ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cyb

S AY1 B   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyb-, *cyb*
English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cyber[PRF] คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์
cybersex[N] การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยมีจุดประสงค์ในเรื่องทางเพศ
cyberphobia[N] โรคกลัวคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics
cyberspace(ไซ' เบอสเพส) n. คำแสลงคำหนึ่งซึ่งหมายถึงอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyberไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberไซเบอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberartศิลปะไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybercopตำรวจไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybercrimeอาชญากรรมไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberiaไซเบอเรีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybernetic artศิลปะไซเบอร์เนติก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberpunkไซเบอร์พังก์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberspaceไซเบอร์สเปซ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"

คำเหล่านี้มีใช้มากขึ้นทุกที อาทิ

cyberspace

cyberporn

cybersex

[คอมพิวเตอร์]
Cybercafeไซเบอร์คาเฟ [คอมพิวเตอร์]
Cybercafesไซเบอร์คาเฟ่ [TU Subject Heading]
cybernaticsไซเบอร์เนติกส์ วิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุม
เช่น ระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบกลไกที่ทำงานคล้ายคลึงกัน วิชานี้เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และยึดหลักการพื้นฐาน ทางด้านการสื่อสารและการควบคุมที่สามารอธิบายการทำงานของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ ชื่อของวิชานี้มาจากคำภาษากรีก หมายความว่า นำ หรือ ปกครอง [คอมพิวเตอร์]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [TU Subject Heading]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [TU Subject Heading]
Cyberstalkingการเฝ้าติดตามทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cyber bullyการระรานทางไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber crimeอาชญากรรมไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cybersecurityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
Cyberthieves (n slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow! This is a DL4 model cyborg horse!นี่ม้าไซบอร์ก รุ่นDL4นี่นา! Vampire Hunter D (1985)
Can we play Cyber-Boogie today?วันนี้เราเล่น ไซเบอร์บูกี้ได้มั้ย? The Lawnmower Man (1992)
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย The Lawnmower Man (1992)
In these gyrospheres, we wear full cybersuits... which allow us to enter into virtual reality and move.ในบรรยากาศจำลอง เราต้องใส่ชุดเชื่อมระบบนั่น นั่นจะทำให้เธอรู้สึกเหมือน โลกเสมือนเป็นของจริง The Lawnmower Man (1992)
Cyberchrist.มันคือ ไซเบอร์คริสต์ The Lawnmower Man (1992)
But I think it's some kind of Star Wars, cybertech, newfangled hardware, right?แต่ผมคิดว่า นี่คล้ายเป็นเครื่องมือโลหะบางอย่าง แบบใหม่ ไซเบอร์เทคเหมือน Star Wars แบบนั้น ? Squeeze (1993)
Just when I thought I'd seen everything in this lifetime I sit here and watch a cyborg go diving in her spare time.ขณะที่ผมคิดถึงเรื่องต่างๆที่ผมเจอมาตลอดชีวิต... ต้องมานั่งดูไซบอร์กดำน้ำเล่นเวลาว่างไปด้วย Ghost in the Shell (1995)
Controlled metabolisms, computer-enhanced brains cybernetic bodies.สารควบคุมต่างๆ, สมองคอมพิวเตอร์... Ghost in the Shell (1995)
True. If we ever quit or retire, we'd have to give back our augmented brains and cyborg bodies.ถูกต้อง, ถ้าเราลาออกหรือปลดประจำการ, เราต้องคืนสมองกลและร่างกายครึ่งหุ่นให้เขา Ghost in the Shell (1995)
About two hours ago, a machining cell at the Newport City factory of Megatech assembled a completed cyber-body.เมื่อ 2 ชม.ก่อน, ที่นิวพอร์ตซิตี้ ระบบจักรกลย่อยของเมก้าเทค... ควบคุมหุ่นไซบอร์กตัวนึงได้อย่างสมบูรณ์. Ghost in the Shell (1995)
All the cybernetic bodies they make are classified.หุ่นไซบอร์กทุกตัว จะถูกสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะต่างๆกัน Ghost in the Shell (1995)
We've all got to have regular cybernetic maintenance.พวกเรามีบางส่วนที่เป็นอะไหล่ไซบอร์ก Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cybI couldn't help overhearing, but you're police officers who handle cyber-crime or some such?
cybWelcome to Cyberspace!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ[N] cyberspace, Example: มนุษย์กำลังอยู่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น, Thai definition: ขอบเขตหรือบริเวณที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเตอร์เน็ต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg   FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
ไซเบอร์นิกส์[n.] (saiboēniks) EN: cybernics   FR: cybernétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYB    S AY1 B
CYB    S IY1 W AY1 B IY1
CYBER    S AY1 B ER0
CYBILL    S AY1 B IH2 L
CYBERSEX    S AY1 B ER0 S EH2 K S
CYBULSKI    K AH0 B AH1 L S K IY0
CYBERPORN    S AY1 B ER0 P AO2 R N
CYBERCASH    S AY1 B ER0 K AE2 SH
CYBERSPACE    S AY1 B ER0 S P EY2 S
CYBERSPACE'S    S AY1 B ER0 S P EY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cybernetic    (j) sˌaɪbənˈɛtɪk (s ai2 b @ n e1 t i k)
cybernetics    (n) sˌaɪbənˈɛtɪks (s ai2 b @ n e1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
控制论[kòng zhì lùn, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] cybernetics, #60,741 [Add to Longdo]
数码港[shù mǎ gǎng, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄍㄤˇ, / ] cyberport [Add to Longdo]
网际色情[wǎng jì sè qíng, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cyberporn [Add to Longdo]
电子空间[diàn zǐ kōng jiān, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] cyberspace [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cyberphobie {f}; Angst vor Computerncyberphobia [Add to Longdo]
Cyberspace {m}cyberspace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットカフェ[, inta-nettokafe] (n) {comp} Internet cafe; cybercafe [Add to Longdo]
サイバー[, saiba-] (n) cyber [Add to Longdo]
サイバーカフェ[, saiba-kafe] (n) {comp} cybercafe [Add to Longdo]
サイバーキャッシュ[, saiba-kyasshu] (n) {comp} cybercash [Add to Longdo]
サイバースクワッター[, saiba-sukuwatta-] (n) cybersquatter [Add to Longdo]
サイバースクワット[, saiba-sukuwatto] (n) {comp} cyber squat [Add to Longdo]
サイバースペース[, saiba-supe-su] (n) cyberspace [Add to Longdo]
サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]
サイバードッグ[, saiba-doggu] (n) {comp} Cyberdog [Add to Longdo]
サイバーパンク[, saiba-panku] (n) {comp} cyberpunk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
人工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]
サイバードッグ[さいばーどっぐ, saiba-doggu] Cyberdog [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top