ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deva

D EY1 V AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deva-, *deva*
Possible hiragana form: でう゛ぁ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deva(n) พระเจ้า (ในศาสนาพุทธ หรือฮินดู), See also: เทพเจ้า, เทพ, เทวดา, Syn. god, devi, deity
devalue(vt) ลดค่าเงิน, Syn. devaluate, derogate, Ant. appreciate
devalue(vi) ลดค่าเงิน, Syn. devaluate, derogate, Ant. appreciate
devalue(vt) ลดคุณค่า, See also: ลดความสำคัญ, Syn. devaluate, derogate, Ant. appreciate
devalued(adj) ซึ่งลดคุณค่าลง, Syn. depreciated
devastate(vt) ทำลายล้าง, See also: ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง, Syn. desolate, devastate
devastate(vt) ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก (มักใช้รูป passive voice), See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้ตกตะลึง
devaluation(n) การลดค่าเงิน, See also: การลดความสำคัญ, Syn. depreciation, cheapening
devastating(adj) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย, See also: ซึ่งทำลายล้าง, Syn. calamitous, disastrous, desolating
devastation(n) การทำลายล้าง, See also: การทำให้เสียหายอย่างรุนแรง, Syn. destruction, defoliation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devaluate(ดีแวล'ลิวเอท) vt. ลดค่าเงินตรา
devaluation(ดีแวลลิวเอ'เชิน) n. การลดค่าเงินตรา
devalue(ดีแวล'ลิว) vt. ลดค่าเงินตรา
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage

English-Thai: Nontri Dictionary
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
devaluationการลดค่าเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
devaluationการลดค่าเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devastavit (L.)การที่ผู้จัดการมรดกใช้จ่ายไปโดยไม่คุ้มค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Devaluationการลดค่าเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Devaluationการลดค่าเงินตรา [การบัญชี]
Devaluation of currencyการลดค่าเงิน [TU Subject Heading]
Devaluation, Currencyการประกาศลดค่าเงิน, Example: การประกาศลดค่าของเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับ ค่าเงินตราสกุลอื่นๆ การประกาศลดค่าเงิน มีความหมายในทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการลดค่าของเงิน (ดู Currency Depreciation) แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือ กรณีของ "Devaluation" จะใช้กับการลดค่าของเงินตราใน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่โดยการประกาศลดลงอย่างเป็นทางการในขณะที่ "Depreciation" ใช้กับการลดค่าของเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Devanagari alphabetอักษรเทวนาครี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Jai guru deva ## Jai guru deva # Scary Monsters and Super Creeps (2009)
# Jai guru deva ## Jai guru deva # Scary Monsters and Super Creeps (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devaA devastating earthquake hit the state capital.
devaThe country had been devastated by long war.
devaThe devastation in Kobe was as terrible as I had imagined.
devaThe dollar was devalued against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.
devaThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
devaThis area is devastated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้อยค่า(v) devalue, See also: devaluate, Ant. มีค่า, Example: สิ่งที่ทำให้งานเขียนของเธอด้อยค่าลงนั้นเป็นเรื่องการใช้ภาษาธรรมดาๆ ไม่ใช่ภาษาเฉพาะแบบในงานกวี, Thai Definition: ไม่มีค่า
ล้างผลาญ(v) devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai Definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
โหมกระหน่ำ(v) devastate, See also: buffet, Example: หมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกพายุโหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังทลาย, Thai Definition: ระดมกันเข้ามาอย่างรุนแรง
เสื่อมค่า(v) devalue, See also: depreciate, Syn. ลดค่า, เสื่อมราคา, Example: เงินกู้ต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตามค่าเงินบาทที่เสื่อมค่าลง
ปู้ยี่ปู้ยำ(v) ruin, See also: devastate, ravage, waste, destroy, Syn. พัง, ทำลาย, Example: เขาเอาเนื้อเพลงของคนโบราณไปปู้ยี่ปู้ยำ
ส่ำเสีย(v) demolish, See also: devastate, damage, Syn. เสียหาย, ยับเยิน, Thai Definition: เสียหายอย่างป่นปี้ไม่มีชิ้นดี
เทพบริษัท(n) deva, See also: group of god, deva, angel, miracle worker, divinity, Syn. เทวดา, Thai Definition: พวกเทวดา, คณะเทวดา, Notes: (สันสกฤต)
เทพสิง(n) deva, See also: god, deity, divinity, angel, Heavenly beings
เทวนาครี(n) Devanagari, See also: characters of Sanskrit, divine city's writing, Syn. อักษรเทวนาครี, Example: ใบลานผูกนี้เขียนด้วยตัวเทวนาครี, Thai Definition: อักษรที่ใช้สำหรับเขียนภาษาสันสกฤต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทวา(n) deity, See also: deva, god, divinity, angel, Syn. เทวัญ, เทวดา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่นทอน[banthøn] (v) EN: wreck ; destroy ; devastate  FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
ด้านหน้า[dān nā] (n) EN: front ; frontage ; facade  FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
เดินผ่าน[doēn phān] (v) EN: pass ; walk past  FR: passer devant ; passer (par) ; dépasser
ฟันหน้า[fan nā] (n, exp) EN: front teeth ; incisor  FR: dent de devant [f] ; incisive [f]
เหี้ยน[hīen] (adv) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated  FR: à ras ; dépouillé ; rasé
จี้[jī] (v) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up  FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
จี้ธนาคาร[jī thanākhān] (v, exp) EN: rob the bank  FR: dévaliser une banque
การลดค่าเงิน[kān lot khā ngoen] (n, exp) EN: devaluation ; depreciation;  FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินบาท[kān lot khā ngoen bāt] (n, exp) EN: baht devaluation  FR: dévaluation du baht [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVA D EY1 V AH0
DEVAL D IH0 V AA1 L
DEVAN D EH1 V AH0 N
DEVAUL D IH0 V OW1 L
DEVALL D EY0 V AA1 L
DEVAUX D IH0 V OW1
DEVANY D EH1 V AH0 N IY0
DEVANE D IH0 V EY1 N
DEVALLE D IH0 V AE1 L IY0
DEVAL'S D IH0 V AA1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devalue (v) dˌiːvˈæljuː (d ii2 v a1 l y uu)
devalued (v) dˌiːvˈæljuːd (d ii2 v a1 l y uu d)
devalues (v) dˌiːvˈæljuːz (d ii2 v a1 l y uu z)
devaluate (v) dˌiːvˈæljuɛɪt (d ii2 v a1 l y u ei t)
devaluing (v) dˌiːvˈæljuːɪŋ (d ii2 v a1 l y uu i ng)
devastate (v) dˈɛvəstɛɪt (d e1 v @ s t ei t)
devaluated (v) dˌiːvˈæljuɛɪtɪd (d ii2 v a1 l y u ei t i d)
devaluates (v) dˌiːvˈæljuɛɪts (d ii2 v a1 l y u ei t s)
devastated (v) dˈɛvəstɛɪtɪd (d e1 v @ s t ei t i d)
devastates (v) dˈɛvəstɛɪts (d e1 v @ s t ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] devastation; miserable condition, #38,200 [Add to Longdo]
颓靡[tuí mí, ㄊㄨㄟˊ ㄇㄧˊ, / ] devastated, #120,494 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devalerche {f} [ornith.]Sykes' Crested Lark [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
デーヴァナーガリー[de-vana-gari-] (n) Devanagari [Add to Longdo]
デーヴァナーガリー文字;デーバナーガリー文字[デーヴァナーガリーもじ(デーヴァナーガリー文字);デーバナーガリーもじ(デーバナーガリー文字), de-vana-gari-moji ( de-vana-gari-moji ); de-bana-gari-moji ( de-bana-gari-moji )] (n) Devanagari character [Add to Longdo]
デバリュエーション[debaryue-shon] (n) devaluation [Add to Longdo]
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) [Add to Longdo]
壊滅的;潰滅的[かいめつてき, kaimetsuteki] (adj-na) devastating; catastrophic; crushing [Add to Longdo]
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P) [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
荒廃[こうはい, kouhai] (n,vs) ruin; destruction; devastation; waste; decay; (P) [Add to Longdo]
豪雨禍[ごううか, gouuka] (n) flood devastation [Add to Longdo]
修羅場[しゅらば;しゅらじょう(ok), shuraba ; shurajou (ok)] (n) (1) fighting scene; scene of carnage (bloodshed); (2) (しゅらじょう only) location of the fight between Asura and Sakra devanam Indra [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 medicine
 
 1. ilaç, deva
 2. b.p. ilmi, hekimlik
 3. ilkel insanlar arasında büyü
 4. afsun
 5. ilaç vermek, ilâçla tedavi etmek. medicine ball jimnastikte kullanılan iri ve ağırca top. medicine dance Kızılderililer arasıda dini bir dansı. medicine man ilkel kabilelerde sihirbaz hekim. patent medicine müstahzar, hazır ilaç. take one' medicine hoşa gitmeyen bir şeyi yapmaya mecbur olmak, katlanmak, çekmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 remedy
 
 1. çare
 2. ilaç, deva
 3. (huk.) hakkın yerine getirilmesi için kanunun gösterdiği yol
 4. çaresini bulmak, icabına bakmak, düzeltmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 antidote
 
 1. panzehir, hastalık etkisini giderici madde, ilâç, deva, çare
 2. herhangi bir (bedeni veya akli) bozukluğun etkisini giderici madde. antidotal panzehire ait.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top