ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eden

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eden-, *eden*
Possible hiragana form: えでん
English-Thai: Longdo Dictionary
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Eden(n) สวนอีเดน, See also: สวนที่อาดัมกับอีฟอาศัยอยู่
edentate(adj) ไม่มีฟัน
edentate(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีฟัน, See also: สัตว์จำพวก Edentata มีฟันเล็กน้อยหรือไม่มีฟันเช่น ตัวกินมด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eden(อี'เดิน) n. แดนสวรรค์,สวนอีเดน -Edenic adj. ดูEden
edentatan. ประเภท (order) สัตว์ที่ไร้ฟัน
edentateadj. ไร้ฟัน,เช่นตัวกินมด
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior, Ant. posterior
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง,ความไว้วางใจ,หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table,credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance, belief, trust, faith, Ant. distrust, mistrust
credendum(คริเดน'ดัม) n. ลัทธิที่ต้องการความเชื่อ,สิ่งที่เชื่อถือ -pl. credenda
credent(เครด'เดินทฺ) adj. น่าเชื่อถือ
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
credenza(คริเดน'ซะ) n. โต๊ะข้าง,โต๊ะข้างที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)

English-Thai: Nontri Dictionary
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
antecedent(n) สิ่งที่มาก่อน,สิ่งที่เกิดก่อน,คำนำหน้า
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน,แบบอย่าง,ตัวอย่าง
sedentary(adj) อยู่ประจำที่,นั่งนิ่ง,ไม่เคลื่อนย้าย
unprecedented(adj) ไม่เคยมีมาก่อน,คาดไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edentate; edentulate; edentulous-ไร้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edentulate; edentate; edentulous-ไร้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edentulous jawขากรรไกรไร้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edentulous; edentate; edentulate-ไร้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุราลัย(n) heaven, See also: Eden, paradise, Syn. สวรรค์, Example: ข้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายบนชั้นสุราลัย มาปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายด้วยเถิด, Thai Definition: ที่อยู่ของเทวดา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาทิตย์ก่อน[āthit køn] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine précédente
เดือนก่อน[deūoen køn] (n, exp) EN: last month ; previous month  FR: le mois précédent ; le mois dernier
หัวนอนปลายตีน[hūanønplāitīn] (n) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground
กรณีบรรทัดฐาน[karanī banthatthān] (n, exp) EN: precedent
กรณีตัวอย่าง[karanī tūayāng] (n, exp) EN: case in point ; precedent  FR: précédent [m]
กลาย[klāi] (adj) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before   FR: dernier ; précédent ; ancien
ก่อน[køn] (adj) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent  FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
เลขอ่านครั้งก่อน[lēk ān khrang køn] (n, exp) FR: relevé précédent [m]
ไม่มีฟัน[mai mī fan] (adj) FR: édenté

CMU English Pronouncing Dictionary
EDEN IY1 D AH0 N
EDENS IY1 D AH0 N Z
EDENTON EH1 D AH0 N T AH0 N
EDENFIELD EH1 D AH0 N F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eden (n) ˈiːdn (ii1 d n)
Edenbridge (n) ˈiːdnbrɪʤ (ii1 d n b r i jh)

German-Thai: Longdo Dictionary
jedenSee also: jede
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, Syn. auf jeden Fall
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: zumindest, Syn. wenigsten
verschiedenแตกต่างกันไป
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh
auf jeden Fallในทุกกรณี, ไม่ว่ากรณีใด, แน่นอน เช่น Auf jeden Fall komme ich mit dir zum Krankenhaus., See also: jedenfalls, in jedem Fall
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
jeden|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปกรรม| ทุกๆ เช่น Jeden Tag lernt er Französisch. เขาเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกวัน
bedenkenlos(adj, adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, Syn. ohne Zweifel
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., Syn. ungefährlich

Japanese-English: EDICT Dictionary
だけでなく[dakedenaku] (exp) (See のみならず) not just ... (but also ..); (P) [Add to Longdo]
イレデンティズム[iredenteizumu] (n) irredentism [Add to Longdo]
エデン[eden] (n) Eden; (P) [Add to Longdo]
エデンの園[エデンのその, eden nosono] (n) Garden of Eden [Add to Longdo]
スウェーデンリレー[suue-denrire-] (n) Sweden relay [Add to Longdo]
リーフバタフライフィッシュ;クロオビチョウチョウウオ[ri-fubatafuraifisshu ; kuroobichouchouuo] (n) reef butterflyfish (Chaetodon sedentarius) [Add to Longdo]
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) [Add to Longdo]
引例[いんれい, inrei] (n,vs) quotation; referring to precedent [Add to Longdo]
下殿[げでん, geden] (n) leaving the palace [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] credentials [Add to Longdo]
優先[ゆうせん, yuusen] precedence (vs) [Add to Longdo]
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current [Add to Longdo]
独立な[どくりつな, dokuritsuna] indepedent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eden
   n 1: any place of complete bliss and delight and peace [syn:
      {Eden}, {paradise}, {nirvana}, {heaven}, {promised land},
      {Shangri-la}]
   2: a beautiful garden where Adam and Eve were placed at the
     Creation; when they disobeyed and ate the forbidden fruit
     from the tree of knowledge of good and evil they were driven
     from their paradise (the fall of man) [syn: {Eden}, {Garden
     of Eden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top