ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dir

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dir-, *dir*
English-Thai: Longdo Dictionary
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), Syn. instructions
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dire(adj) เลวร้ายมาก, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil, Ant. pleasant, lovely, appealing
dirk(n) ดาบยาวที่ชาวสก็อตใช้เป็นอาวุธในสมัยก่อน, Syn. dagger
dirk(vt) แทงด้วยดาบยาวและตรง
dirt(n) ดิน, See also: โคลน, Syn. soil, clay, loam
dirt(n) เรื่องสกปรก, See also: เรื่องซุบซิบนินทา, เรื่องอื้อฉาว, Syn. gossip, rumor
dirt(n) สิ่งสกปรก
dirge(n) เพลงไว้อาลัย, See also: เพลงคร่ำครวญเกี่ยวกับความตายหรือเพื่อร้องในงานศพ, Syn. bridal march, dead march
dirty(vt) ทำให้สกปรก, See also: ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. begrimme, muck, Ant. clean, cleanse
dirty(adj) ไม่พอใจ, See also: ขุ่นเคือง
dirty(adj) ลามก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dirเป็นคำสั่งหนึ่งในระบบปฏิบัติการดอส ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงชื่อ สารบบ และแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในสารบบหรือในจานบันทึก
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control, straight, candid
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way, aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
directiveadj. ซึ่งเป็นการชี้ทาง,ซึ่งเป็นการบัญชา n. คำสั่ง,คำบัญชา
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once

English-Thai: Nontri Dictionary
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
direct(vt) มุ่ง,นำ,ชี้ทาง,ชี้แนว,เพ่งเล็ง,บัญชา,สั่ง,ควบคุม,บ่าย
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
directness(n) ความตรง
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
dirge(n) เพลงไว้อาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direct accessการเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access method (DAM)วิธีเข้าถึงโดยตรง (แดม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storage device (DASD)อุปกรณ์หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง (แดสดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct actionการฟ้องผู้รับประกันภัยโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct addressเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct addressingการกำหนดเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct broadcast satellite (DBS)ดาวเทียมแพร่สัญญาณโดยตรง (ดีบีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct businessธุรกิจโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct common tangentเส้นสัมผัสร่วมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directโดยตรง [การแพทย์]
Direct actionการกระทำโดยตรง, Example: การที่รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [เศรษฐศาสตร์]
direct actionการกระทำโดยตรง, รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [นิวเคลียร์]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]
Direct Collectionการเก็บโดยตรง, Example: การส่งรถบรรทุก หรือเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขนขยะมูลฝอยให้ถึงบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่รถขนขยะมูลฝอยสามารถเข้าถึงได้ แล้วรถเก็บขนขยะมูลฝอยนั้นจะนำไปกำจัดต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Direct costingการบัญชีต้นทุนทางตรง [การบัญชี]
Direct currentกระแสตรง [TU Subject Heading]
Direct Currentไฟฟ้ากระแสตรง [การแพทย์]
direct current (DC)กระแสตรง (ดีซี), กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าในทิศทางเดียวตลอดเวลา ใช้อักษรย่อ DC [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Direct Current, Smoothedไฟตรงอย่างเรียบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
direct cost(n) ต้นทุนตรง
direct report(n) ผู้ใต้บังคับบัญชา
directionality(n) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n) การมีทิศทางที่แน่นอน
director-generalอธิบดี
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n) ป้องกันสิ่งสกปรก
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n) ป้องกันสิ่งสกปรก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dirA car was coming in this direction.
dirA conductor directs an orchestra.
dirAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
dirAll the arguments pointed in the same direction.
dirAlso my bedding got dirt on it.
dirAnd had pipes under the ground to carry dirty water away.
dirAre your hands free of dirt?
dirAs head of the sales team she reports only to the managing director.
dirAs he played a dirty trick on me, I'll get even with him.
dirA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
dirA women asked me for directions.
dirBathe your feet to get the dirt off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงจุด(v) direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
พุ่งตรง(v) direct, See also: go straight, Example: ทันทีที่เสียงปืนก็ดังขึ้น กระสุนก็พุ่งตรงไปยังคนขับลินคอล์นคันใหม่เอี่ยม, Thai Definition: ปล่อยออกไปโดยตรง
ขายตรง(n) direct sale, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจแบบขายตรงกำลังเฟื่องฟู ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทนนำสินค้าไปขายลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
ขี้มือ(n) dirt on hands, Ant. ขี้ตีน, Example: พวกเด็กๆ ต้องไปล้างมือก่อนกินข้าวนะ ดูซิขี้มือเต็มไปหมดเลย, Thai Definition: รอยเปื้อนจากการถูกมือจับ, ความสกปรกจากมือ
ซกมก(adj) dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
ผบ.(n) director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ.(n) director, Syn. ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการแสดง(n) director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
อุทิศตัว(v) devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai Definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
ปนเปื้อน(adj) contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai Definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อันที่จริง[anthījing] (adv) EN: in fact ; as a matter of fact  FR: en fait ; à vrai dire
อันที่จริงแล้ว[anthījing laēo] (adv) EN: in fact  FR: à vrai dire ; pour tout dire
อ่านว่า[ān wā] (v, exp) EN: be read ; be pronounced  FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [m]
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRK D ER1 K
DIRE D AY1 R
DIRE D AY1 ER0
DIRR D ER1
DIRT D ER1 T
DIRGE D ER1 JH
DIRTY D ER1 T IY0
DIRKS D ER1 K S
DIRECT D AY0 R EH1 K T
DIRCKS D ER1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dir (n) dˈɪrˈɛktər (d i1 r e1 k t @ r)
dire (j) dˈaɪər (d ai1 @ r)
dirk (n) dˈɜːʳk (d @@1 k)
dirt (n) dˈɜːʳt (d @@1 t)
direr (j) dˈaɪərər (d ai1 @ r @ r)
dirge (n) dˈɜːʳʤ (d @@1 jh)
dirks (n) dˈɜːʳks (d @@1 k s)
dirty (v) dˈɜːʳtiː (d @@1 t ii)
direct (v) dˈɪrˈɛkt (d i1 r e1 k t)
direst (j) dˈaɪərɪst (d ai1 @ r i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk, #123 [Add to Longdo]
直接[zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ, ] direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward, #457 [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow, #1,042 [Add to Longdo]
主任[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head, #1,740 [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, / ] direct; director (film etc), #2,111 [Add to Longdo]
[āi, ㄞ, ] dirt; dust; angstrom, #2,905 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] direct; to enlighten; to follow; phonetic di as in Disney 迪斯尼 or disco 迪斯科, #3,448 [Add to Longdo]
针对性[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] direction, #6,807 [Add to Longdo]
[zāng, ㄗㄤ, / ] dirty; filthy, #7,432 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dirเธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปกรรมรอง Dat.) เช่น Die Farbe gefällt dir.
direkt(adv, adj) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
direktจริงๆ (ใช้เน้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง) เช่น Der Film hat mir direkt Spaß gemacht., Syn. wirklich
direkt(adj, adv) ติดกับ หรือ อยู่ใกล้ เช่น direkt am Wasser, direkt neben mir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Directory {m}; Verzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Direktabfluss {m}direct runoff [Add to Longdo]
Direktantrieb {m}direct drive [Add to Longdo]
Direktfarbstoff {m} | Direktfarbstoffe {pl}direct dye | direct dyes [Add to Longdo]
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI) [Add to Longdo]
Direktion {f}; oberste Leitungtop management [Add to Longdo]
Direktionsassistent {m}assistant to top management [Add to Longdo]
Direktive {f} | Direktiven {pl}directive | directives [Add to Longdo]
Direktor {m} | Direktoren {pl}director | directors [Add to Longdo]
Direktor {m}; Rektor {m} | Direktoren {pl}; Rektoren {pl}headmaster | headmasters [Add to Longdo]
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director [Add to Longdo]
Direktorat {n}; Direktorenamt {n}directorship [Add to Longdo]
Direktorenstelle {f}directorate [Add to Longdo]
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}headmistress | headmistresses [Add to Longdo]
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}manageress | managresses [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dire(vt) |je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent| พูด, กล่าว
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: finir

Japanese-English: EDICT Dictionary
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
えげつない[egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
くすみ[kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection [Add to Longdo]
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
所長[しょちょう, shochou] Direktor, Leiter [Add to Longdo]
指揮者[しきしゃ, shikisha] Dirigent [Add to Longdo]
直接[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
直系[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
直轄[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top