinnlichkeit. Die! Die! My Darling! (1965)
Now is life's artful triumph of vanities destroyed for the spirit has vanished from its tabernacle.priester: "Jede Verbindung mit Leben und Eitelkeit ist nun aufgehoben. Der Geist hat seine Wohnung verlassen. Doctor Zhivago (1965)
- Will this do? - Thank you.In Valencia gibt man gern eine Gewürznelke dazu. Juliet of the Spirits (1965)
Yes, I think his majesty has pretensions to heroism a form of mental disease induced by vanity.Ich glaube, seine Majestät neigt zum Heldentum... einer Art Geisteskrankheit, ausgelöst durch Eitelkeit. Lord Jim (1965)
Vanity has its dangers.Eitelkeit birgt seine Gefahren in sich. Thunderball (1965)

CMU English Pronouncing Dictionary
BELKE    B EH1 L K
HELKE    HH EH1 L K
OELKE    OW1 L K
SELKE    S EH1 L K
WELKE    W EH1 L K
ELKES    EH1 L K S
ROELKE    R OW1 L K
PELKEY    P EH1 L K IY0
WELKER    W EH1 L K ER0
ZIELKE    Z IY1 L K
MIELKE    M IY1 L K IY0
KELKER    K EH1 L K ER0
BIELKE    B IY1 L K
DELKER    D EH1 L K ER0
ZUELKE    Z UW1 L K
FELKEL    F EH1 L K AH0 L
FELKER    F EH1 L K ER0
THIELKE    TH IY1 L K
OELKERS    OW1 L K ER0 Z
ENGELKE    EH1 NG G EH0 L K
VOELKER    V OW1 L K ER0
VOELKEL    V OW1 L K AH0 L
ENGELKEN    EH1 NG G EH0 L K AH0 N
SCHUELKE    SH UW1 L K
FELKER'S    F EH1 L K ER0 Z
SCHIELKE    SH IY1 L K
THRELKELD    TH R EH1 L K EH2 L D
WENDELKEN    W EH1 N D AH0 L K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Engelken    (n) ˈɛŋgəlkɛn (e1 ng g @ l k e n)
Threlkeld    (n) θrˈɛlkɛld (th r e1 l k e l d)

German-Thai: Longdo Dictionary
melken(vt) |molk/melkte, hat gemolken, +A| รีดนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelkeks {m} mit Vanillecremefüllungcustard cream biscuit [Add to Longdo]
Eitelkeit {f}conceitedness [Add to Longdo]
Eitelkeit {f}vanity [Add to Longdo]
Gewürznelke {f} | Gewürznelken {pl}clove | cloves [Add to Longdo]
Haspelkette {f}hand chain [Add to Longdo]
Hügelkette {f}ridge of hills [Add to Longdo]
Jahrmarkt {m} | Jahrmarkt der Eitelkeitfair | Vanity Fair [Add to Longdo]
Kegelkerbstift {m}grooved taper pin [Add to Longdo]
Keimwurzel {f}; Wurzelkeim {m} | Keimwurzeln {pl}; Wurzelkeime {pl}radicle | radicles [Add to Longdo]
Knebelkerbstift {m}center grooved pin [Add to Longdo]
Krankheit {f}; Übelkeit {f}sickness [Add to Longdo]
Mörtelkelle {f}; Maurerkelle {f}trowel [Add to Longdo]
Nelke {f} (Blume) [bot.] | Nelken {pl}pink; carnation | pinks [Add to Longdo]
Nelke {f} (Gewürz) [cook.] | Nelken {pl}clove | cloves [Add to Longdo]
Piment {m,n}; Nelkenpfeffer {m} [cook.]allspice; pimento [Add to Longdo]
Übelkeit {f}qualm [Add to Longdo]
Vielkeilwelle {f} [techn.]splined shaft [Add to Longdo]
Wickelkern {m}hub [Add to Longdo]
dahinwelken; welkento languish [Add to Longdo]
melken | melkend | gemolken; gemelkt | er/sie melkt; er/sie milkt | ich/er/sie melkte; ich/er/sie molk | er/sie hat/hatte gemolken; er/sie hat/hatte gemelkt | ich/er/sie melkte | melke!; milk!to milk | milking | milked | he/she milks | I/he/she milked | he/she has/had milked | I/he/she would milk | milk! [Add to Longdo]
verblassen; verwelken; verklingento fade [Add to Longdo]
verblühen; verdorren; vertrocknen; welken | verblühend; verdorrend; vertrocknend; welkend | verblüht; verdorrt; vertrocknet; gewelkt | verblühtto wither | withering | withered | withers [Add to Longdo]
welken | welkendto wilt; to fade | wilting [Add to Longdo]
welken; schlaff werdento sag [Add to Longdo]
Übelkeit {f}; Nausea {f} [med.]feeling of sickness; sick feeling; nausea [Add to Longdo]
Pharaonenziegenmelker {m} [ornith.]Egyptian Nightjar (Caprimulgus aegyptius) [Add to Longdo]
Ziegenmelker {m}; Nachtschwalbe {f} [ornith.]Eurasian Nightjar (Caprimulgus europaeus); European Nightjar [Add to Longdo]
Nelkenente {f} [ornith.]Pink-headed Duck [Add to Longdo]
Nelkenfruchttaube {f} [ornith.]Island Imperial Pigeon [Add to Longdo]
Nubischer Ziegenmelker {m} [ornith.]Nubian Nightjar [Add to Longdo]
Rothals-Ziegenmelker {m} [ornith.]Red-necked Nightjar [Add to Longdo]
Gelkehl-Ameisenschlüpfer {m} [ornith.]Yellow-throated Antwren [Add to Longdo]
Gelkehlbülbül {m} [ornith.]Yellow-throated Leaf-Love [Add to Longdo]
Doppelkernwulst {f}twin bead [Add to Longdo]
Kabelkern {m}cable bead [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人口[じんこう, jinkou] Bevoelkerung, Einwohnerzahl [Add to Longdo]
人口密度[じんこうみつど, jinkoumitsudo] Bevoelkerungsdichte [Add to Longdo]
住民[じゅうみん, juumin] Bewohner, Einwohner, Bevoelkerung [Add to Longdo]
列島[れっとう, rettou] Inselkette, Archipel [Add to Longdo]
吐き気[はきけ, hakike] Brechreiz, Uebelkeit, -Ekel [Add to Longdo]
搾る[しぼる, shiboru] pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
搾乳[さくにゅう, sakunyuu] melken [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] sich_bewoelken, sich_trueben [Add to Longdo]
枯れる[かれる, kareru] verwelken, welken [Add to Longdo]
枯れ葉[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]
枯葉[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]
絞る[しぼる, shiboru] auswringen, wringen, pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]
虚心[きょしん, kyoshin] Eitelkeit [Add to Longdo]
虚栄[きょえい, kyoei] Eitelkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top