ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denver

D EH1 N V ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denver-, *denver*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denver Developmental Screening Testแบบทดสอบพัฒนาการเด็กของเดนเวอร์ [TU Subject Heading]
Denver Developmental Screening Testแบบมาตรฐานของเดนเวอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Looks like over Denver is best.- ดูเหมือนเหนือเดนเวอร์จะดีที่สุด Airplane! (1980)
- Denver it is.- เดนเวอร์ ใช่แล้ว Airplane! (1980)
Flight 209er, this is Denver flight control.เที่ยวบิน 209 นี่ห้องควบคุมการบินเดนเวอร์ Airplane! (1980)
- Roger, Denver.- รับทราบ เดนเวอร์ Airplane! (1980)
Flight 209er to Denver, climbing to cruise at 42,000.เที่ยวบิน 209 เรียกเดนเวอร์ กำลังไต่ระดับบินไปที่ 42,000 Airplane! (1980)
One minute, they're havin' a Denver omelet, the next, someone is stickin' a gun in their face.หนึ่งนาทีที่พวกเขากำลัง havin 'ไข่เจียวเดนเวอร์ต่อใครสักคนเป็น stickin' ปืนในใบหน้าของพวกเขา Pulp Fiction (1994)
In Denver, it's 3:30.30 เวลาทานอาหารเย็น 3: 30 Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Denver. Other fish to fry.เดนเวอร์ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He was headed to a convention in Denver.เขากำลังจะบินไปประชุมที่เดนเวอร์ Phantom Traveler (2005)
Someone's Denver omelet's up.Someone's Denver omelet's up. Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Oceanic Flight 815 was shot down by surface-to-air.... Work on capitol beneath Denver International Airport reached phase four.งานก่อสร้างศาลากลาง ใต้สนามบินเดนเวอร์ถึงเฟส 4 Chuck Versus the Helicopter (2007)
I thought of you more as a John Denver type.ผมจำเป็นต้องอยู่ที่นี่กับครอบครัว Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denverWe have a holiday cottage in Denver.
denverWhen will Yuko come to Denver?
denverWhich do you like better, Denver or Montreal?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดนเวอร์[n. prop.] (Dēnwoē) EN: Denver   FR: Denver

CMU English Pronouncing Dictionary
DENVER    D EH1 N V ER0
DENVER'S    D EH1 N V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Denver    (n) dˈɛnvər (d e1 n v @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹佛[Dān fó, ㄉㄢ ㄈㄛˊ, ] Denver, Colorado, #35,033 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denver (Stadt in USA)Denver (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デンバー[, denba-] (n) Denver; (P) [Add to Longdo]
デンヴァー[, denva-] (n) Denver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Denver
   n 1: the state capital and largest city of Colorado; located in
      central Colorado on the South Platte river [syn: {Denver},
      {Mile-High City}, {capital of Colorado}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top