ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deming

D EH1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deming-, *deming*, dem
CMU English Pronouncing Dictionary
DEMING D EH1 M IH0 NG
DEMI D EH1 M IY0
DEMO D EH1 M OW0
ODEM OW1 D IH0 M
MODEM M OW1 D AH0 M
EDEMA IH0 D IY1 M AH0
DEMMA D IY1 M AH0
DEMAN D IY1 M AH0 N
DEMUS D IY1 M AH0 S
DEMEO D IY1 M IY0 OW0
DEMEL D EH1 M AH0 L
DEMAR D IH0 M AA1 R
DEMBY D EH1 M B IY0
EIDEM AY1 D IH0 M
DEMKO D EH1 M K OW0
DEMME D EH1 M
DEMPS D EH1 M P S
DEMOS D EH1 M OW2 Z
DEMAS D IY1 M AH0 S
DEMAY D EH1 M EY0
DEMON D IY1 M AH0 N
DEMUR D IH0 M ER1
DEMOV D EH1 M AA0 V
DEMOND D AH0 M AA1 N D
DEMORE D EH1 M AO0 R
DEMISH D EH1 M IH0 SH
DEMONT D EH1 M AH0 N T
DEMARK D AH0 M AA1 R K
DEMLER D EH1 M L ER0
DEMMER D EH1 M ER0
DEMERS D IY1 M ER0 Z
DEMOTT D AH0 M AA1 T
DEMOTE D IH0 M OW1 T
DEMAIO D IH0 M AA1 OW0
DEMINT D EY1 M IY0 N T
DEMMON D EH1 M AH0 N
DEMENT D AH0 M EH1 N T
DEMELO D IH0 M EH1 L OW0
DEMARY D EH1 M EH0 R IY0
DEMASI D IH0 M AA1 S IY0
DEMI'S D EH1 M IY0 Z
DEMSKI D EH1 M S K IY0
DEMEAN D IH0 M IY1 N
DEMAYO D EY0 M EY1 OW0
DEMARS D EH1 M ER0 Z
DEMOSS D AH0 M AA1 S
DEMICK D EH1 M IH0 K
DEMAIN D IH0 M EY1 N
DEMAIO D IH0 M AA1 IY0 OW0
DEMORY D IH0 M ER1 IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
デミング[demingu] (n) Deming [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
こそあど[kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
これでも[koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
せびる[sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
そんでもって[sondemotte] (conj) (col) (See それで) and (so); because of which; (P) [Add to Longdo]
ででむし[dedemushi] (n) (arch) (See でんでんむし・1) snail [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもある[demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
でもしか[demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
でもって[demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
どれでも[doredemo] (n) any one; (P) [Add to Longdo]
どんな[donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P) [Add to Longdo]
なんでも屋;何でも屋[なんでもや, nandemoya] (n) (1) Jack of all trades; (2) general merchant [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
までもない[mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
やいやい;ヤイヤイ[yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi! [Add to Longdo]
ゆで麺;茹で麺;湯で麺(iK)[ゆでめん, yudemen] (n) boiled noodles [Add to Longdo]
ゆで麺機;ゆで麺器;茹で麺機;茹で麺器;湯で麺機(iK);湯で麺器(iK)[ゆでめんき, yudemenki] (n) noodle boiler; noodle boiling machine [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アカデミー(P);アキャデミィ[akademi-(P); akyademii] (n) academia (fre [Add to Longdo]
アカデミー賞[アカデミーしょう, akademi-shou] (n) Academy Award; (P) [Add to Longdo]
アカデミシズム[akademishizumu] (n) academicism [Add to Longdo]
アカデミシャン[akademishan] (n) academician [Add to Longdo]
アカデミズム[akademizumu] (n) academism [Add to Longdo]
アカデミック[akademikku] (adj-na,n) academic; (P) [Add to Longdo]
アカデミックガウン[akademikkugaun] (n) academic gown [Add to Longdo]
アカデミックディスカウント[akademikkudeisukaunto] (n) academic discount [Add to Longdo]

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sendemast(n) broadcasting tower

English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve
pandemic(n) โรคระบาด ที่มีการระบาดกระจายไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ทั่วประเทศ หลายประเทศในภูมิภาค หรือ กระจายไปทั่วโลก ถือเป็นระดับสูงสุดของการระบาด ที่เริ่มจาก endemic (โรคระบาดประจำถิ่น), outbreak (โรคระบาดประจำถิ่นที่มีการเพิ่มของผู้ป่วยผิดปกติ หรือ โรคใหม่ที่เริ่มการระบาด, epidemic (เริ่มแพร่ระบาดไปในวงกว้าง) และ pandemic (โรคระบาดไปทั่วทั้งประเทศ หรือ หลายพื้นที่ในโลก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demi(prf) ครึ่ง
demo(n) ของตัวอย่าง, See also: ของโชว์, สิ่งที่แสดงเป็นตัวอย่าง, ของสาธิต
demo(n) ค่อย่อของ demonstration
demo(sl) สาธิต (มาจาก demonstration), See also: เดโม่
demy(n) ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีดหรือเขียน
idem(pron) เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)
demi-(prf) ครึ่งหนึ่ง, See also: ส่วนหนึ่ง
demob(vt) ปลดประจำการ, See also: ปลด, ถอนกำลังทหาร, Syn. demobilize
demon(n) ปีศาจ, See also: ภูตผี, Syn. devil, monster
demos(n) ประชากร, See also: ประชาชน, คนทั่วไป
demur(vi) ไม่ยอมทำตาม, See also: ปฏิเสธที่จะทำตามที่ได้ถูกร้องขอให้ทำ, คัดค้าน, ปฏิเสธ, รีรอ, Syn. disagree, dispute, challenge
edema(n) อาการบวมน้ำ
modem(n) อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โมเด็ม
demand(n) ความต้องการ, See also: อุปสงค์, ความต้องการซื้อและอำนาจซื้อ, ปริมาณที่ต้องการซื้อ, Syn. need, petition, supplication, Ant. denial, refusal, rejection
demand(vt) ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, เรียกร้อง, ถาม, สอบถาม, สั่งซื้อ, Syn. require, sue for, call for, ask for
demean(vt) ลดคุณค่า, See also: ลดความนับถือ, Syn. cheapen, debase, humiliate, Ant. elevate, raise
demise(n) การตาย, See also: การสิ้นสุด, Syn. bequeath, dying, passing, Ant. life, birth, beginning
demise(vi) ตาย, See also: สิ้นชีพ, มรณะ, Syn. extinction, end, Ant. exist, survive
demist(vt) เช็ดละอองน้ำหรือฝ้าออกเพื่อให้มองเห็นชัด, See also: กำจัดหมอกบนกระจก / เลนส์, Syn. defog
demote(vt) ลดชั้น, See also: ลดระดับ, ลดสถานะภาพ, ลดตำแหน่ง, Syn. degrade, displace, Ant. promote, upgrade
demure(adj) เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง), See also: ขี้อาย, Syn. modest, quiet, Ant. showy, pretentious
diadem(n) มงกุฎ, See also: เครื่องสวมศีรษะประดับด้วยเพชร, Syn. crown, circlet, coronet, wreath
ibidem(adv) ในที่เดียวกัน (อ้างถึงหนังสือ บท หรือหน้าหนังสือที่อ้างไปแล้ว)
oedema(adj) อาการบวมน้ำ (ทางการแพทย์), Syn. edema
tandem(n) รถม้าสองล้อซึ่งใช้ม้าสองตัวลากเรียงตามยาว
tandem(n) ม้าสองตัวซึ่งผูกเรียงตามยาว
tandem(adv) เรียงตามกัน, See also: เรียงตามหลังกันมา
academy(n) โรงเรียน, See also: สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา, วิทยาลัยเฉพาะด้าน
academy(n) สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
condemn(vt) ประกาศว่าทำผิด, See also: กล่าวโทษ, Syn. convict
condemn(vt) วิจารณ์อย่างแรง, Syn. criticize
demerit(n) การถูกหักคะแนน, Syn. bad mark
demerit(n) ความผิดพลาด, Syn. record, smear, smirch, stain, taint, Ant. accolate, credit, honor
demesne(n) กรรมสิทธิ์ที่ดิน, See also: การครอบครองที่ดิน
demesne(n) ผืนดินที่อยู่ล้อมรอบบ้านหลังใหญ่, See also: ที่ดินส่วนตัว, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, farm, estate
demigod(n) ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ แต่ต้อยต่ำกว่าพระเจ้า, See also: ผู้ที่ถูกเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า
demoded(adj) พ้นสมัย, See also: หมดยุค, ล้าสมัย, Syn. unfashionable, out-of-date, outmoded
demonic(adj) ซึ่งถูกครอบงำ, See also: ถูกสิง, Syn. possessed, satanic
demonic(n) ปีศาจ
demonic(adj) เหมือนปีศาจ, Syn. devilish, hellish, fiendish
endemic(adj) เฉพาะพื้นที่, See also: เฉพาะถิ่น, Ant. epidemic
endemic(n) โรคที่เกิดเฉพาะถิ่น
academic(adj) ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ, See also: ซึ่งคงแก่เรียน, Syn. schoraly, scholastic
academic(adj) ด้านวิชาการ, See also: ทางวิชาการ
academic(adj) ในทางทฤษฎี, See also: ซึ่งไม่เหมาะในทางปฏิบัติ
academic(n) อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
academic(adv) ด้านวิชาการ
demeanor(n) พฤติกรรม, See also: อากัปกิริยา, การวางตัว, Syn. behavior, deportment manner
demented(adj) บ้าคลั่ง, See also: จิตไม่ปกติ
dementia(n) โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ), Syn. mental deterioration, insanity, madness, Ant. sanity, saneness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academical(แอคคะเด็ม' มิเคิล) = academic
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
alter idem(อาล' เทอะ ' ฮีเดม) (latin) อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทีเดียว
anadem(แอน' นะเดม) n. พวงหรีดหรือมาลัยครอบศีรษะ (a garland for the head)
cacdemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame, censure, Ant. praise, approve
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment, censure, blame
demagnetise(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagnetize(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์,ผู้เรียกร้อง
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร
demarcate(ดิมา'เคท) vt. กำหนดเขตแดน,แบ่งเขต,ปักเขต
demarcation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
demarche(เดมาซ') n. กรรมวิธี,แผนงาน -pl. demarches
demarkation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
demat-Pref. ผิวหนัง
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ,ทำให้เลวลง,กระทำตัว,ประพฤติ,ปฏิบัติตัว
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
dement(ดิเมนทฺ) vt. ทำให้บ้า,ทำให้วิกลจริต
demented(ดีเมน'ทิด) adj. บ้า,วิกลจริต,จิตเสื่อม., See also: dementedness n. ดูdemented, Syn. insane, Ant. sane
dementia(ดิเมน'ชะ,-เชีย) n. โรควิกลจริตที่มีจิตเสื่อม,
dementia praecoxn. (- พรี'คอคซฺ) n. จิตแพทย์
demerit(ดิเมอ'ริท) n. ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
demersal(ดีเมอ'ซัล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ใต้น้ำ
demesne(ดีเมน') n. การครอบครอง (ทรัพย์สิน) ที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน,ที่ดินในครอบครอง ,ขอบเขต,อาณาจักร
demi-Pref. "ครึ่ง" "น้อยกว่า"
demijohnn. ขวดขนาดใหญ่คอเล็กที่หุ้มด้วยตะกร้าจักสาน
demilitarise(ดีมิล'ลิทะไรซ) vt. ทำให้ไร้ทหาร,ทำให้ปลอดทหาร, See also: demilitariz s ation n.
demilitarize(ดีมิล'ลิทะไรซ) vt. ทำให้ไร้ทหาร,ทำให้ปลอดทหาร, See also: demilitariz s ation n.
demilune(เดม'มิลูน) n. ดวงจันทร์ครึ่งวงกลม.
demisable(ดิมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งตกทอดเป็นมรดกได้
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
demist(ดิมิสท') vt. ขจัดหมอก,เอาหมอกออก
demit(ดิมิท') vt.,vi. ลาออก,สละ, Syn. resign
demitasse(เดม'มิแทส) n. ถ้วยกาแฟเล็ก ๆ สำหรับใส่กาแฟดำดื่มหลังอาหาร,กาแฟดำดังกล่าว
demiurge(เดม'มิเอิร์จ) n. ผู้สร้างโลก
demo-Pref. " ผู้คน " "ประชาชน"
demob(ดิมอบ') n. ดูdemobilization
demobilise(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband

English-Thai: Nontri Dictionary
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
academy(n) สถานศึกษา
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
demean(vt) ลดเกียรติ,ทำให้ตกต่ำ,ทำให้เลวลง,ทำให้ต่ำลง
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
demigod(n) เซียน,เทวดาชั้นต่ำ
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
democrat(n) ผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค
demolish(vt) รื้อ,ทำลาย,โค่น,ล้ม
demolition(n) การรื้อ,การทำลาย,การโค่นล้ม
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
demur(vi) คัดค้าน,ต่อต้าน,รั้งรอ,ลังเล,ไม่เห็นด้วย
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
diadem(n) มงกุฎ,มาลัยสวมหัว,รัดเกล้า,กะบังหน้า,พระราชอำนาจ
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
epidemic(n) โรคระบาด,การแพร่,การระบาด
indemnify(vt) ประกัน,ปรับ,ชดใช้,ทำขวัญ
indemnity(n) การประกัน,ค่าปรับ,ค่าทำขวัญ,ค่าสินไหมทดแทน
misdemean(vt) ประพฤติตัวเลว,ประพฤติผิด
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
tandem(adv) ตามกันไป,เรียงตามหลังกัน
tandem(n) รถเทียมม้าสองตัว,รถจักรยานสองที่นั่ง
trademark(n) เครื่องหมายการค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
people's democracyประชาธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial indemnity clauseข้อกำหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pitting oedemaบวมน้ำกดบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo-oedema; pseudoedemaอาการบวมน้ำหลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary oedemaปอดบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Protection and Indemnity Clubชมรมความคุ้มครองและการชดใช้ (ชมรมพีแอนด์ไอ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection and indemnity risksภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองและชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pandemic-ระบาดทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pandemicityภาวะระบาดทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principle democratผู้ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilledema; disc, choked; disk, choked; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilloedema; disc, choked; disk, choked; papilledemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
per eundem (L.)โดยผู้พิพากษาคนเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
per fraudem (L.)โดยกลฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudodementiaภาวะสมองเสื่อมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoedema; pseudo-oedemaอาการบวมน้ำหลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phospholipidaemia; hyperphospholipidaemia; hyperphospholipidemia; phospholipidemiaภาวะเลือดมีฟอสโฟลิพิดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phospholipidemia; hyperphospholipidaemia; hyperphospholipidemia; phospholipidaemiaภาวะเลือดมีฟอสโฟลิพิดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteo-oedema; periosteoedemaเยื่อหุ้มกระดูกบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteoedema; periosteo-oedemaเยื่อหุ้มกระดูกบวมน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
payable on demandใช้เงินเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paleo-demographyประชากรศาสตร์สมัยดึกดำบรรพ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pure demographyประชากรศาสตร์บริสุทธิ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pure indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
process democratผู้ยึดมั่นกระบวนการประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
letter of indemnityหนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lymphedema; lymphoedemaบวมน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphoedema; lymphedemaบวมน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limit of indemnityขีดจำกัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recourse indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemptionการไถ่ถอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redemptionการไถ่, การไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption period for a pawnกำหนดเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive covenant indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผิดสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption priceราคาไถ่ถอน (พันธบัตร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption valueค่าไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renal oedemaบวมน้ำเหตุไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
right of redemptionสิทธิไถ่ทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale with right of redemptionขายฝาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
short form of indemnityเอกสารชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
submerged; demersal; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submersed; demersal; submergedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
social demographyประชากรศาสตร์สังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social democracyประชาธิปไตยสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scleredema; scleroedemaภาวะผิวหนังบวมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scleroedema; scleredemaภาวะผิวหนังบวมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
on demandเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on-demandตามคำขอ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oedema; edemaบวมน้ำ, อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ dropsy; hydrops ๑] [ศัพท์ที่มีคำ edema ประกอบ ดูที่ oedema,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modemโมเด็ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Academic libraryห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Demographic libraryห้องสมุดประชากรศาสตร์, [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Modemโมเด็ม, Example: โมเด็ม คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วส่งออกไปทางสายโทรศัพท์หรือสายส่งและรับสัญญาณจากสายส่งมาเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งชื่อของโมเด็มมาจากคำว่า Modulation and Demodulation สัญญาณอนาล็อกมีคุณสมบัติเหมาะที่จะส่งไปไกลๆ มากกว่าสัญญาณแบบดิจิตอลเพราะสัญญาณอนาล็อกจะเพี้ยนหรือมีรูปร่างผิดจากเดิม ยากกว่าและสูญเสียกำลังในสายส่งน้อยกว่า ทำให้ส่งได้ระยะทางไกลมากขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกรองสัญญาณรบกวนบางส่วนที่ไม่ต้องการ (Filter) ออก ราคาของสายส่งและอุปกรณ์มีราคาถูก จึงจำเป็นต้องใช้โมเด็มในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านสายส่งอนาล็อก จากการที่โมเด็มแปลงสัญญาณดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกในการรับส่งข้อมูล ถ้าโมเด็มแปลงสัญญาณในรูปของเสียงซึ่งเป็นสัญญาณอนาล็อกจะสามารถรับส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ได้ โดยทั่วไปใช้โมเด็มที่แปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปคลื่นเสียง จากนั้นนำสัญญาณอนาล็อกมารวมเข้ากับสัญญาณพาหะ (Carrier wave) แล้วส่งออกไปทางสายส่งข้อมูล สัญญาณพาหะหรือคลื่นพาหะนี้จะทำหน้าที่พาข้อมูลที่อยู่ในรูปสัญญาณอนาล็อกไปจนถึงปลายทาง

บรรณานุกรม : สุพจน์ ปุณณชัยยะ, รอบรู้โมเด็ม กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2540 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Endemic plantพืชถิ่นเดียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Consumer demandอุปสงค์ผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Demandอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand for moneyอุปสงค์เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demand managementการจัดการอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Demographic indicatorสิ่งชี้ประชากร [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of demandความยืดหยุ่นของอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Energy demandอุปสงค์พลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Modulator/Demodulatorโมเด็ม [คอมพิวเตอร์]
Thai Social/Science Academic Research Networkเครือข่ายไทยสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Demoสาธิต, Example: เป็นคำที่กร่อนมาจากคำว่า Demonstration หมายถึง การสาธิตการทำงาน หรือการใช้งานของเครื่อง หรือโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Flexible automatic redemption fundกองทุนรวมที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, Example: กองทุนรวมประเภท auto redemption เป็นกองทุนเปิดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ระหว่างทางก่อนครบอายุโครงการ โดยกองทุนลักษณะนี้จะมีการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นงวด ๆ เพียงแต่เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับกลับมานั้นจะไม่ใช่เงินปันผล แต่เป็นเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม โดยเงินจำนวนนี้ผู้ถือหน่วยที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเหมือนกับเงินปันผล ทำให้ได้รับเงินจากการขายคืนแบบอัตโนมัตินี้เต็มจำนวน [ตลาดทุน]
Redemption priceราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน, Example: จะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Capital Market Academyสถาบันวิทยาการตลาดทุน, Example: เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน มีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต กอปรด้วย ภาวะผู้นำ ที่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านธุรกิจ และด้านบทบาทและความสัมพันธ์ในสังคม [ตลาดทุน]
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Academic costumeเครื่องแบบในสถานศึกษา [TU Subject Heading]
Academic decoration of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา [TU Subject Heading]
Academic freedomเสรีภาพทางวิชาการ [TU Subject Heading]
Academic librariansบรรณารักษ์ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Academic librariesห้องสมุดระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Academic medical centersศูนย์การแพทย์ระดับอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Academic rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Academic writingการเขียนทางวิชาการ [TU Subject Heading]
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Ademiumอะดีเนียม [TU Subject Heading]
Age distribution (Demography)การแจกแจงอายุ (ประชากรศาสตร์) [TU Subject Heading]
Airtemp (Trademark)แอร์เทมป์ [TU Subject Heading]
Authorware academicออเธอร์แวร์ อคาเดมิค [TU Subject Heading]
Biochemical oxygen demandความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี [TU Subject Heading]
Carabao Dang (Trademark)คาราบาวแดง [TU Subject Heading]
Civil rights demonstrationsสิทธิพลเมืองในการเดินขบวน [TU Subject Heading]
Coca-Cola (Trademark)โคคา-โคลา [TU Subject Heading]
Communication in demographyการสื่อสารทางประชากรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]
Degrees, Academicปริญญาบัตร [TU Subject Heading]
Demand (Economic theory)อุปสงค์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Demand for moneyความต้องการถือเงิน [TU Subject Heading]
Dementiaโรคสมองเสื่อม [TU Subject Heading]
Dementia, Senileโรคสมองเสื่อมวัยชรา [TU Subject Heading]
Democracyประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Democratizationการพัฒนาประชาธิปไตย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
academiaโรงเรียน มหาวิทยาลัย
acoustic trademark(n) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
community trademark(n) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศกลุ่มสมาชิกยุโรป
demonymคำที่ใช้เรียกผู้คนในประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ
Demotivate(vt) ทำให้หมดกำลังใจ
endemic[เอ็นเด็ม-อิค] (n, adj) ประจำท้องถิ่น, ไข้เรื้อรัง, Syn. native
epidemiologist(n) นักระบาดวิทยา, See also: A. -, disease, Syn. -
hyperlipidemia(n) ไขมันในเลือดสูง
idempotent {adj}(adj) เหมือนกัน, Syn. idem
indemnificationค่าสินไหมทดแทน
public demonstrationการประ้ัท้ัวง
selling with right of redemptionขายฝาก
tandem vane pumpsปั๊มที่มีใบกังหันต่อเชื่อมตามยาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Demonstrate, professor.สาธิตเลย The Great Dictator (1940)
"Democracy is fragrant." "Liberty is odious.""ประชาธิปไตย มันช่างหอมยวนใจ" The Great Dictator (1940)
I've arranged for a demonstration. It will only take two minutes.ผมจัดการทดสอบ มันจะใช้เวลาไม่กี่นาที The Great Dictator (1940)
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ The Great Dictator (1940)
You're a double-dyed democrat!แกมันขัดต่อคำปฏิญาณ The Great Dictator (1940)
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
In the name of democracy, let us use that power.ในชื่อของประชาธิปไตย ทุกคนจะมีอำนาจ The Great Dictator (1940)
Soldiers, in the name of democracy, let us unite!ทหาร ในนามของประชาธิปไตย ให้พวกท่านร่วมกับเรา The Great Dictator (1940)
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
- Mademoiselle will have lunch with me.คุณผู้หญิงจะมาทานมื้อเที่ยงกับผม Rebecca (1940)
I'll just have some scrambled eggs. Oui, mademoiselle.- ได้ครับ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
Mr. De Winter just ordered breakfast in his room, mademoiselle.- ท่านเพิ่งจะสั่งอาหารเช้าให้ไปส่งที่ห้องครับ Rebecca (1940)
A guy like this, if he's sittin' ringside at the Dempsey-Firpo fight, he'd be trying to tell you that...คนที่แต่งตัวประหลาดเช่นนี้ถ้าเขาเป็น 'สมดุลย์ Sittin ที่ต่อสู้ก้าว-เฟอร์โป, เขาก็จะพยายามที่จะบอกคุณว่า ... 12 Angry Men (1957)
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 12 Angry Men (1957)
I'll give you a demonstration. Somebody get up.ฉันจะให้คุณสาธิต ใครบางคนลุกขึ้น 12 Angry Men (1957)
(Man) Killer of demons, gorge on this flesh, our offering.นักฆ่าของปีศาจกินเนื้อนี้ ให้บริการของเรา Help! (1965)
In the name of science I demand that ring.ในนามของวิทยาศาสตร์ ฉันเรียกร้อง แหวนนั้น มันคือของคุณ มันคือของคุณ Help! (1965)
...killer of demons, drink of this vessel, gorge on this blood, our offering...ดื่มของเรือนี้ กินเลือดนี้ให้บริการของเรา Help! (1965)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wanted in 15 counties of this state the condemned standing before us...มีประกาศจับจาก 15 เขตในรัฐนี้... ...ผู้ต้องหาที่ยืนตรงหน้าเรา... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Therefore we condemn him to be hung by the neck until dead.เราจึงขอตัดสินให้เขา รับโทษแขวนคอจนตาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We're all members of the same team, each playing our part in the fight for freedom and democracy.เราทุกคนในทีมเดียวกัน แต่ละเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเรา ในการต่อสู้ เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย How I Won the War (1967)
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน How I Won the War (1967)
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม How I Won the War (1967)
They're going to pick you up outside Jack Dempsey's in an hour and a half.พวกเขากำลังจะรับคุณแจ็คก้าวออกไปข้างนอกในหนึ่งชั่วโมงครึ่ง The Godfather (1972)
I must have killed more men than Cecil B. DeMille.ฉันคงฆ่าคนเยอะกว่า ผอ.สร้างหนังอีก Blazing Saddles (1974)
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย Blazing Saddles (1974)
Gimme, your supply Gimme, my demandให้เสบียงของเธอ ใหิ้ส่งที่ฉันต้องการ The Little Prince (1974)
'Cause in the semi-final celebrating my third wife's demise, big Chinese fellow, he pulled me right over.เพราะตอนรอบรอง... ฉลองเมียคนที่สามตาย เจ๊กตัวใหญ่ยักษ์กดผมลงเเพ้สนิท Jaws (1975)
Today's story demands a revision of our rulesเรื่องราวของวันนี้ต้องการ revision of กฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The man wanted only women who had been condemned to deathผู้ชายที่ต้องการผู้หญิงเท่านั้น... ...ผู้ซึ่งถูกตำหนิให้ความตาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
She chose the celebrated academy of Freiburg.เธอเลือกวิทยาลัยเฟรเบิร์กชื่อดัง Suspiria (1977)
So welcome to our academy.ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยของเรา. Suspiria (1977)
Well, I offer our academy's official welcome in the name of our directress,เอาละ, ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในนามของผู้อำนวยการของเรา, Suspiria (1977)
This is an established academy dedicated to specialising.โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Suspiria (1977)
She had discovered that the Tam academy was founded...เขาไปเจอเรื่องมาว่า วิทยาลัย แทม ถูกก่อตั้ง... . Suspiria (1977)
And she founded the Tam academy-และนางยังได้ก่อตั้ง วิทยาลัย แทม-- Suspiria (1977)
And soon the place became the famous dance academy.ต่อมาไม่นานนักก็กลายเป็น ร.ร. สอนเต้นรำที่มีชื่อเสียง. Suspiria (1977)
Like the Penguin says. We got to move toward redemption.พวกเราต้องไปให้พ้นบาป พวกเราต้องการไปที่จะโบสถ์ The Blues Brothers (1980)
We got to go to church. "We got to move toward redemption.พวกเราต้องไปให้พ้นบาป พวกเราต้องการไปที่จะโบสถ์ The Blues Brothers (1980)
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง The Blues Brothers (1980)
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว... The Road Warrior (1981)
This site also demonstrates...one of the great dangers of archaeology, not to life and limb, though that does happen too...This site also demonstrates... ...สิ่งที่อันตรายที่สุดของโบราญคดี.. อย่าไปทำชีวประวัติแล้วก็เขย่ามัน, ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในบางเวลา... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He demands constant reports and expects progress.เขาต้องการ รายงานทันทีและคาดหวังความก้าวหน้า Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
--may enter and demand the card of any Indian woman whose dwelling it is.สามารถเข้าไปเรียกตรวจบัตร จากหญิงอินเดียที่อยู่ในนั้นได้ Gandhi (1982)
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช Gandhi (1982)
India demands home rule!อินเดีย เรียกร้องการปกครองตัวเอง Gandhi (1982)
But the landlords still demand the same rent.แต่เจ้าของที่ก็ต้องการค่าเช่าเท่าเดิม Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
demAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
demAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
demA good management would listen to reasonable demands.
demAn epidemic disease broke out.
demAn epidemic has broken out.
demA serious epidemic has broken out in Beijing.
demAs soon as he arrived, he demanded a meal.
demAs the demand increases, prices go up.
demBut whoever does not believes stands condemned already because he has not believed in.
demBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
demCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
demChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
demCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
demColumbus demonstrated that the world is not flat.
demCompiling a dictionary demands an enormous amount of time.
demCould you remind me to call my academic advisor at 9:00 p.m. tomorrow?
demDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
demDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
demDemand the exclusion of the country from the U. N.
demDemocracy encourages freedom.
demDemocracy is not exportable like food or cement.
demDemocracy is one form of government.
demDemocracy is the government of the people, by the people, and for the people.
demDemocracy originated in Ancient Greece.
demDemocracy will be victorious in the long run.
demDid the union participate in the demonstration?
demDo not give in to those demands.
demDon't tell me it was really a demand for money from debt collectors?
demDo you think the Democratic Party will get the better of the Republican Party?
demDozens of young people attended the demonstration.
demEverybody demanded happiness.
demEverybody has his merits and demerits.
demForeign students demanded help from us.
demFreedom is the very essence of our democracy.
demGreek philosophers placed value on democracy.
demHe adheres to the Democratic party.
demHe condemned racial discrimination as evil.
demHe demanded a large sum of money from me.
demHe demanded a replacement for the broken part.
demHe demanded better pay.
demHe demanded payment of the debt.
demHe demanded that his salary be increased.
demHe demanded that his salary should be increased right away.
demHe demanded that I should pay the money at once.
demHe demanded that I should pay the money back at once.
demHe demanded that John should go there.
demHe demanded that the savage dog be kept tied up.
demHe demanded that we leave at once.
demHe demanded that we should pay him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินทนาการ(n) act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ภูต(n) spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ(n) ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count Unit: ตน, ตัว
ผู้ประท้วง(n) protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ผู้เรียกร้อง(n) one who demands, See also: claimant, Syn. คนเรียกร้อง, Ant. ผู้ให้, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ปล่อยทีเด็ด(v) demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai Definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
ฮิต(adj) popular, See also: in demand, in favour, favourite, in, Syn. เป็นที่นิยม, ได้รับความนิยม, Example: เพลงที่นักร้องนำมาขับร้องล้วนเป็นเพลงฮิตเกือบทั้งนั้น, Notes: (อังกฤษ)
พังยับเยิน(v) be completely demolished, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, Example: รถคันที่เกิดอุบัติเหตุพังยับเยินจนกระทั่งซ่อมแซมไม่ได้
ระบอบประชาธิปไตย(n) democracy, See also: democratic system, Ant. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบราชาธิปไตย, Example: ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย, Thai Definition: ระบอบการปกครองที่ถือมติของประชาชนเป็นใหญ่
ภูติผีปีศาจ(n) ghost, See also: genii, evil, spirit, demon, Syn. ภูติผี, ปีศาจ, ผี, ผีสาง, ภูติ, Ant. เทวดา, นางฟ้า, เทพ, เทพี, รุกขเทวดา, Example: คนสมัยโบราณ เชื่อว่าโรคทั้งหลายเกิดจากวิญญาณของภูติผีปีศาจ, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ ให้คุณหรือโทษได้
อนิจกรรม(n) death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
ผีสางเทวดา(n) spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count Unit: ตน, ตัว
รับใช้(v) compensate, See also: reimburse, repay, indemnify, make reparations, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ เขารับใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด, Thai Definition: สัญญาที่จะจ่ายทดแทนให้
โรคระบาด(n) epidemic, Example: ภัยจากธรรมชาติและโรคระบาดมีผลอย่างมากแก่บุคคลที่ทำงานด้านเกษตรกรรม, Thai Definition: โรคติดต่อที่แพร่กระจายโดยรวดเร็ว
วายร้าย(adj) devilish, See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable, Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: เราอุตส่าห์หลบมาหากินตอนกลางคืน แต่เราก็มาเจอเข้ากับนกเค้าแมววายร้ายเข้าอีก
วิชาการ(adj) academic, See also: technical, Example: หนังสือที่พิมพ์แจกไปนั้นมีคุณค่าในงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
วิชาการ(n) academic matter, See also: technical matter, Example: ผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม, Thai Definition: การที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
วิทยฐานะ(n) academic standing, Syn. ภูมิรู้, ภูมิปัญญา, Example: ช่วงระยะที่จัดงานบังเอิญประจวบกับงานเทศกาลอบรมวิชาชุดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
เสื้อครุย(n) academic gown, See also: gown, Syn. ครุย, Example: เสื้อครุยของมหาวิทยาลัยนี้เป็นสีดำ, Count Unit: ชุด, Thai Definition: ชื่อเสื้อจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ใช้สวมหรือคลุม ใช้เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหน้าที่ในพิธีการหรือแสดงวิทยฐานะ
โหล(n) widemouthed glass jar, Syn. ขวดโหล, Example: บริเวณนั้นมีร้านค้าเล็กๆ อยู่ร้านเดียว ขายก๋วยเตี๋ยว ขายน้ำและขนมใส่โหล, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ขวดปากกว้าง มีฝา
รื้อ(v) dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai Definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
เรียกร้อง(v) call for, See also: demand, cry out for, make a demand for, require, Example: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร, Thai Definition: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
ว่ากล่าว(v) reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai Definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
ว่าขาน(v) reprimand, See also: reprove, rebuke, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ต่อว่า, Ant. ชมเชย, Example: ไม่ว่าญาติพี่น้องจะว่าขานอย่างไร เขาก็ยืนยันจะทำงานนี้ต่อไป, Thai Definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
สถานศึกษา(n) school, See also: academy, college, seminary, institute, institution, Syn. โรงเรียน, Example: ขณะนี้สถานศึกษากำลังประสบปัญหาขาดแคลนครูอยู่มาก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่ให้การศึกษา
สวด(v) reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)
สาธิต(adj) demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สำนัก(n) school, See also: institute, academy, institution, college, Example: เพื่อนร่วมสำนักของท่านถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเส้นโลหิตสมองแตก, Count Unit: สำนัก, Thai Definition: ที่อยู่อาศัย, ที่ทำการ, แหล่งศึกษาอบรม
อสูร(n) devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai Definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้
ภูมิศาสตร์ประชากร(n) demographic geography, See also: population geography, Thai Definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับประชากรในถิ่นต่างๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรนั้นๆ
มกุฎ(n) crown, See also: diadem, Syn. มงกุฎ, Count Unit: องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวงสิทธิ์(v) ask for right, See also: demand right, , Example: บรรดาชาวบ้านออกมากเคลื่อนไหวเพื่อทวงสิทธิ์และปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวบนที่ทำกินของตนเอง, Thai Definition: เรียกร้องสิทธิที่จะพึงมีพึงได้
กิริยาท่าทาง(n) manner, See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct, Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม, Example: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง
จริตจะก้าน(n) manner, See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect, Syn. จริต, Example: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย, Thai Definition: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
ความย่อยยับ(n) ruin, See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation, Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้, Example: ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน
ยี่ห้อ(n) brand name, See also: trademark, marque, brand, Syn. ตรา, Example: กล้องที่คุณใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร, Count Unit: ยี่ห้อ, Thai Definition: เครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้า, Notes: (จีน)
เพี้ยน(v) be crazy, See also: be mad, be insane, be out of one's mind, be nuts, be unbalanced, be crazed, be demented, Syn. บ้า, สติไม่ดี, ฟั่นเฟือน, Example: เขาต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ ที่จะลาออกจากงานนี้, Thai Definition: มีสติไม่ดีทำอะไรผิดแปลกไปจากคนธรรมดา
ภูตผี(n) ghost, See also: spirit, jinn, genie, demons, monster, Syn. ภูตผีปีศาจ, ผีสาง, วิญญาณ, ผี, Example: ยามค่ำคืนมีคนได้ยินเสียงร้องของภูตผีที่ถูกกังขังไว้ในถ้ำ, Count Unit: ตัว, ตน, Thai Definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย
เกาหลีเหนือ(n) North Korea, See also: Democratic People's Republic of Korea, Syn. ประเทศเกาหลีเหนือ, Example: ในปี 1952 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป้าหมายที่จะต้องทำการทิ้งระเบิดในเกาหลีเหนือ
ขายฝาก(v) sell on consignment, See also: sell something with right of redemption, Example: เขาเอาบ้านไปขายฝากกับเถ้าแก่เส็ง, Thai Definition: สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่คืนได้, Notes: (กฎหมาย)
ข้อเรียกร้อง(n) demand, See also: request, requirement, claim, Syn. คำเรียกร้อง, Example: ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, Count Unit: ประการ,ข้อ, Thai Definition: คำกล่าวเพื่อแสดงความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เขตปลอดทหาร(n) demilitarized zone, Example: แต่ก่อนเคยมีเขตปลอดทหารระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย แต่เดี๋ยวนี้ยกเลิกไปแล้ว, Count Unit: เขต, Thai Definition: พื้นที่ที่ไม่มีทหารควบคุมหรือคอยดูแลกำกับอยู่
ค่าปฏิกรรมสงคราม(n) war indemnity, Example: ผู้ชนะในมหายุทธสงครามครั้งที่ 1 เรียกร้องค่าปรับหรือค่าปฏิกรรมสงครามจากประเทศผู้แพ้ คือ ประเทศเยอรมนี
คำเรียกร้อง(n) request, See also: claim, demand, call, appeal, Syn. ข้อเรียกร้อง, ข้อกำหนด
ความอาย(n) shyness, See also: shamefulness, bashfulness, coyness, demureness, Syn. ความขวยเขิน, Example: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย, Thai Definition: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
แสดงออก(v) express, See also: demonstrate, exhibit, show, Syn. เปิดเผย, Example: บรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานทางประติมากรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเชื่อ, Thai Definition: แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา
เครื่องหมายการค้า(n) trademark, See also: brand, logo, logotype, Syn. สัญลักษณ์, ตรา, ยี่ห้อ, Example: สินค้าทุกชิ้นต้องมีเครื่องหมายการค้า, Count Unit: เครื่องหมาย, Thai Definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญบนสินค้าของตน มักจดทะเบียนเป็นหลักฐาน
งานแสดง(n) exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count Unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ไอ้เวร[aiwēn] (n) EN: bastard ; You bastard !  FR: démon [m]
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[Anusāwarī Prachāthippatai] (n, prop) EN: Democracy Monument
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
อาศัยอยู่[āsai yū] (v, exp) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight  FR: loger ; demeurer
บ้า[bā] (adj) EN: crazy ; insane ; mad  FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
แบ่งแยก[baengyaēk] (v) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect  FR: morceler ; démembrer
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [m]
ใบสมัคร[bai samak] (n, exp) EN: application ; application form  FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[bai samak samāchik] (n, exp) EN: member application  FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บากบั่น[bākban] (v) EN: persevere; try hard ; struggle  FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บ้าคลั่ง[bākhlang] (adj) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged  FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บัณฑิตสถาน[banditsathān] (n) FR: académie [f]
เบี้ยเดินทาง[bīa doēnthāng] (n, exp) EN: traveling allowance ; travel expenses  FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings  FR: demander l'aumône
บิณฑบาต[binthabāt] (v) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour  FR: demander la charité
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
โบราณ[bōrān] (adj) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional  FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ชายชั่ว[chāi chūa] (n) EN: evil man  FR: démon [m] ; monstre [m]
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
เฉพาะถิ่น[chaphǿ thin] (adj) EN: local ; regional ; provincial ; endemic
เช็คบิล[chek bin] (x) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up  FR: demander l'addition
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
ชดเชย[chotchoēi] (v) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust  FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[dangthī dāi klāo mā laēo] (xp) EN: as above-mentioned  FR: comme mentionné précédemment
ดังต่อก่อน[dang tø køn] (x) FR: comme précédemment
ด่าทอ[dāthø] (v) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse  FR: gronder ; réprimander
ดีมานด์[dīmān] (x) EN: demand
ดีโมครีตุส[Dīmōkhrītus] (n, prop) EN: Democritus  FR: Démocrite
ดิ้นรน[dinron] (v) FR: se démener ; se débattre
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
เดินเรื่อง[doēnreūang] (v) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate  FR: faire des démarches
เดินตลาด[doēntalāt] (v) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman  FR: démarcher
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
แห่[haē] (n) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration  FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
หันกลับ[han klap] (v, exp) EN: turn back ; turn around  FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
เฮือก[heūak] (adv) EN: deeply ; heavily  FR: profondément
หิด[hit] (n) EN: scabies ; itch  FR: gale [f] ; démangeaisons [fpl]
ฮิต[hit] (adj) EN: popular ; in demand ; in favour ; favourite ; in
โหง[hōng] (n) EN: ghost ; spirit ; apparition  FR: esprit[m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
หอประชุม[høprachum] (n) EN: hall ; auditorium  FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demo (n) dˈɛmou (d e1 m ou)
idem (n) ˈɪdɛm (i1 d e m)
demob (v) dˌiːmˈɒb (d ii2 m o1 b)
demon (n) dˈiːmən (d ii1 m @ n)
demos (n) dˈɛmouz (d e1 m ou z)
demur (v) dˈɪmˈɜːʳr (d i1 m @@1 r)
demand (v) dˈɪmˈaːnd (d i1 m aa1 n d)
demean (v) dˈɪmˈiːn (d i1 m ii1 n)
demise (n) dˈɪmˈaɪz (d i1 m ai1 z)
demist (v) dˌiːmˈɪst (d ii2 m i1 s t)
demobs (v) dˌiːmˈɒbz (d ii2 m o1 b z)
demons (n) dˈiːmənz (d ii1 m @ n z)
demote (v) dˌiːmˈout (d ii2 m ou1 t)
demure (j) dˈɪmjˈuəʳr (d i1 m y u@1 r)
demurs (v) dˈɪmˈɜːʳz (d i1 m @@1 z)
diadem (n) dˈaɪədɛm (d ai1 @ d e m)
ibidem (a) ˈɪbɪdɛm (i1 b i d e m)
tandem (n) tˈændəm (t a1 n d @ m)
academe (n) ˈækədiːm (a1 k @ d ii m)
academe (n) ˈækədiːm (a1 k @ d ii m)
academe (n) ˈækədiːm (a1 k @ d ii m)
academe (n) ˈækədiːm (a1 k @ d ii m)
academy (n) ˈəkˈædəmiː (@1 k a1 d @ m ii)
condemn (v) kˈəndˈɛm (k @1 n d e1 m)
demands (v) dˈɪmˈaːndz (d i1 m aa1 n d z)
demeans (v) dˈɪmˈiːnz (d i1 m ii1 n z)
demerit (n) dˈiːmˈɛrɪt (d ii1 m e1 r i t)
demesne (n) dˈɪmˈɛɪn (d i1 m ei1 n)
demigod (n) dˈɛmɪgɒd (d e1 m i g o d)
demists (v) dˌiːmˈɪsts (d ii2 m i1 s t s)
demonic (j) dˈiːmˈɒnɪk (d ii1 m o1 n i k)
demoted (v) dˌiːmˈoutɪd (d ii2 m ou1 t i d)
demotes (v) dˌiːmˈouts (d ii2 m ou1 t s)
demotic (j) dˈɪmˈɒtɪk (d i1 m o1 t i k)
diadems (n) dˈaɪədɛmz (d ai1 @ d e m z)
endemic (n) ˈɛndˈɛmɪk (e1 n d e1 m i k)
tandems (n) tˈændəmz (t a1 n d @ m z)
academia (n) ˈækədˈiːmɪə (a1 k @ d ii1 m i @)
academia (n) ˈækədˈiːmɪə (a1 k @ d ii1 m i @)
academia (n) ˈækədˈiːmɪə (a1 k @ d ii1 m i @)
academia (n) ˈækədˈiːmɪə (a1 k @ d ii1 m i @)
academic (n) ˌækədˈɛmɪk (a2 k @ d e1 m i k)
condemns (v) kˈəndˈɛmz (k @1 n d e1 m z)
demagogy (n) dˈɛməgɒgiː (d e1 m @ g o g ii)
demanded (v) dˈɪmˈaːndɪd (d i1 m aa1 n d i d)
demeaned (v) dˈɪmˈiːnd (d i1 m ii1 n d)
demented (j) dˈɪmˈɛntɪd (d i1 m e1 n t i d)
demerara (n) dˌɛmərˈɛəʳrə (d e2 m @ r e@1 r @)
demerits (n) dˈiːmˈɛrɪts (d ii1 m e1 r i t s)
demesnes (n) dˈɪmˈɛɪnz (d i1 m ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, ] demand; ask; request; coerce, #24 [Add to Longdo]
需要[xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ, ] to need; to want; to demand; needs; to require, #162 [Add to Longdo]
要求[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand, #196 [Add to Longdo]
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, ] brand name; trademark, #595 [Add to Longdo]
显示[xiǎn shì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to show; to illustrate; to display; to demonstrate, #612 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] to seek; to look for; to request; to demand; to beseech, #667 [Add to Longdo]
需求[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, ] requirement; demand (econ.), #828 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof, #913 [Add to Longdo]
表演[biǎo yǎn, ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ, ] play; show; performance; exhibition; to perform; to act; to demonstrate, #1,755 [Add to Longdo]
民主[mín zhǔ, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ, ] democracy, #1,838 [Add to Longdo]
呈现[chéng xiàn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to appear; to emerge; present (a certain appearance); demonstrate, #2,533 [Add to Longdo]
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] learning; science; academic, #2,989 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] to fight; to struggle; to condemn; to censure; to contend; to put together; coming together, #3,161 [Add to Longdo]
商标[shāng biāo, ㄕㄤ ㄅㄧㄠ, / ] trademark; logo, #3,816 [Add to Longdo]
示范[shì fàn, ㄕˋ ㄈㄢˋ, / ] to demonstrate; to show how to do sth; demonstration; an illustrative example, #4,048 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated, #4,069 [Add to Longdo]
博士[bó shì, ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] doctor; court academician (in feudal China); Ph.D., #4,190 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon, #4,341 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine), #4,694 [Add to Longdo]
[tǎo, ㄊㄠˇ, / ] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry, #5,210 [Add to Longdo]
供给[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand), #5,341 [Add to Longdo]
判处[pàn chǔ, ㄆㄢˋ ㄔㄨˇ, / ] to sentence; to condemn, #5,508 [Add to Longdo]
疫情[yì qíng, ㄧˋ ㄑㄧㄥˊ, ] epidemic situation, #6,054 [Add to Longdo]
牌子[pái zi, ㄆㄞˊ ㄗ˙, ] sign; trademark, #6,413 [Add to Longdo]
论证[lùn zhèng, ㄌㄨㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] to prove a point; proof; to expound on; demonstrate or prove (through argument), #6,650 [Add to Longdo]
拆除[chāi chú, ㄔㄞ ㄔㄨˊ, ] tear down; demolish; dismantle; remove, #6,667 [Add to Longdo]
谴责[qiǎn zé, ㄑㄧㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce; condemn; criticize, #6,948 [Add to Longdo]
退役[tuì yì, ㄊㄨㄟˋ ㄧˋ, 退] to retire from the military; to demobilize; decommission; fig. retired from use (e.g. and obsolete product), #7,350 [Add to Longdo]
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.), #7,525 [Add to Longdo]
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] march; parade; demonstration, #7,601 [Add to Longdo]
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] clearly demarcated; sharply contoured, #7,700 [Add to Longdo]
院士[yuàn shì, ㄩㄢˋ ㄕˋ, ] a scholar; an academician; a fellow (of an academy), #7,730 [Add to Longdo]
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, / ] tutor; teacher; academic advisor, #7,882 [Add to Longdo]
潇洒[xiāo sǎ, ㄒㄧㄠ ㄙㄚˇ, / ] natural and unrestrained (of a person's appearance, demeanor, carriage); elegant and unconventional, #7,981 [Add to Longdo]
研究院[yán jiū yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, ] research institute; academy, #8,174 [Add to Longdo]
双人[shuāng rén, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ, / ] two-person; double; pair; tandem, #8,645 [Add to Longdo]
水肿[shuǐ zhǒng, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] (med.) edema; dropsy, #8,655 [Add to Longdo]
草根[cǎo gēn, ㄘㄠˇ ㄍㄣ, ] grassroots democracy, #8,711 [Add to Longdo]
供需[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand, #8,757 [Add to Longdo]
示威[shì wēi, ㄕˋ ㄨㄟ, ] to demonstrate (as a protest); a demonstration; a military show of force, #8,853 [Add to Longdo]
[bēng, ㄅㄥ, ] to collapse; to fall into ruins; death of king or emperor; demise, #9,134 [Add to Longdo]
民主党[Mín zhǔ dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Democratic Party, #9,429 [Add to Longdo]
呼声[hū shēng, ㄏㄨ ㄕㄥ, / ] a shout; fig. opinion or demand, esp. expressed by a group, #9,456 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] demon; magic; to charm, #10,272 [Add to Longdo]
克林顿[Kè lín dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Clinton (name); Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001, #10,572 [Add to Longdo]
科学院[kē xué yuàn, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] academy of sciences, #10,744 [Add to Longdo]
演示[yǎn shì, ㄧㄢˇ ㄕˋ, ] to demonstrate; to show, #11,207 [Add to Longdo]
中国科学院[Zhōng guó Kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Science, #11,249 [Add to Longdo]
防疫[fáng yì, ㄈㄤˊ ㄧˋ, ] disease prevention; protection against epidemic, #11,396 [Add to Longdo]
恶魔[è mó, ㄜˋ ㄇㄛˊ, / ] demon; fiend, #12,127 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
電子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์มือถือ
火炎伝播速度[かえんでんぱそくど, kaendenpasokudo] (n) ความเร็วในการเผาไหม้, ความเร็วของเปลวไฟ
発電機[はつでんき, hatsudenki] (n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] (n) The University of Electro-Communications
発電所[はつでんしょ, hatsudensho] (n) โรงไฟฟ้า
電信為替[でんしんかわせ, denshinkawase] (n) การโอนเงินโดยโทรเลข
宮殿[きゅうでん, kyuuden] (n) พระราชวัง,วัง,ตำหนัก,พระที่นั่ง,ทำเนียบ
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n) วิศวกรรมไฟฟ้า
電子工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n) วิศวกรไฟฟ้า
遺伝子工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) วิศวกรรมพันธุศาสตร์
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
伝説[でんせつ, densetsu] (n) (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, S. myth,fiction,fable
電子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์
変電所[へんでんしょ, hendensho] สถานีย่อยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
電磁弁[でんじべん, denjiben] (n) Solenoid valve
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
電気[でんき, denki, denki , denki] (n) ไฟฟ้า แสงสว่าง
電話[でんわ, denwa, denwa , denwa] (n) เครื่องโทรศัพท์, โทรศัพท์
電車[でんしゃ, densha, densha , densha] (n) รถไฟฟ้า
導電性[どうでんせい, doudensei] n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,
香典[こうでん, kouden] เงินช่วยงานศพ
電話番号[でんわばんごう, denwabangou] หมายเลขโทรศัพท์
電子顕微鏡[でんしけんびきょう, denshikenbikyou] (n) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, See also: R. electron microscope

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] TH: วางขายอยู่ตามท้องตลาด  EN: to appear on the market
出迎え[でむかえ, demukae] TH: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง  EN: meeting
出迎え[でむかえ, demukae] TH: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน  EN: reception
出店[でみせ, demise] TH: การออกร้าน  EN: food stand
学会[がっかい, gakkai] TH: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  EN: academic meeting
責める[せめる, semeru] TH: ตำหนิว่าฝ่ายตรงข้ามทำไม่ถูกต้อง  EN: to condemn

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
außerdemนอกเหนือจากนี้
dem(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
indem(konj) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง
jedemSee also: jede
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
zudemมากไปกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด
mit dem Auto fahren(vi) ไปด้วยรถยนต์
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
nachdem(konj) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| หลังจาก เช่น Nachdem ich mit dir telefoniert habe, arbeite ich weiter. หลังจากที่ฉันโทรศัพท์กับเธอ ฉันทำงานต่อ
trotzdem(konj) อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น เช่น Es gab Stau auf der Autobahn, trotzdem kommt er pünktlich. รถติดบนทางด่วน ถึงอย่างนั้นเขามาถึงตรงเวลา, See also: Related: obwohl, trotz
seitdem(adv) ตั้งแต่ตอนนั้น เช่น Er ist vor 2 Jahren weggezogen. Seitdem habe ich ihn nie wiedergesehen. เขาย้ายไปเมื่อสองปีก่อน ตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj}(adj) เหมาะสม
Foxtrott {m} Hallo Foxtrott, gibt es einen Job, bei dem ich dir helfen kann?Hallo Foxtrott, gibt es einen Job, bei dem ich dir helfen kann?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abbruch {m}; Zerstörung {f}; Abriss {m}demolition [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchhaus {n} | Abbruchhäuser {pl}condemned house | condemned houses [Add to Longdo]
Abbruchschaufel {f}; Abbruchlöffel {m}demolition bucket [Add to Longdo]
Abfindung {f}; Entschädigung {f}indemnity [Add to Longdo]
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgrenzung {f}demarcation [Add to Longdo]
Abgrenzungssystem {n} | Abgrenzungen {pl}demarcation system | demarcations [Add to Longdo]
Ableben {n}decease; demise; death [Add to Longdo]
Ablösung {f}redemption; repayment [Add to Longdo]
Akademie {f}; Hochschule {f}; höhere Lehranstalt {f} | Akademien {pl} | Akademie der Künste (in Großbritannien)academy | academies | Royal Academy of Arts [Br.] [Add to Longdo]
Akademie {f}; Alma mater {f}academe [Add to Longdo]
Akademieschrift {f}academic publication [Add to Longdo]
Akademiker {m} | Akademiker {pl}university graduate | university graduates [Add to Longdo]
Akademiker {m} | Akademiker {pl}academic | academics [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Anforderung {f} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungendemand | demands | demands of providing healthy living and working conditions [Add to Longdo]
Angebot {n} und Nachfrage {f}supply and demand [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Verlangen {n} | Ansprüche befriedigen; Ausgaben bestreitendemand | to meet demands; to meet expenses [Add to Longdo]
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture [Add to Longdo]
Arbeitskräftenachfrage {f}demand for labour [Add to Longdo]
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation [Add to Longdo]
Ass {n}; As {n} [alt]; Eins {f} auf dem Würfel | Asse {pl} | Herzass {n}ace | aces | ace of hearts [Add to Longdo]
Aufklärung verlangen; Aufschluss verlangen (über)to demand an explanation (of) [Add to Longdo]
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad [Add to Longdo]
Auslandsnachfrage {f}foreign demand [Add to Longdo]
Auto {n}; Wagen {m} | Autos {pl}; Wagen {pl} | mit dem Auto fahren | ein richtiges Autocar | cars | to go by car; to travel by car | a car with a capital C [Add to Longdo]
Bademantel {m} | Bademäntel {pl}bath robe; bathrobe | bath robes [Add to Longdo]
Bademantel {m}dressing gown [Add to Longdo]
Badematte {f}bathtub mat [Add to Longdo]
Bademeister {m}bath attendant; pool attendant [Add to Longdo]
Basisdemokratie {f}grassroots democracy [Add to Longdo]
etw. aus dem Bauch heraus entscheidento decide sth. according to instinc [Add to Longdo]
Ferien auf dem Bauernhofagrotourism [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Bedarf {m}; Nachfrage {f} | Bedarf übersteigen | nach Bedarf | über Bedarf | Bedarf weckendemand | to exceed demand | according to demand | in excess of demand | to create demand [Add to Longdo]
Bedarfsstandort {m}place of demand status [Add to Longdo]
Beitragsbescheid {m}demand for payment [Add to Longdo]
Benchmark-Test {m}; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests {pl}benchmark test | benchmarks [Add to Longdo]
Benehmen {n}; Verhalten {n}demeanor [Am.]; demeanour [Br.] [Add to Longdo]
Bergakademie {f}mining college [Add to Longdo]
Besitzübertragung {f} | Besitzübertragungen {pl}demise | demises [Add to Longdo]
auf dem Wege der Besserung sein; sich bessernto be on the mend [Add to Longdo]
Betontheit {f}demonstrativeness [Add to Longdo]
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed [Add to Longdo]
Beweisbarkeit {f}demonstrability [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Syn. fille, madame, femme, Ant. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
demain(adv) พรุ่งนี้
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, Syn. moitié

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンデマンド[おんでまんど, ondemando] on demand [Add to Longdo]
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]
セルラーモデム[せるらーもでむ, serura-modemu] cellular modem [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
デモ版[デモはん, demo han] demo version [Add to Longdo]
ヌルモデム[ぬるもでむ, nurumodemu] null modem [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
モデム[もでむ, modemu] modem [Add to Longdo]
モデム接続[モデムせつぞく, modemu setsuzoku] modem connection [Add to Longdo]
逆多重化[ぎゃくたじゅうか, gyakutajuuka] demultiplexing [Add to Longdo]
高速モデム[こうそくモデム, kousoku modemu] high speed modem [Add to Longdo]
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
着脱可能[ちゃくだつかのう, chakudatsukanou] demountable (an) [Add to Longdo]
直列データ回線[ちょくれつデータかいせん, chokuretsu de-ta kaisen] tandem data circuit [Add to Longdo]
内蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] integral modem [Add to Longdo]
復調[ふくちょう, fukuchou] demodulation (vs) [Add to Longdo]
復調装置[ふくちょうそうち, fukuchousouchi] demodulator [Add to Longdo]
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider [Add to Longdo]
変復調装置[へんふくちょうそうち, henfukuchousouchi] modem [Add to Longdo]
要求時ページング[ようきゅうじページング, youkyuuji pe-jingu] (on) demand paging [Add to Longdo]
復調機[ふくちょうき, fukuchouki] demodulator [Add to Longdo]
ゼットモデム[ぜっともでむ, zettomodemu] ZMODEM [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC [Add to Longdo]
エックスモデムイチケー[えっくすもでむいちけー, ekkusumodemuichike-] XMODEM-1k [Add to Longdo]
エックスモデム[えっくすもでむ, ekkusumodemu] XMODEM [Add to Longdo]
ワイモデム[わいもでむ, waimodemu] YMODEM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
且つ[かつ, katsu] -und, ausserdem [Add to Longdo]
且つ又[かつまた, katsumata] ausserdem, -ferner [Add to Longdo]
以後[いご, igo] von_nun_an, seitdem, danach [Add to Longdo]
以来[いらい, irai] -seit, seitdem [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
位取り[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
傾聴[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
出獄[しゅつごく, shutsugoku] (aus dem Gefaengnis) entlassen_werden [Add to Longdo]
出迎え[でむかえ, demukae] das_Abholen, Empfang, Begruessung [Add to Longdo]
卓上[たくじょう, takujou] auf_dem_Tisch, Tisch- [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
吹き出物[ふきでもの, fukidemono] Ausschlag, Akne [Add to Longdo]
吹出物[ふきでもの, fukidemono] Ausschlag, Akne [Add to Longdo]
外電[がいでん, gaiden] Telegramm_aus_dem_Ausland [Add to Longdo]
学位[がくい, gakui] akademischer_Grad [Add to Longdo]
学士[がくし, gakushi] Akademiker, Universitaetsabsolvent [Add to Longdo]
学界[がっかい, gakkai] Gelehrtenwelt, akademische_Kreise [Add to Longdo]
将棋倒し[しょうぎだおし, shougidaoshi] einer_nach_dem_andern_umfallen [Add to Longdo]
尉官[いかん, ikan] Offizier_unter_dem_Rang_des_Majors [Add to Longdo]
屈辱[くつじょく, kutsujoku] Demuetigung, Erniedrigung [Add to Longdo]
屋上[おくじょう, okujou] (auf dem) Dach [Add to Longdo]
干拓[かんたく, kantaku] Landgewinnung (aus dem Meer) [Add to Longdo]
平年並み[へいねんなみ, heinennami] wie_in_jedem_Jahr [Add to Longdo]
必携[ひっけい, hikkei] Handbuch, Vademekum, unentbehrlich [Add to Longdo]
恐縮[きょうしゅく, kyoushuku] jemandem_verbunden_sein, bedauern [Add to Longdo]
恭謙[きょうけん, kyouken] ehrerbietig, demuetig [Add to Longdo]
悪疫[あくえき, akueki] Seuche, -Pest, Epidemie [Add to Longdo]
戦後[せんご, sengo] nach_dem_Kriege [Add to Longdo]
放置[ほうち, houchi] liegen_lassen, dem_Zufall_ueberlassen [Add to Longdo]
敬老[けいろう, keirou] Achtung_vor_dem_Alter [Add to Longdo]
机上の空論[きじょうのくうろん, kijounokuuron] akademisches_Geschwaetz [Add to Longdo]
死後[しご, shigo] nach_dem_Tode [Add to Longdo]
民主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
民主的[みんしゅてき, minshuteki] demokratisch [Add to Longdo]
水上[すいじょう, suijou] auf_dem_Wasser, Wasser- [Add to Longdo]
氷点[ひょうてん, hyouten] (unter dem) Gefrierpunkt [Add to Longdo]
氷点下[ひょうてんか, hyoutenka] (unter dem) Gefrierpunkt [Add to Longdo]
湯上がり[ゆあがり, yuagari] nach_dem_Bad [Add to Longdo]
漂流[ひょうりゅう, hyouryuu] (auf dem Meer) treiben [Add to Longdo]
珠算[しゅざん, shuzan] Rechnen_mit_dem_Abakus [Add to Longdo]
[えき, eki] EPIDEMISCH [Add to Longdo]
疫病[えきびょう, ekibyou] Epidemie, Seuche [Add to Longdo]
碁盤の目[ごばんのめ, gobannome] Feld(er) (auf_dem_Go-Brett) [Add to Longdo]
腕前[うでまえ, udemae] Faehigkeit, Tuechtigkeit [Add to Longdo]
襲う[おそう, osou] angreifen, ueberfallen, jemandem_folgen, jemandem_nachfolgen [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] sich_mit_jemandem_unterhalten [Add to Longdo]
[けん, ken] BESCHEIDENHEIT, DEMUT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top