ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ec

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ec-, *ec*
English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
decaffeination(n) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., Syn. การไฟฟ้านครหลวง
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
EC(abbr) ประชาคมยุโรป (คำย่อของ European Community)
ec(prf) ออก
echo(n) การซ้ำ, See also: การเลียนแบบ, Syn. copy, imitation
echo(vt) ทำให้ก้อง, See also: ทำให้สะท้อน, ทำให้กังวาน
echo(vi) สะท้อน, See also: ก้อง, กังวาน, Syn. resound
echo(n) เสียงสะท้อน, See also: เสียงก้อง, เสียงกังวาน, Syn. repetition, reverberation
ecru(adj) ซึ่งมีสีน้ำตาลอ่อน, Syn. beige, tan
ecru(n) สีน้ำตาลอ่อน, Syn. beige
eclat(n) ความสำเร็จที่งดงาม, Syn. success
echoic(adj) คล้ายเสียงสะท้อน, See also: เกี่ยวกับการเลียนเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecarte(เอคาร์เท') n. เกมไพ่ที่เล่นกันสองคน
ecaudate(อีคอ'เดท) adj. ซึ่งไร่หาง
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer, Ant. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
ecchymosis(เอคคะโม'ซิส) n. อาการฮ่อเลือด -pl. ecchymoses, See also: ecchymotic adj. ดูecchymosis
ecclesian. โบสถ์,ฝูงชนที่มาชุมนุมกัน,การชุมนุมกัน -pl. eccleses
ecclesiastic(อิคลีซิแอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พระสอนศาสนา,สงฆ์., Syn. clergyman, ecclesiastical
ecclesiasticismn. หลักปฎิบัติของสงฆ์,การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์
ecclesio-Pref. "โบสถ์"
ecdysiastn. นางระบำเปลื้องผ้า, Syn. stripper

English-Thai: Nontri Dictionary
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
ecclesiastic(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์
ecclesiastic(n) พระ,สงฆ์,พระสงฆ์
ecclesiastical(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์,ของสงฆ์
echo(n) เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกึกก้อง,การสะท้อนกลับ
echo(vi) ส่งเสียงก้อง,หวนกลับ,กล่าวซ้ำ,สะท้อนกลับ
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
eclipse(vt) ทำให้เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา,ทำให้มืด,บดบังรัศมี
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecaudate; acaudateไร้หาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecbolic; oxytocic๑. -เร่งการคลอด๒. ยาเร่งคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentric๑. นอกศูนย์กลาง๒. (จิตเวช.) พิลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentricลูกเบี้ยวจาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric-นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentricเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eccentric (jaw) positionตำแหน่ง(ขากรรไกร)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric (jaw) positionตำแหน่ง(ขากรรไกร)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric angleมุมเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eccentric interocclusal record; eccentric record๑. รอยบันทึกการสบนอกศูนย์ ๒. การบันทึกรอยสบนอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ECอีซี, Example: ดู eletrical conductivity [สิ่งแวดล้อม]
Ecหลุดออก [การแพทย์]
EC 50อีซี 50, Example: เป็นความเข้มข้นของสารในน้ำ เป็นสารเดียวซึ่งมีผลทำให้สิ่งมีชีวิต ตายไปร้อยละ 50 [สิ่งแวดล้อม]
EC Classificationระบบการจัดหมวดหมู่สิทธิบัตรแบบยุโรป [ทรัพย์สินทางปัญญา]
EC Numberเลขรหัสเฉพาะ [การแพทย์]
Eccentricขอบเดียวของลำไส้,เป็นเฉพาะแห่ง,บริเวณริมเซลล์,นอกศูนย์กลาง [การแพทย์]
Ecchymosesเลือดออกตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ,จ้ำเลือด,จุดเลือดออกค่อนข้างใหญ่,จ้ำเลือดออก [การแพทย์]
Ecchymosisช้ำเลือด,กาฬ,จ้ำเขียว,จ้ำเขียวตามตัว,จ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือดสีคล้ำ,เลือดออกตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ,พรายย้ำ,เลือดออกเป็นพรายย้ำ,จ้ำสีเขียวๆ,การบวมที่มีสีเขียวคล้ำหรือม่วง,จุดจ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือด,รอยเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่,ห้อเลือด,ผื่นเลือดออก [การแพทย์]
Ecchymosis, Periorbitalตาบวมเขียวช้ำ [การแพทย์]
Ecdysisการลอกคราบ,การลอกคราบของลูกน้ำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ec(abbrev) คณะกรรมาธิการยุโรป, Syn. Europran Commission
ecohydrology[UK [ˌɛkəʊhaɪˈdrɒlədʒi], US [ˌɛkoʊhaɪˈdrɑːlədʒi]] (n, uniq) น. นิเวศนุกวิทยา - วิชาที่ว่าด้วยระบบน้ำที่มีอยู่ในโลกและระบบนิเวศ (eco + hydrology: นิเวศ + อุทกวิทยา)
ecologically(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศ, See also: ecology
ecommerce(n) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
economic corridor(n) พื้นที่หลักเศรษฐกิจ (ไม่ใช่ 'ระเบียงเศรษฐกิจ')
economy of scale(phrase) การประหยัดจากขนาดของธุรกิจหรือกำลังการผลิต
ecotourism(n) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มอย่างคลั่งใคล้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"They're Coming." "They're Coming" by EC Grapple MC VD.พวกเขากำลังมา. พวกเขากำลังมาโดย อีซี กแรปล เอมซี ฟีดี How I Won the War (1967)
You're the one who baked those cookies for Home Ec class and gave them to me right?เธอเป็นคนที่อบคุกกี้ในชั่วโมง Home Ec class Operation Proposal (2007)
You guys got home Ec together too. That's cool.เรียนวิชางานบ้านด้วยกันรึ น่ารักดีนี่ Pineapple Express (2008)
I didn't even know we had a home ec room. What's all this?ไม่ยักรู้ว่ามีวิชาเตรียมเป็นแม่ด้วย ทำอะไรน่ะ? Wheels (2009)
Just taking stock of the home ec supplies.กำลังเช็คสต็อกน่ะ Dream On (2010)
You see, our home ec program teaches practical skills... like food service preparation.วิชาคหกรรม สอนให้ประกอบอาหาร Dream On (2010)
Home ec class. Muffin.ฉันทำมัฟฟินในคลาสคหกรรม Basic Lupine Urology (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
ecAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
ecAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
ecAgriculture is economy of the country.
ecA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
ecA housewife should be economical.
ecA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
ecAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
ecAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
ecAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
ecAn eclipse of the moon is a rare phenomenon.
ecAn eclipse of the sun is a rare appearance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการเศรษฐกิจ(n) economic sector, Syn. แวดวงเศรษฐกิจ, Example: เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ(adj) economic, Example: โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบางพระมีฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างแคบ, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน
หน่วยเงินตรายุโรป(n) Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Example: ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตราต่างประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ, Thai Definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
หน่วยเงินตรายุโรป(n) Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Thai Definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
นักเศรษฐศาสตร์(n) economist, Example: ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจนั่งเถียงกัน แทบล้มประดาตายระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาล กับนักเศรษฐศาสตร์ของพรรคความหวังใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการวิจัยและนำหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ
สะท้อน(v) echo, See also: resound
ภาวะเศรษฐกิจ(n) economic condition, See also: economic circumstance, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง, Thai Definition: สภาพทางเศรษฐกิจ
ระบบนิเวศ(n) ecology, Example: ระบบนิเวศหนึ่งๆ นั้นประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว, Thai Definition: โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่
เศรษฐกิจ(n) economy, See also: economic affairs, Example: การพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมต้องพึ่งพาพลังงานใหม่ๆ ภายใต้อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ, Thai Definition: งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน, Notes: (สันสกฤต)
เศรษฐศาสตร์(n) economics, Syn. เศรษฐวิทยา, Example: เกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างประเทศ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อาบัติ[ābat] (v) EN: transgress a precept
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อาหารแห้ง[āhān haēng] (n, exp) EN: dried food  FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECO IY1 K OW0
ECO EH1 K OW0
ECK EH1 K
ECKL EH1 K AH0 L
ECRU EH1 K R UW0
ECHO EH1 K OW0
ECON IY1 K AA2 N
ECAD IY1 K AE2 D
ECKEL EH1 K AH0 L
ECKER EH1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
EC (n) ˌiːsˈiː (ii2 s ii1)
Eco (n) ˈiːkou (ii1 k ou)
echo (v) ˈɛkou (e1 k ou)
echos (v) ˈɛkouz (e1 k ou z)
Eccles (n) ˈɛklz (e1 k l z)
echoed (v) ˈɛkoud (e1 k ou d)
echoes (n) ˈɛkouz (e1 k ou z)
eczema (n) ˈɛksɪmə (e1 k s i m @)
Ecuador (n) ˈɛkwədɔːr (e1 k w @ d oo r)
echelon (n) ˈɛʃəlɒn (e1 sh @ l o n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economy; economic, #127 [Add to Longdo]
经济效益[jīng jì xiào yì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] economic benefit, #4,444 [Add to Longdo]
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] economics (as a field of study), #6,128 [Add to Longdo]
经济学家[jīng jì xué jiā, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] economist, #6,416 [Add to Longdo]
经济体制[jīng jì tǐ zhì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] economic system, #10,394 [Add to Longdo]
古怪[gǔ guài, ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, ] eccentric; grotesque; oddly; queer, #11,914 [Add to Longdo]
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, / ] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow, #12,413 [Add to Longdo]
呼应[hū yìng, ㄏㄨ ㄧㄥˋ, / ] echoed; echo, #14,495 [Add to Longdo]
回声[huí shēng, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, / ] echo, #14,917 [Add to Longdo]
生态系统[shēng tài xì tǒng, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] ecosystem, #16,168 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
eckig(adj) เหลี่ยม, เป็นเหลี่ยม
Recht(n) |das, pl. Rechte| ขวา
Recht(n) |das| ความถูกต้อง
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ
rechnenคำนวณ
recht(adj,, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
sechsหก (เลข)
sprechen(vi) |spricht, sprach, gesprochen| พูด, กล่าว, ปราศัย เช่น Wovon sprichst du? เธอพูดถึงอะไรนะ
Besteck(n) |das, pl. Bestecke| ช้อนส้อม มีด
mundgerecht(adj) ที่มีขนาดพอดีคำ พอดีปาก เช่น Den Salat in mundgerechte Stücke schneiden, einmal durch die Pfanne schwenken und mit den Tomaten unter den Kartoffelsalat heben.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Echo {n}; Wiederhall {m} | Echos {pl}echo | echoes [Add to Longdo]
Echofunktion {f}echo feature [Add to Longdo]
Echograf {m}; Echograph {m}echograph [Add to Longdo]
Echografie {f}; Echographie {f}echography [Add to Longdo]
Echolot {n}echo-sounder; sounding [Add to Longdo]
Echolotung {f}echolocation [Add to Longdo]
Echomodus {m}blipmode [Add to Longdo]
Echoprüfung {f}echo check [Add to Longdo]
Echtheit {f}; Authentizität {f}authenticity [Add to Longdo]
Echtheit {f}genuineness [Add to Longdo]
Echtheit {f}realness [Add to Longdo]
Echtheit {f}; Originalität {f}originality [Add to Longdo]
Echtsilber {n}real silver [Add to Longdo]
Echtzeit...real-time [Add to Longdo]
Echtzeit-Betriebssystem {n} [comp.]real-time operating system [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ
écrire|j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent| เขียน
s'échauffer((sport)) อบอุ่นร่างกาย
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, Syn. la monnaie, les monnaies
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.), Syn. hâter
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反響[はんきょう, hankyou] Echo, Resonanz [Add to Longdo]
犬歯[けんし, kenshi] Eckzahn [Add to Longdo]
[つの, tsuno] Ecke, Winkel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EC
   n 1: an international organization of European countries formed
      after World War II to reduce trade barriers and increase
      cooperation among its members; "he tried to take Britain
      into the Europen Union" [syn: {European Union}, {EU},
      {European Community}, {EC}, {European Economic Community},
      {EEC}, {Common Market}, {Europe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top