ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dijon

D IY1 ZH AA2 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dijon-, *dijon*
Possible hiragana form: ぢじょん
CMU English Pronouncing Dictionary
DIJON    D IY1 ZH AA2 N
DIJON    D IY0 ZH OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dijon    (n) dˈiːʒɒŋ (d ii1 zh o ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第戎[Dì róng, ㄉㄧˋ ㄖㄨㄥˊ, ] Dijon (France) [Add to Longdo]
迪庄[dí zhuāng, ㄉㄧˊ ㄓㄨㄤ, / ] Dijon (French town) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Dijon
      n 1: an industrial city in eastern France to the north of Lyons

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top