ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cody

K OW1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cody-, *cody*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Cody and Astor are missing.- โคดี้กับแอสเตอร์หายไป The British Invasion (2007)
Cody is being punished for sneaking away to make a phone call without permission.โคดี้ถูกทำโทษที่แอบไปโทรศัพท์โดยไม่ขออนุญาต That Night, a Forest Grew (2007)
Well, who was Cody calling?แล้วโคดี้โทรหาใคร That Night, a Forest Grew (2007)
cody likes to hide things in my bag.- โคดี้ชอบเอาของมาซ่อนในกระเป๋าผม Morning Comes (2007)
Glen was the big egg, Cody was the small egg he can't help it, you know, that's just the way he is.โคดี้เป็นไข่ใบเล็ก เขาไม่สามารถช่วยมันได้ คุณก็รู้ มันก็แค่ทางเดินที่เขาเป็น Surf's Up (2007)
Ah...the Cody Maverick kid does that.อา โคดี มาเวอริก เจ้าหนูทำได้ Surf's Up (2007)
Excuse me, I looking for uh, I'm looking for Cody Maverick, has anyone seen Cody Maverick?ชอโทษ ฉันตามหา เอ่อ ฉันตามหา โคดี้ มาเวอริกค์ ใครเห็น โคดี มาเวอริกค์ ไหม Surf's Up (2007)
I'm, I'm Cody Maverick.ผม ผมนี่แหละ โคดี้ มาเวอริกค์ Surf's Up (2007)
My name's Cody Maverick, Shiverpool, you?ผมชื่อ โคดี้ มาเวอริกค์ คุณ คน ชิเวอร์พูล หรือ Surf's Up (2007)
Cody, Cody... Cody Maverick, Cory Mavencourt.โคดี้ โคดี้ โค้ดี้ มาเวอริก Surf's Up (2007)
What do you guys think about Cody going into a contest and possibly winning?คุณคิดว่า ถ้าโคดี้ เข้าไปแข่งขัน และมีทางชนะ ไหม Surf's Up (2007)
So, you think Cody and the Geek are doing alright?งั้นคุณคิดว่า โดดี กับ กิ๊ก กำลังทำใช่ไหม Surf's Up (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
CODY K OW1 D IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鰐[アメリカわに, amerika wani] (n) (uk) American crocodile (Crocodylus acutus) [Add to Longdo]
ナイル鰐[ナイルわに;ナイルワニ, nairu wani ; nairuwani] (n) (uk) Nile crocodile (Crocodylus niloticus) [Add to Longdo]
海ワニ;海鰐[うみわに(海鰐);うみワニ(海ワニ);ウミワニ, umiwani ( umi wani ); umi wani ( umi wani ); umiwani] (n) (obsc) (uk) (See 入江鰐) saltwater crocodile (Crocodylus porosus); estuarine crocodile [Add to Longdo]
入江鰐[いりえわに;イリエワニ, iriewani ; iriewani] (n) (uk) saltwater crocodile (Crocodylus porosus); estuarine crocodile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cody
   n 1: United States showman famous for his Wild West Show
      (1846-1917) [syn: {Cody}, {William F. Cody}, {William
      Frederick Cody}, {Buffalo Bill}, {Buffalo Bill Cody}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top