ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dare

D EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dare-, *dare*
Possible hiragana form: だれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dare(vi) กล้า, See also: กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ, Syn. venture, brave, challenge
dare(aux) กล้าที่จะ, See also: เสี่ยงที่จะ
dare(n) ความกล้าหาญ, See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย, Syn. challenge
daren't(abbr) ไม่กล้า (คำย่อของ dare not)
daresay(vi) เดาว่า, See also: บางที
daredevil(n) คนที่กล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงมาก, See also: คนบ้าระห่ำ, Syn. stuntman, stuntwoman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry, daredeviltry n., Syn. adventurer
daren't(แดนทฺ) ดูdarenot
daresay(แดร์'เซ) {daresaid,daresaying,daresays} vi.,vt. ดูdare say

English-Thai: Nontri Dictionary
dare(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
dare(vt) กล้า,ท้าทาย,ก๋ากั่น,กล้าหาญ
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dareAfter what has happened, I dare not see her again.
dareDare he go alone?
dareDare you ask her?
dareDare you ask him about it?
dareDare you ask him about the accident?
dareDare you ask me another question?
dareDare you call her?
dareDid he dare to jump the brook?
dareDoes she dare to go into the forest?
dareHe dared not say no to my plan.
dareHe dared to doubt my sincerity.
dareHe dared to propose to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าเสี่ยง(v) dare, See also: risk, Ant. กลัว, Example: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร, Thai Definition: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เข้าหน้าไม่ติด(v) dare not to meet, See also: dare not to confront, Syn. เข้าหน้าไม่ได้, Example: ฉันกลัวเข้าหน้าไม่ติดเพราะเคยแกล้งเขาไว้มาก, Thai Definition: ไม่กล้าสู้หน้า, ไม่กล้าเผชิญหน้า
พูดจริงทำจริง(v) speak seriously, See also: dare to speak and dare to act, Example: พ่อพูดจริงทำจริงไม่โกหกพวกเราหรอกเชื่อพี่เถอะ, Thai Definition: ทำได้อย่างที่พูดไว้, รักษาคำพูดไว้โดยการกระทำจริง
มีหน้า(v) dare to, See also: be unashamed, be shameless, be brazen-faced, have the cheek to do sth., Syn. ไม่อาย, กล้า, หน้าด้าน, ด้าน, Ant. อาย, Example: ของเก่ายังไม่ใช้ยังมีหน้ามายืมกันอีก, Thai Definition: ไม่รู้สึกอาย
อุก(v) dare, Thai Definition: หักหาญด้วยพลการ, บังอาจ
ใจกล้า(v) be brave, See also: dare, be bold, be courageous, be fearless, be plucky, Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า, Ant. ใจเสาะ, Example: หล่อนใจกล้ามากที่เข้าไปหาสามีตามลำพังถึงในคุก, Thai Definition: ไม่หวาดกลัว, ไม่ขลาดกลัว
ใจถึง(v) be brave, See also: dare, be courageous, be fearless, be undaunted, be bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เขาใจถึงขนาดที่กล้าชกกับนักมวยรุ่นใหญ่กว่า, Thai Definition: ไม่ขลาดกลัว, ไม่หวาดหวั่น, ไม่เกรงกลัว
ท้าทาย(v) challenge, See also: dare, defy, Syn. ท้า, Example: นายมารวยท้าทายให้ผมนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ท้าตีท้าต่อย(v) challenge, See also: dare, defy, Example: หากใครพูดจาหรือแสดงกิริยาไม่ดีกับเขาแล้ว เขาก็ท้าตีท้าต่อยอย่างไม่ลดละ
กำแหง(v) dare, See also: mutiny, be insolent, be intense, Syn. กล้า, บังอาจ, อวดดี, ผยอง, กำเริบ, Example: นักเลงเจ้าถิ่นชอบกำแหงกับคนที่ผ่านไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
หาญ[hān] (v) EN: be bold enough ; dare  FR: faire preuve de courage ; oser
กำแหง[kamhaēng] (v) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense  FR: oser ; avoir l'audace
กล้า[klā] (v) EN: dare ; venture  FR: oser ; tenter ; faire preuve d'audace
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ผจญภัย[phajonphai] (v) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare  FR: s'aventurer
พูดจริงทำจริง[phūt jing tham jing] (xp) EN: speak seriously ; dare to speak and dare to act  FR: faire ce que l'on dit
ท้า[thā] (v) EN: defy ; challenge ; dare ; provoke  FR: provoquer ; défier ; braver ; lancer un défi ; jeter un défi ; jeter le gant (à qqn.)
ท้าทาย[thāthāi] (v) EN: challenge ; dare ; defy  FR: défier ; se mesurer à ; affronter
ถือดีอย่างไร[theūdī yāngrai] (v, exp) EN: how dare you ... ; how do you think you are (to)

CMU English Pronouncing Dictionary
DARE D EH1 R
DARES D EH1 R Z
DAREN D AE1 R IH0 N
DARED D EH1 R D
DARESAY D EH1 R S EY0
DAREMBLUM D EH1 R AH0 M B L UW2 M
DAREDEVIL D EH1 R D EH2 V AH0 L
DAREDEVILS D EH1 R D EH2 V AH0 L Z
DARENSBOURG D AE1 R IH0 N S B ER0 G
DARENSBOURG D AE1 R AH0 N Z B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dare (v) dɛəʳr (d e@ r)
dared (v) dɛəʳd (d e@ d)
dares (v) dɛəʳz (d e@ z)
daresay (n) dˈɛəʳsɛɪ (d e@1 s ei)
Darenth (n) dˈærənθ (d a1 r @ n th)
daren't (v) dɛəʳnt (d e@ n t)
daredevil (n) dˈɛəʳdɛvəl (d e@1 d e v @ l)
daredevils (n) dˈɛəʳdɛvəlz (d e@1 d e v @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] dare, #1,408 [Add to Longdo]
敢于[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ, / ] dare to; be bold in; have the courage to, #6,332 [Add to Longdo]
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit, #128,182 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だれ, dare] (n) ใคร

Japanese-English: EDICT Dictionary
がね[gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
すだれコリメーター[sudare korime-ta-] (n) modulation collimator (astronomy) [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
だれる[dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
よだれを垂らす;涎を垂らす[よだれをたらす, yodarewotarasu] (exp,v5s) to drool; to dribble; to slobber [Add to Longdo]
コンシダレーション[konshidare-shon] (n) consideration [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
スダレチョウチョウウオ[sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘッダレコード[へっだれこーど, heddareko-do] header record [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dare
   n 1: a challenge to do something dangerous or foolhardy; "he
      could never refuse a dare" [syn: {dare}, {daring}]
   v 1: take upon oneself; act presumptuously, without permission;
      "How dare you call my lawyer?" [syn: {make bold}, {dare},
      {presume}]
   2: to be courageous enough to try or do something; "I don't dare
     call him", "she dares to dress differently from the others"
   3: challenge; "I dare you!" [syn: {defy}, {dare}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top