ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elka

   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elka-, *elka*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elka มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elka*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Time cards.Stempelkarten. Quid Pro Quo (2013)
Suojelkaa avuttomia. Se on teidän valanne.ช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่า. Kingdom of Heaven (2005)
- I'm at Veselka.-ฉันอยู่ที่ VeselkaNick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Veselka, and guilty-weird or hungry-weird?เวเซลก้าหรอ และท่าทางแปลกแบบไหน แบบรู้สึกผิดหรือว่าหิว Petty in Pink (2011)
Dan's standing outside of some restaurant called Veselka, but he's definitely acting weird.แดนยืนอยู่ข้างนอกภัตตาคารสักแห่ง ร้านที่ชื่อเวเซลก้า แต่เขาดูท่าทางแปลกๆนะ Petty in Pink (2011)
And you bring royalty to Veselka.แล้วคุณก็พาราชวงศ์ไปที่เวเซลก้า Petty in Pink (2011)
I know I have, I know I have, but I was with my dad today, and I swung by Veselka.ฉันรู้ว่าฉันทำแบบนั้น แต่เพราะฉันอยู่กับพ่อฉันนี่ ฉันอยู่แถวๆเวเซลก้า Petty in Pink (2011)
It was a man. He saw us at Veselka.เขาเป็นคนที่เห็นเราที่เวเซลก้า Petty in Pink (2011)
Well, you know, a little achy...Naja, Sie wissen, ein wenig Muskelkater... Mon Oncle (1958)
- As a playmate for Cecile. - Exactly.- Eine Spielkameradin für Cecile. Bonjour Tristesse (1958)
I could never think of you as just a playmate.- Genau. Dich könnte ich niemals nur als Spielkameradin sehen. Bonjour Tristesse (1958)
A playmate, someone to have fun with?Eine Spielkameradin, um Spaß zu haben. Bonjour Tristesse (1958)
You hear about them fellas that can shoot the middle out of the ace of spades?Es soll Leute geben... die die Mitte einer Spielkarte treffen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
He sleeps only in a darkroom...Bald steck ich ihn in die Dunkelkammer. Big Deal on Madonna Street (1958)
I'm a contender, you see.Ich bin ein Titelkandidat. Carry on Nurse (1959)
I've seen the English Channel, the Atlantic, and the Mediterranean, but not the North Sea.Ich kenne das Mittelmeer, den Ärmelkanal und den Atlantik, bloß die Nordsee noch nicht. The 400 Blows (1959)
Two weeks before the murder... Mr. Delano spent three evenings in the casino of the Luxor Hotel.2 Wochen vor dem Mord hat Herr Delanus sich 3 Abende im Spielkasino des Hotel Luxor aufgehalten. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
What a crummy old heap!Das ist eine alte Gammelkarre. Zazie dans le Métro (1960)
You oughta pay people to ride in this stinking crate!Die sollten sie für diese Gammelkarre eher senken. Zazie dans le Métro (1960)
Nail biter.Nägelkauer. Nervous Man in a Four Dollar Room (1960)
Scared, nervous little nail biter.Verängstigter, nervöser, kleiner Nägelkauer. Nervous Man in a Four Dollar Room (1960)
What's appalling about war is that it deprives man of his own individual battle.Das schrecklichste am Krieg ist, dass er dem Menschen den Einzelkampf nimmt. Jules and Jim (1962)
In such a junk room...In so einer Rumpelkammer ... Kohlhiesel's Daughters (1962)
As a colonel, you'll have a cabin to yourself on the boat home.Als Colonel haben Sie auf dem Schiff, das Sie heimbringt, eine Einzelkabine. Lawrence of Arabia (1962)
At the bottom of the Channel.Auf dem Grund des Ärmelkanals. The Longest Day (1962)
I could be the greatest cook in the world, the finest, most exciting playmate, the most incredibly interesting companion, but those are very tiny niches- a shelf in the stomach, a very small ledge in the brain.Ich könnte die beste Köchin der Welt sein, der beste, aufregendste Spielkamerad, der unglaublichste und beste Kumpel, aber das sind nur winzige Nischen. Ein Eckchen im Magen und ein sehr kleines Stückchen im Gehirn. I Sing the Body Electric (1962)
Next week onthe twilight zone contributor charles beaumont provides us with a most charming tale of an old man and some children- an old man who's an exceptional playmate, exceptional because, well, how many old men do you know who can change into monsters?Nächste Woche versorgt uns Mr. Charles Beaumont mit einer charmanten Geschichte von einem alten Mann und einigen Kindern. Ein alter Mann, der ein außergewöhnlicher Spielkamerad ist. Außergewöhnlich deshalb... To Serve Man (1962)
Food stamps enough in England.Lebensmittelkarten gibt es in England genug. The Dark Room of Damocles (1963)
Here are the food stamps for that woman from England.Hier sind Lebensmittelkarten für das Mädchen aus England. The Dark Room of Damocles (1963)
Salmon from the Loire, sole from the Channel lobsters from Corsica oysters from Dieppe, sardines from Lorient.Lachs aus der Loire, Seezunge aus dem Ärmelkanal Hummer aus Korsika Austern aus Dieppe, Sardinen aus Lorient. Irma la Douce (1963)
No, the casino is about to cΙose.Aber nein, das Spielkasino macht bald zu. Muriel, or the Time of Return (1963)
OnΙy tuna and other foodstuffs.Im Spielkasino gibt es keine Jacobsmuscheln, höchstens Thunfisch, manchmal Kiesche. Muriel, or the Time of Return (1963)
-Αre you going to the casino?- Sie gehen ins Spielkasino. Muriel, or the Time of Return (1963)
Do you remember that punch you made for the opening of the casino?Oh, wollen wir nicht einen Punsch machen? Erinnerst Du Dich noch an diesen sagenhaften Punsch bei der Einweihung des Spielkasinos? Muriel, or the Time of Return (1963)
Major, it's senseless of you to keep refusing.Ich bin überzeugt, dass das Weibstück die Wahrheit spricht. Daran zweifle ich auch nicht. Ärmelkanal. 36 Hours (1964)
My dear Gerber, before I came here, I read your record.Es ist sinnlos, dass Sie uns Widerstand leisten. Wir wissen, es ist der Ärmelkanal. Und dass es am 07. losgeht. 36 Hours (1964)
These are some of the case histories of those soldiers the young guys I told you about the ones with battle fatigue and nervous breakdowns that were cured.Meine Botschaft wurde abgefangen und kam Schack in die Hände. Liegt in einem Papierkorb. Die haben Ihnen diese Ärmelkanalgeschichte gerne geglaubt. 36 Hours (1964)
Think what it'll do for our standing in the community... and how Eddie's playmates will all begin to notice him.Denk an unser Ansehen in der Gemeinde. Und dass Eddies Spielkameraden beginnen werden, ihn zu bemerken. Family Portrait (1964)
It'll be wonderful for Eddie to have a little playmate, Aunt Lily.Ich liebe es, zu lauschen. Es ist sicher wundervoll für Eddie, wenn er einen Spielkameraden bekommt. Rock-a-Bye Munster (1964)
A new playmate for Eddie. Did you hear that, Herman?Ein kleiner Spielkamerad für Eddie, hast du das gehört? Rock-a-Bye Munster (1964)
Here's my new playmate.Das ist mein Spielkamerad. Rock-a-Bye Munster (1964)
And I think the idea of having a little playmate for Eddie is just wonderful.Und ich finde die Idee, dass Eddie einen Spielkameraden bekommt, einfach wundervoll. Rock-a-Bye Munster (1964)
Eddie, meet your new playmate.Eddie, stell dich deinem neuen Spielkameraden vor. Rock-a-Bye Munster (1964)
Playmate?Spielkamerad? Rock-a-Bye Munster (1964)
When you've started work, you'll get a ration book.Wenn du anfängst zu arbeiten, bekommst du eine Lebensmittelkarte. Doctor Zhivago (1965)
He had a fourth-class ration book and he was undernourished.Er hatte eine Lebensmittelkarte vierter Klasse und war unterernährt. Doctor Zhivago (1965)
Sorry, he's busy. He's working in the darkroom.Tut mir Leid, er hat in der Dunkelkammer zu tun. The Heroes of Telemark (1965)
Competitors will actually fly across English Channel." That's not bad, eh?"Teilnehmer werden Ärmelkanal überqueren." Nicht übel. Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
I don't think he's the ideal playmate for our sweet little Eddie.Also ich finde, er ist nicht der geeignete Spielkamerad für unseren lieben kleinen Eddie. Come Back, Little Googie (1965)
Then we'll put this candid cameraman into a permanent darkroom.Dann stecken wir diesen Schnappschussjäger in die ewige Dunkelkammer. Herman Munster, Shutterbug (1965)

CMU English Pronouncing Dictionary
BELKA    B EH1 L K AH0
PELKA    P EH1 L K AH0
MELKA    M EH1 L K AH0
MELKAR    M EH1 L K AA2 R
HAVELKA    HH AH0 V EH1 L K AH0
PAVELKA    P AH0 V EH1 L K AH0
POPELKA    P AH0 P EH1 L K AH0
VESELKA    V EY0 S EY1 L K AH0
KOUDELKA    K AW0 D EH1 L K AH0
MELKAR'S    M EH1 L K AA2 R Z
BELKACEM    B EH1 L K AH0 S AH0 M

German-Thai: Longdo Dictionary
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover [Add to Longdo]
Artikelkatalog {m}article catalog [Add to Longdo]
Doppelkabel {n}dual cable [Add to Longdo]
Doppelkabel {n}twisted pair cable [Add to Longdo]
Dunkelkammer {f} | Dunkelkammern {pl}dark room; darkroom | dark rooms; darkrooms [Add to Longdo]
Einzelkabine {f}single cabin [Add to Longdo]
Einzelkampf {m} | Einzelkämpfe {pl}single combat | single combats [Add to Longdo]
Kabelkanal {m}; Leitungsrohr {n}cable duct; cable conduit [Add to Longdo]
TV-Kabelkanal {m}cable TV channel [Add to Longdo]
Kabelkapazität {f}cable capacitance [Add to Longdo]
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching [Add to Longdo]
Quartett {n} (Spielkarten)deck (pack) of cards Quartett [Add to Longdo]
Rumpelkammer {f}limbo [Add to Longdo]
Sammelkanal {m}collection flue; riser [Add to Longdo]
Sammelkapsel {f}boll [Add to Longdo]
Schädeldecke {f}; Schädelkappe {f}; Schädeldach {n} [anat.] | Schädeldecken {pl}; Schädelkappen {pl}skullcap | skullcaps [Add to Longdo]
Schnabelkanne {f}beak flagon; beak-spouted jug [Add to Longdo]
Spielgefährte {m}; Spielkamerad {m} | Spielgefährten {pl}playmate | playfellows [Add to Longdo]
Spielkamerad {m} | Spielkameraden {pl}playfellow | playmates [Add to Longdo]
Spielkarte {f}playing card [Add to Longdo]
Spielkasino {n}casino; gambling casino [Add to Longdo]
Titelkampf {m} | Titelkämpfe {pl}title bout | title bouts [Add to Longdo]
Winkelkatze {f} [techn.]cantilever crab [Add to Longdo]
Zettelkasten {m}slip box [Add to Longdo]
Zielkamera {f}photo finish camera [Add to Longdo]
Zirkelkasten {m}compasses case [Add to Longdo]
Rötelkauz {m} [ornith.]Rufous-banded Owl [Add to Longdo]
Sprenkelkauz {m} [ornith.]Mottled Owl [Add to Longdo]
Strichelkauz {m} [ornith.]Ferruginous Pygmy Owl [Add to Longdo]
Wachtelkauz {m} [ornith.]Collared Owlet [Add to Longdo]
Dschungelkauz {m} [ornith.]Jungle Owlet [Add to Longdo]
Tüpfelkauz {m} [ornith.]Spotted Hawk Owl [Add to Longdo]
Rundflügelkauz {m} [ornith.]Papuan Hawk Owl [Add to Longdo]
Mantelkardinal {m} [ornith.]Yellow-billed Cardinal [Add to Longdo]
Schmalschnabelkardinal {m} [ornith.]Pyrrhuloxia [Add to Longdo]
Gelbbürzelkassike {f} [ornith.]Yellow-rumped Cacique [Add to Longdo]
Rotbürzelkassike {f} [ornith.]Red-rumped Cacique [Add to Longdo]
Gelbschnabelkassike {f} [ornith.]Yellow-billed Cacique [Add to Longdo]
Scharlachbürzelkassike {f} [ornith.]Scarlet-rumped Cacique [Add to Longdo]
Ärmelkanal {m}English Channel [Add to Longdo]
Gürtelkantenlösung {f}breaker edge looseness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一騎打ち[いっきうち, ikkiuchi] Einzelkampf [Add to Longdo]
暗室[あんしつ, anshitsu] Dunkelkammer [Add to Longdo]
物置[ものおき, monooki] Rumpelkammer, Lager, Schuppen [Add to Longdo]
碁会所[ごかいじょ, gokaijo] Go-Spielkasino [Add to Longdo]
碁会所[ごかいじょ, gokaijo] Go-Spielkasino [Add to Longdo]
遊び相手[あそびあいて, asobiaite] Spielkamerad, Mitspieler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top