ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dec

D EH1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dec-, *dec*
Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n) ระยะทิ้งช่วง, See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. take out of commission

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deca(prf) สิบ
deck(n) เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง, Syn. tape deck
deck(vt) ชนะน็อค, See also: น็อคคู่ต่อสู้, Syn. knock down, floor
deck(n) ชั้น, See also: พื้น, Syn. floor
deck(n) ดาดฟ้า, See also: ดาดฟ้าเรือ
deck(vt) ตกแต่ง (คำย่อของ decorate), See also: ประดับ, ประดับประดา, Syn. adorn, array, beautify, bedeck, bedizen, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate
deck(n) สำรับไพ่, See also: ชุดไพ่, Syn. pack of cards, pack
decay(n) การย่อยสลาย, See also: การเน่าเปื่อย, การผุพัง, Syn. decomposition, deterioration, putrefaction, rot, rotting, spoiling
decay(n) การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์), See also: การสลายอนุภาคหรือรังสี, Syn. disintegration, degeneration, radioactive decay
decay(n) การเสื่อมลง, See also: ความตกต่ำ, ความทรุดโทรม, การเลวลง, การด้อยลง, การเสื่อมถอย, Syn. deterioration, decadence, degeneration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dec-Pref. "สิบ"
deca-Pref. สิบ, Syn. dec-, dek-, deka-
decade(เดค'เคด) n. ระยะเวลา 10 ปี,กลุ่มที่ประกอบด้วย10, See also: decadal adj. ดูdecade
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency, decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed, Ant. robust
decaffeinate(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decaffeinize(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decahedron(เดคคะฮี'ดรัน) n. รูปร่างที่มี10 หน้า., See also: decahedral adl ดูdecahedron
decaliter(เดค'คะลีเทอะ) n. หน่วยปริมาตร 10 ลิตร
decamp(ดิแคมพฺ') vi. ออกจากค่าย,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: decampment n., Syn. escape

English-Thai: Nontri Dictionary
decade(n) ทศวรรษ,รอบสิบปี
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decagon(n รูป 10) เหลี่ยม
Decalogue(n บัญญัติ 10) ประการ
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
decanter(n) คนโท,ขวดเหล้า
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decadeกลุ่มสิบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decagonรูปสิบเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
decahedronทรงสิบหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
decal; decalcomaniaภาพทาบสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decalcomania; decalภาพทาบสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decapitationการประหารชีวิตโดยตัดหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decapitation; decollation; detruncationการตัดคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decay currentกระแสเสื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
decay timeช่วงเวลาลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decay timeเวลากระแสเสื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decaboraneเดคาโบเรน [การแพทย์]
Decadeทศวรรษ, Example: Decade (อ่านว่า เด๊ก-เขด) หมายถึงรอบ ๑๐ ปี เป็นวิธีการนับช่วงปีของฝรั่ง เช่น ทศวรรษ ๒๕๕๐ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ภาษาไทยใช้คำว่า “ทศวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ทศ” (อ่านว่า ทด) หมายถึง “สิบ” กับคำว่า “วรรษ (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” คำว่า “ทศวรรษ” (อ่านว่า ทด-สะ-วัด) [อื่นๆ]
Decadronเดคาดรอน [การแพทย์]
Decalcificationการเสื่อมสลายของกระดูก,มีการละลายของแคลเซี่ยมมาก,ขบวนการดึงแคลเซียมออกจากฟัน [การแพทย์]
Decalcifiedเดแคลซิไฟด์ [การแพทย์]
Decamethonium Bromideยาเดคาเมโธเนียมโบรไมด์ [การแพทย์]
Decanoic Acidsกรดเดคาโนอิค [การแพทย์]
Decapeptideเดคาเปปไทด์ [การแพทย์]
Decapitationการตัดให้เหลือไขสันหลัง,การตัดคอเด็ก,การตัดคอ,การตัดคอทารก [การแพทย์]
Decapsidationการถอดแคพสิค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decade(n) ครบรอบ 10 ปี
decal[dee kaal] (n) สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
decay(n, vt) [n]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [v]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง
deceivingly[yaang lawk-luang] (adv) อย่างหลอกลวง
decision-making(n) การตัดสินใจ
deck(n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง
Declaration of a State of Emergency(n) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
declare war on(vt, phrase) ประกาศสงครามกับ
declared(adj) ที่แสดงเจตนารมย์
decomposer[ดีคอมโพสเซอร์] (n) ผู้ย่อยสลาย หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ได้สารอาหารจากการย่อยซากสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ เห็ด รา เป็นต้น(ศัพท์ทางชีววิทยา)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
decAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
decAccording to his advice, I decided it.
decActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
decA customs declaration is required.
decA declaration of political views.
decAfter decades of civil war, order was restored.
decAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
decAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
decAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
decAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
decAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศตัว(v) declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ผู้ตัดสินใจ(n) decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
มรณะ(adj) dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai Definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลดลาวาศอก(v) decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai Definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ลดหย่อนผ่อนโทษ(v) reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai Definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง
ขี้ฉ้อตอแหล(adj) deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai Definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขี้ฉ้อตอแหล(v) deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai Definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
คนหากิน(n) deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
นางนกต่อ(n) decoy, Example: ผู้ต้องหาเป็นนางนกต่อล่อลวงสาวชาวเหนือไปขายบริการที่กรุงเทพฯ, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ทำหน้าที่ล่อลวงให้คนมาติดกับ
ฟอนเฟะ(v) become rotten, See also: decompose, spoil, putrefy, decay, Syn. เน่า, เละ, เน่าเละ, Example: แมลงไชผลไม้จนเน่าฟอนเฟะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อำนาจในการตัดสินใจ[amnāt nai kān tatsinjai] (n, exp) EN: decision-making power ; power to take decisions  FR: décisionnaire [m]
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อายุกษัย[āyukasai] (n) EN: death ; decease  FR: mort [f] ; décès [m]
อายุรแพทย์[āyuraphaēt] (n) EN: physician ; doctor  FR: médecin [m] ; docteur [m]
อายุรศาสตร์[āyurasāt] (n) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics  FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEC D EH1 K
DECO D EH1 K OW0
DECH D EH1 K
DECK D EH1 K
DECKS D EH1 K S
DECCA D EH1 K AH0
DECOM D EH1 K AA2 M
DEC'S D EH1 K S
DECAY D IH0 K EY1
DECAF D IY1 K AE0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dec (n) dˈɛk (d e1 k)
deck (v) dˈɛk (d e1 k)
decor (n) dɛɪkˈɔːr (d ei k oo1 r)
deca- (j) dˌɛkə- (d e2 k @ -)
decay (v) dˈɪkˈɛɪ (d i1 k ei1)
deci- (j) dˌɛsɪ- (d e2 s i -)
decks (v) dˈɛks (d e1 k s)
decoy (n) dˈiːkɔɪ (d ii1 k oi)
decoy (v) dˈɪkˈɔɪ (d i1 k oi1)
decry (v) dˈɪkrˈaɪ (d i1 k r ai1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石, #3,161 [Add to Longdo]
表决[biǎo jué, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] decide by vote; vote, #4,365 [Add to Longdo]
跌幅[diē fú, ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ, ] decline (in value); extent of a drop, #6,023 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]
宣言[xuān yán, ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, ] declaration; manifesto, #7,177 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, ] decrease; tighten, #7,470 [Add to Longdo]
十二月[shí èr yuè, ㄕˊ ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] December; twelfth month, #7,760 [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] decay; rotten, #7,814 [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, / ] decayed teeth; dental caries, #8,058 [Add to Longdo]
[hǒng, ㄏㄨㄥˇ, ] deceive; coax, #8,155 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
kostendeckend(adv, adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
entdecken(vt) |entdeckte, hat entdeckt| ค้นพบ (สิ่งที่มีอยู่แล้ว) เช่น Kolumbus hat Amerika entdeckt.
Entdeckung(n) |die, pl. Entdeckungen| การค้นพบ, See also: das Entdecken
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckkraft {f}opacity [Add to Longdo]
Deckentapete {f}celing paper [Add to Longdo]
Deckfarbe {f}body colour [Add to Longdo]
Deckgestein {n}overburden [Add to Longdo]
Dechiffrierung {f}deciphering [Add to Longdo]
Dechlorierung {f} [chem.]dechlorination [Add to Longdo]
Dechsel {f}adz; adze [Add to Longdo]
Deck {n} | an Deck | unter Deckdeck | above deck | below deck [Add to Longdo]
Deckadresse {f} | Deckadressen {pl}cover address | cover addresses [Add to Longdo]
Deckanstrich {m}top coating [Add to Longdo]
Deckbett {n}feather bed [Add to Longdo]
Deckblatt {n} | Deckblätter {pl}cover sheet; flyleaf | cover sheets; flyleaves [Add to Longdo]
Deckchen {n}doily [Add to Longdo]
Decke {f} | Decken {pl}blanket | blankets [Add to Longdo]
Decke {f}manta [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decommisssion(vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天井[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dec
   n 1: the last (12th) month of the year [syn: {December}, {Dec}]
   2: (astronomy) the angular distance of a celestial body north or
     to the south of the celestial equator; expressed in degrees;
     used with right ascension to specify positions on the
     celestial sphere [syn: {declination}, {celestial latitude},
     {dec}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top