ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duke

D UW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duke-, *duke*
Possible hiragana form: づけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duke(n) ท่านดยุค, See also: ขุนนางชั้นสูงของอังกฤษ, Syn. aristocrat, nobleman, peer, Ant. citizen, commoner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duke(ดิวคฺ) n. ท่านดยุค
archduke(อาร์ค'ดูค) n. ตำแหน่งเจ้าชายออสเตรีย (chief duke)

English-Thai: Nontri Dictionary
duke(n) ท่านดยุก,ขุนนางชั้นสูงของอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dukeThe duke holds a lot of land.
dukeThis only increased his desire to be revenged on the murderous duke.
dukeWith his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดยุค(n) duke, Count Unit: คน, Thai Definition: ขุนนางชั้นสูงสุดของอังกฤษ
ดยุค(n) duke, Count Unit: คน, Thai Definition: ขุนนางชั้นสูงสุดของอังกฤษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้ออาชดุ๊คธรรมดา = ผีเสื้ออาชดุ๊กธรรมดา[phīseūa āchduk thammadā] (n, exp) EN: Common Archduke

CMU English Pronouncing Dictionary
DUKE D UW1 K
DUKED D UW1 K T
DUKER D UW1 K ER0
DUKES D UW1 K S
DUKE'S D UW1 K S
DUKEDOM D UW1 K D AH0 M
DUKEMAN D UW1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duke (n) djˈuːk (d y uu1 k)
dukes (n) djˈuːks (d y uu1 k s)
dukedom (n) djˈuːkdəm (d y uu1 k d @ m)
dukedoms (n) djˈuːkdəmz (d y uu1 k d @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公爵[gōng jué, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, ] duke, #20,712 [Add to Longdo]
齐桓公[Qí Huán gōng, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] Duke Huan of Qi (reigned 685-643 BC), one of the Five Hegemons 春秋五霸, #66,271 [Add to Longdo]
晋文公[Jìn Wén gōng, ㄐㄧㄣˋ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] Duke Wen of Jin (697-628 BC, reigned 636-628 BC), one of the Five Hegemons 春秋五霸, #88,852 [Add to Longdo]
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸, #103,039 [Add to Longdo]
宋襄公[Sòng Xiāng gōng, ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄥ, ] Duke Xiang of Song (reigned 650-637 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸, #130,179 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzog {m} | Herzöge {pl}duke | dukes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name [Add to Longdo]
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P) [Add to Longdo]
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name [Add to Longdo]
どぶ漬[どぶづけ, dobuduke] (n) drenching; soaking; marinating [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
オペラント条件づけ;オペラント条件付け[オペラントじょうけんづけ, operanto joukenduke] (n) operant conditioning [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
デューク[deyu-ku] (n) duke [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder [Add to Longdo]
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] mark up [Add to Longdo]
リンク付け[リンクづけ, rinku duke] linking [Add to Longdo]
外付け[そとづけ, sotoduke] external (a-no) [Add to Longdo]
関連付ける[かんれんづける, kanrendukeru] to relate [Add to Longdo]
順序付ける[じゅんじょづける, junjodukeru] to order [Add to Longdo]
順番付ける[じゅんばんづける, junbandukeru] to sequence [Add to Longdo]
年日付[ねんひづけ, nenhiduke] ordinal date [Add to Longdo]
暦日付[れきひづけ, rekihiduke] calendar date [Add to Longdo]
デューク[でゆーく, deyu-ku] Duke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  duke
      n 1: a British peer of the highest rank
      2: a nobleman (in various countries) of high rank

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top