ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dea

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dea-, *dea*
Possible hiragana form: であ
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - เขมร (KH) (UNAPPROVED version -- use with care )
death note(n) death note

English-Thai: Longdo Dictionary
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., Syn. Drug Enforcement Administration
deadlockการติดตาย
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย
art dealer(n) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dead(n) คนตาย (พหูพจน์), See also: ผู้ตาย, Syn. dead people
dead(adj) เฉื่อยชา, See also: เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน, Syn. inert, stagnant, stagnating, sluggish, static, inactive, dull
dead(adj) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, See also: แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง, Syn. ended, extinguished, no longer felt
dead(adj) ซึ่งไม่ใช้แล้ว (ภาษา), See also: ซึ่งสูญสิ้น, ซึ่งตายไปแล้ว, ซึ่งเลิกใช้แล้ว, Syn. defunct, extinct, no longer in use, obsolete, Ant. living, existing
dead(adj) ซึ่งไม่มีผิดพลาด, See also: ซึ่งไม่พลาด, ซึ่งแม่นยำ, Syn. accurate, sure
dead(adj) ซึ่งไม่มีเสียงสะท้อน (ห้อง), See also: ซึ่งไม่มีเสียงก้อง
dead(adj) ซึ่งไร้ความรู้สึก, See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง, Syn. deadened, unresponsive, insensitive, unsensible, unfeeling, numb
dead(adj) ดับ (ไฟ), See also: ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น, Syn. drained, inactive, inoperative, not working, no longer functioning, no longer operating, no longer productive, out of operation, Ant. active, functioning, operative, working
dead(adj) ตรง, Syn. exact, precise
dead(adj) ตายแล้ว, See also: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ, Syn. deceased, departed, deprived of life, devoid of life, gone, lifeless, no longer living, Ant. alive, living, animated, living, vital, being, existing, active

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deacon(ดี'เคิน) n. ผู้ช่วยพระในศาสนาคริสเตียน vt. ปลอม,ตบตา., See also: deaconship n.
deaconess(ดี'คะนิส) n. ผู้ช่วยแม่
deaconry(ดี'เคินรี) n. ตำแหน่งหรือที่ทำงานของ deacon,deacons ทั้งหลาย
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dead airn. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
dead catn. การด่าอย่างถากถาง
dead duckบุคคลที่จะตาย,สิ่งที่จะสลายตัว
dead endn. ทางตัน,ภาวะที่ไร้ความหวัง,ย่านสลัม, See also: dead-end adj. ดูdead end
dead heatn. การแข่งขันที่เสมอกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
deacon(n) ผู้ดูแลวัด
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
dead(adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน
dead(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว
deaden(vt) ทำให้มึน,ทำให้ชา,ทำให้ไม่รู้สึก,ทำให้หย่อนลง
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
deafen(vt) ทำให้หูตึง,ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deacidificationการลดกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deactivate๑. เสื่อมฤทธิ์๒. ทำให้เสื่อมฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead birth; stillbirthการตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead colourสีตาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead haltหยุดสนิท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dead metaphorอุปลักษณ์ไร้พลัง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead space๑. บริเวณเสียเปล่า (การหายใจ)๒. โพรงแผลคงค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead spotจุดบอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead syllableพยางค์ตาย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead timeเวลาเว้นว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dead bodies (Law)ศพ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Dead Spaceที่อับ,เนื้อที่เสียเปล่า,บริเวณที่ไม่มีอากาศสะอาดไหลผ่าน [การแพทย์]
dead storagedead storage, ความจุไม่ใช้การ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Deadly Stone Fishปลาหิน [การแพทย์]
Deafคนหูหนวก [TU Subject Heading]
Deaf Mutismเป็นใบ้ร่วมกับหูหนวก [การแพทย์]
Deaf womenสตรีหูหนวก [TU Subject Heading]
Deaf-Mutismหูหนวกเป็นใบ้แต่กำเนิด,หูหนวกและพูดไม่ได้แต่กำเนิด,หนวก-ใบ้ [การแพทย์]
Deafnessหูหนวก [TU Subject Heading]
Deafnessการเสื่อมการได้ยิน,หูหนวก,หูไม่ได้ยิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
deact(vi, vt) ทํานิรกิริยา
deaction(n) นิรกิริยา
deactive(adj) ซึ่งทําให้เกิดนิรกิริยา
deareatorเครื่องแยกอากาศออกจากน้ำป้อน Boiler
dearly[yaang maak] (adv) อย่างมาก
death-knelln 1: an omen of death or destruction 2: a bell rung to announce a death [syn: {death knell}, {death bell}]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deaA bear will not touch a dead body.
deaAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
deaA butcher deals in meat.
deaA child whose parents are dead is called an orphan.
deaA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
deaA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
deaAfter death, the doctor.
deaAfter drinking all night, Bob was dead to the world.
deaAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
deaAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
deaAfter her husband's death she reared four children by herself.
deaAfter his death, his paintings were hung in the museum.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมรดก(n) death tax, See also: death duty, Thai Definition: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท, Notes: (กฎหมาย)
ผู้ล่วงลับ(n) the deceased, See also: dead person, Syn. ผู้ตาย, ผู้วายชนม์, ผู้เสียชีวิต, Example: การกรวดน้ำเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ, Count Unit: คน
ผู้จัดจำหน่าย(n) distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: ตัวแทนขายสินค้า
อนิจจา(int) Alas, See also: dear me!, bless me!, Syn. อนิจจัง, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็นต้น
อนิจกรรม(n) death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
ร้ายกาจ(adj) lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai Definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง
โทษประหาร(n) death penalty, See also: capital punishment, Example: การกินสินบนควรเป็นความชั่วที่ถึงขั้นเป็นโทษประหาร, Thai Definition: โทษที่ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตเสียให้ตาย
ใบ้(adj) deaf, See also: dumb, Syn. พูดไม่ได้, พิการ, Example: เด็กคนนั้นเป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิด, Thai Definition: ไม่สามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่คนทั่วไปเข้าใจได้
แพง(adj) expensive, See also: dear, high-priced, costly, high, Ant. ถูก, Example: โรงอาหารนี้เป็นโรงอาหารพิเศษที่ขายอาหารราคาแพง สำหรับนักศึกษาและชาวต่างประเทศ, Thai Definition: มีราคามาก
รับมือ(v) cope with, See also: deal with, encounter, meet, oppose, withstand, Syn. จัดการ, ต้านทาน, กำราบ, Example: กองบัญชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[amøn] (adj) EN: deathles ; immortal  FR: éternel ; immortel
อนิจจา[anitjā] (excl) EN: alas! ; dear me! ; bless me!  FR: hélas !
อนิจกรรม[anitjakam] (n) EN: death
อัตราการตาย[attrā kān tāi] (n, exp) EN: death rate  FR: taux de mortalité [m]
อายุกษัย[āyukasai] (n) EN: death ; decease  FR: mort [f] ; décès [m]
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: end of life ; death  FR: mort [f]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [m] ; modèle [m]
ใบเมี่ยง[baimīeng] (n) EN: cloth used for wrapping the dead body

CMU English Pronouncing Dictionary
DEA D IY1
DEAK D IY1 K
DEAD D EH1 D
DEAS D IY1 Z
DEAL D IY1 L
DEAN D IY1 N
DEAR D IH1 R
DEAM D IY1 M
DEAF D EH1 F
DEALT D EH1 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Deal (n) dˈiːl (d ii1 l)
Dean (n) dˈiːn (d ii1 n)
dead (j) dˈɛd (d e1 d)
deaf (j) dˈɛf (d e1 f)
deal (v) dˈiːl (d ii1 l)
dean (n) dˈiːn (d ii1 n)
dear (n) dˈɪəʳr (d i@1 r)
deals (v) dˈiːlz (d ii1 l z)
dealt (v) dˈɛlt (d e1 l t)
deans (n) dˈiːnz (d ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死亡[sǐ wáng, ㄙˇ ㄨㄤˊ, ] death; deadly, #1,180 [Add to Longdo]
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, / ] Dear or beloved (way of starting a letter), #2,123 [Add to Longdo]
尸体[shī tǐ, ㄕ ㄊㄧˇ, / ] dead body; corpse; carcass, #4,315 [Add to Longdo]
死刑[sǐ xíng, ㄙˇ ㄒㄧㄥˊ, ] death penalty, #6,241 [Add to Longdo]
死人[sǐ rén, ㄙˇ ㄖㄣˊ, ] dead person, #6,606 [Add to Longdo]
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, / ] dealings; contacts; to go back and forth, #7,008 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] deal in; trade in; to peddle; to sell, #13,145 [Add to Longdo]
致死[zhì sǐ, ㄓˋ ㄙˇ, ] deadly, #14,533 [Add to Longdo]
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, ] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人), #14,850 [Add to Longdo]
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] dealer; trader, #17,742 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出逢う[であう, deau] TH: พบ  EN: to meet
出逢う[であう, deau] TH: พานพบ  EN: to come across
出逢う[であう, deau] TH: เจอ  EN: to encounter
出会う[であう, deau] TH: พบ  EN: to meet
出会う[であう, deau] TH: เจอโดยบังเอิญ  EN: to encounter

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deadlock {m}; Deadlock-Situation {f} [comp.]deadlock [Add to Longdo]
deaktivieren | deaktivierend | deaktiviert | er/sie deaktiviert | ich/er/sie deaktivierte | er/sie hat/hatte deaktiviertto deactivate | deactivating | deactivated | he/she deactivates | I/he/she deactivated | he/she has/had deactivated [Add to Longdo]
dealen; mit Drogen handelnto deal (in drugs) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cadeau(n) |m, pl. cadeaux| ของขวัญ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
あしらう[ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
あの世[あのよ, anoyo] (n,adj-no) the other world; world of the dead; (P) [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あらまあ[aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
あらやだ;あらいやだ[arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
いやはや[iyahaya] (int) (Oh) dear!; (Oh) dear me!; Good gracious [Add to Longdo]
うんと[unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
デッドロック[でっどろっく, deddorokku] deadlock [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]
適格である[てきかくである, tekikakudearu] eligible [Add to Longdo]
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer [Add to Longdo]
非アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] deactivate [Add to Longdo]
不感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出会う[であう, deau] (zufaellig) treffen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DEA
   n 1: federal agency responsible for enforcing laws and
      regulations governing narcotics and controlled substances;
      goal is to immobilize drug trafficking organizations [syn:
      {Drug Enforcement Administration}, {Drug Enforcement
      Agency}, {DEA}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top