ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debi

D EH1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debi-, *debi*
Possible hiragana form: でび
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debit(n) รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: เดบิต
debit(vt) หักบัญชี
debility(n) ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง, Syn. feebleness, disability
debit to(phrv) ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit against
debilitate(vt) ทำให้อ่อนกำลัง, See also: ทำให้ทรุดโทรม, ทำให้อ่อนเพลีย, Syn. weaken, enfeeble
debit with(phrv) ลงบัญชีว่าเป็นหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit against
debilitation(n) การทำให้อ่อนเพลียหรืออ่อนกำลัง, See also: การทำให้ทรุดโทรม, Syn. emasculation
debit against(phrv) ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit to, debit with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
debility(ดิบิล'ลิที) n. ความอ่อนเพลีย,ภาวะที่อ่อนกำลัง, Syn. feebleness
debit(เดบ'บิท) {debited,debiting,debits} vt.,n. (รายการ,การ) ลงบัญชีลูกหนี้,หักบัญชี,คิดเงิน, Syn. debt

English-Thai: Nontri Dictionary
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
debility(n) อาการอ่อนเพลีย,ความอ่อนเพลีย
debit(n) การลงบัญชีลูกหนี้,หนี้สิน
debit(vt) ลงบัญชีลูกหนี้,คิดเงิน,หักบัญชี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debilityอาการอ่อนเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
debilityสภาพอ่อนแอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
debitเขตรับผิดชอบของตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]
Debilitating Diseaseโรคที่ทำให้อ่อนเพลีย [การแพทย์]
Debilitationคนที่มีร่างกายทรุดโทรม [การแพทย์]
Debility, Generalอ่อนเพลีย [การแพทย์]
Debitเดบิต [การบัญชี]
Debitเดบิต [การแพทย์]
Debit balanceยอดดุลเดบิต [การบัญชี]
Debit Balanceยอดคงเหลือทางด้านเดบิต [การแพทย์]
Debit cardsบัตรเดบิต [TU Subject Heading]
Debit noteใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
debiDebit Mr Hill with $100.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักบัญชี(v) debit one's account, See also: deduct from one's account, put one's account, make a partial payment, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยให้เขาหักบัญชีสะดวกดี, Thai Definition: ตัดเงินออกจากบัญชีเงินฝาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัก[hak] (v) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount  FR: décompter ; déduire
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
หักเงินจากบัญชี[hak ngoen jāk banchī] (v, exp) EN: debit a sum to an account
การหักเงินจากบัญชี[kān hak ngoen jāk banchī] (n, exp) EN: debit entry
กษัย[kasai] (n) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; teremination ; deterioration
โค่นต้นไม้[khōn tonmāi] (v, exp) EN: fell trees ; lumber  FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
กระแสน้ำ[krasaēnām] (n, exp) EN: current ; tide ; stream ; course ; flow  FR: courant d'eau [m] ; débit d'eau [m] ; courant marin [m] ; flux [m]
ลูกหนี้[lūknī] (n) EN: debtor ; mortgagor  FR: débiteur [m] ; débitrice [f]
เซ่อ[soē] (adj) EN: thick-headed, stupid, clumsy ; foolish  FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide
ตัดกำลัง[tat kamlang] (v, exp) EN: reduce one's strength ; reduce one's ability ; reduce one's capacity  FR: affaiblir ; démoraliser ; détruire ; miner ; débiliter

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBI D EH1 B IY0
DEBIT D EH1 B IH0 T
DEBIASE D IH0 B IY0 AA1 S IY0
DEBILITY D AH0 B IH1 L AH0 T IY0
DEBILITATE D AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T
DEBILITATED D AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T IH0 D
DEBILITATING D AH0 B IH1 L AH0 T EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debit (v) dˈɛbɪt (d e1 b i t)
debits (v) dˈɛbɪts (d e1 b i t s)
debited (v) dˈɛbɪtɪd (d e1 b i t i d)
debility (n) dˈɪbˈɪlɪtiː (d i1 b i1 l i t ii)
debiting (v) dˈɛbɪtɪŋ (d e1 b i t i ng)
debilitate (v) dˈɪbˈɪlɪtɛɪt (d i1 b i1 l i t ei t)
debit-side (n) dˈɛbɪt-saɪd (d e1 b i t - s ai d)
debilitated (v) dˈɪbˈɪlɪtɛɪtɪd (d i1 b i1 l i t ei t i d)
debilitates (v) dˈɪbˈɪlɪtɛɪts (d i1 b i1 l i t ei t s)
debit-sides (n) dˈɛbɪt-saɪdz (d e1 b i t - s ai d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
付方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, ] debit side (of a balance sheet), #153,020 [Add to Longdo]
借记卡[jiè jì kǎ, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄎㄚˇ, / ] debit card [Add to Longdo]
体弱[tǐ ruò, ㄊㄧˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] debility [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Debitorenauswertung {f}accounts receivable analysis [Add to Longdo]
Debitorenbereich {m}accounts receivable area [Add to Longdo]
Debitorenbuchung {f} [fin.]receivables posting [Add to Longdo]
Debitorenbuchung {f}accounts receivable entry [Add to Longdo]
Debitorenkartei {f}; Debitorendatei {f}accounts receivable file [Add to Longdo]
Debitorenkonto {n}accounts receivable account [Add to Longdo]
Debitorenkredit {m}accounts receivable loan [Add to Longdo]
Debitorennummer {f}accounts receivable number [Add to Longdo]
Debitorenstamm {m}accounts receivable master [Add to Longdo]
Debitorenteil {m}accounts receivable section [Add to Longdo]
Debitorenwagnis {f}; Vertriebswagnis {f}accounts receivable risk [Add to Longdo]
Debitposten {m}debit item [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タスマニアデビル[tasumaniadebiru] (n) Tasmanian devil (Sarcophilus harrisii) [Add to Longdo]
デビアン[debian] (n) {comp} Debian [Add to Longdo]
デビスカップ[debisukappu] (n) Davis Cup; (P) [Add to Longdo]
デビットカード[debittoka-do] (n) debit card [Add to Longdo]
デビットカードサービス[debittoka-dosa-bisu] (n) {comp} debit card service [Add to Longdo]
デビトロセラミックス[debitoroseramikkusu] (n) devitroceramics [Add to Longdo]
デビル;デヴィル[debiru ; deviru] (n) devil [Add to Longdo]
デビルイヤー[debiruiya-] (n) (See 地獄耳) sharp ear; long ears [Add to Longdo]
デビルズフードケーキ[debiruzufu-doke-ki] (n) devil's food cake [Add to Longdo]
デビルフィッシュ[debirufisshu] (n) devilfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デビアン[でびあん, debian] Debian [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top