ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

co

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -co-, *co*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cocerned[To all concerned] (n, modal, verb) To all concerned

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
code(vi) หัวใจหยุดเต้น
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
commitment(n) พันธสัญญา
conerstone(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) หิน

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
contextuallythe parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, setting

English-Thai: Longdo Dictionary
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
coagulant(n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน
coal tar(n) น้ำมันดิน ที่ทำมาจากถ่านหิน
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.
coccygeal(adj) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, See also: coccyx
COD(abbrev) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี chemical oxygen demand
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
coleus(n) ต้นฤาษีผสม เช่น Information on how to grow Coleus (Coleus blumei) in your garden.
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
collabsย่อมาจากคำว่า collaboration แปลว่า ความร่วมมือกัน การร่วมมือกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
co-(prf) ร่วมกัน
cob(n) ซังข้าวโพด, Syn. corncob
cob(n) ม้าพันธุ์เตี้ย, Syn. short-legged riding horse
cob(n) หงส์ตัวผู้, See also: ห่านตัวผู้, Syn. male swan
cob(sl) ขว้าง
cod(n) ปลาคอด, Syn. codfish
cod(n) ถุง, Syn. bag, wallet
cod(n) ถุงอัณฑะ, Syn. scrotum
cod(sl) ล้อเล่น
cog(n) ซี่ล้อ, See also: ฟันเฟือง, Syn. cogwheel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coabbr. สัญลักษณ์ธาตุโคบอลต์ (cobalt) abbr. อัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
co-op(โค'ออพ,โคออพ') n. สหกรณ์
co-operate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist, help, plot
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert, unity
co-operative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
co-ordinal(โคออร์'ดิเนิล) adj. เกี่ยวกับลำดับเดียวกัน., Syn. co-ordinal
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
co-own(โคนออน') vt. ร่วมดีกรรมสิทธิ์., See also: coowner n. ดูco-own coownership n. ดูco-own
co-star(โค'สทาร์) n. ดาราประกอบ vi. (โค'สทาร์') เป็นดาราประกอบ
co-worker(โค'เวิร์คเคอะ) n. ผู้ร่วมงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช
coach(vt) สอน,ฝึก,ฝึกสอน
coachman(n) คนขับรถม้า
coadjutor(n) ผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมมือ,ผู้ช่วย,รอง
coagulate(vi, vt) จับเป็นก้อน,แข็ง,แข็งตัว
coagulation(n) การจับเป็นก้อน,การแข็งตัว
coal(n) ถ่าน,ถ่านหิน
COAL coal oil(n) น้ำมันก๊าด
coalesce(vi) รวมกัน,เชื่อมต่อกัน
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
co rps, diplomatic; corps diplomatique (Fr.)คณะทูตานุทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-administratorผู้จัดการมรดกร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-agentตัวแทนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-articulationการออกเสียงร่วม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-assuranceการประกันภัยร่วม มีความหมายเหมือนกับ co-insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-assurerผู้รับประกันภัยร่วม มีความหมายเหมือนกับ co-insurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-belligerencyการเป็นพันธมิตรในสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-channel interferenceการแทรกสอดช่องสัญญาณร่วม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-defendantsจำเลยร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-emptionการซื้อเหมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CO Gas Testersเครื่องวัดปริมาณแกสคาร์บอนมอนออกไซด์จากท่อไอเสีย [การแพทย์]
Co Incideneสาเหตุอื่นที่บังเอิญเกิดขี้นมาพร้อมกับการให้วัด [การแพทย์]
Co-Axialมีแกนร่วมกัน [การแพทย์]
Co-Carcinogensสารตัวร่วมก่อมะเร็ง [การแพทย์]
Co-Compostingการหมักปุ๋ยร่วม, Example: การหมักปุ๋ยโดยใช้ขยะร่วมกับสลัดจ์ [สิ่งแวดล้อม]
Co-Eluteปนออกมาด้วย [การแพทย์]
Co-Factorsปัจจัยร่วม,การเป็นส่วนประกอบปัจจัยร่วม [การแพทย์]
co-hostเจ้าภาพร่วม (ในกรณีเจ้าภาพมากกว่า 1 คน) [การทูต]
Co-Incidencesสาเหตุอื่นที่บังเอิญเกิดขึ้นมาพร้อมกัน [การแพทย์]
Co-Operationร่วมมือกันปฏิบัติงาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
co-opt(vt) แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบ
coal-fired powed plant(n) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
coatrack(n) เสาแขวนเสื้อหรือหมวก
coconut dust(n) ขุยมะพร้าว
coconut juice(n) น้ำมะพร้าว
code switching(n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การถ่ายความหมายของคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงบริบท ผลงานแปลจึงขาดความพลิ้ว ลีลา และอรรถรส ดังเช่นการแปลด้วยซอฟแวร์แปล
coeliac diseaseโรคแพ้กลูเต็น
coexistence(n) การอยู่รวมกัน (ของโลกตะวันออกและโลกคอมมิวนิสต์), อยู่ร่วมกัน, See also: coexist, Syn. coexistent
coital(n, slang) แปลว่า.. ร่วมเพศ! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), Syn. sex
cold compress(n) กระเป๋าน้ำแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
co$100 will cover all your expenses for the trip.
co2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
co3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
co80% of all English words come from other languages.
co80% of all information in the world's computers is in English.
coA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
coA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
co... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
coA baby comes to chew foods.
coA baby has no moral compass.
coA bad cold caused the singer to lose his voice.
coA bad cold confined her to her bed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำรับสารภาพ(n) confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai Definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ภุมรัตน์(n) coral, Syn. หินปะการัง, Notes: (บาลี)
คำร้องเรียน(n) complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai Definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
คำสบประมาท(n) contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
ด้วยเหตุฉะนี้(conj) consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ตกกระไดพลอยโจน(v) confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai Definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ติดต่อสอบถาม(v) ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ตีความหมาย(v) interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai Definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
นับคะแนน(v) count votes, Example: คณะกรรมกรรมเริ่มนับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
แอคคอร์เดียน[aēkkhødīen] (n) EN: accordion  FR: accordéon [m]
แอลกอฮอล์[aelkøhø = aeokøhø] (n) EN: alcohol  FR: alcool [m]
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé

CMU English Pronouncing Dictionary
CO K OW1
CO. K OW1
COG K AO1 G
COE K OW1
COD S IY1 OW1 D IY1
COD K AA1 D
CON K AA1 N
COM K AA1 M
COB K AA1 B
CO. K AH1 P AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
CO (n) sˌiːˈou (s ii2 ou1)
Co (n) kˈou (k ou1)
COD (n) sˌiːoudˈiː (s ii2 ou d ii1)
Col (n) kˈɜːʳnl (k @@1 n l)
co- (j) kou- (k ou -)
cob (n) kˈɒb (k o1 b)
cod (v) kˈɒd (k o1 d)
cog (n) kˈɒg (k o1 g)
col (n) kˈɒl (k o1 l)
con (v) kˈɒn (k o1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right, #21 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried, #49 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong, #49 [Add to Longdo]
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise, #91 [Add to Longdo]
国家[guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] country; nation; state, #126 [Add to Longdo]
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, / ] competition (sports etc); match, #220 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] coin; money; surname Qian, #290 [Add to Longdo]
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather, #302 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou, #332 [Add to Longdo]
完成[wán chéng, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, ] complete; accomplish; perfect tense (grammar), #368 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, Syn. Computertomografie

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cola {f}(uniq) โค้ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cockpit {n}cockpit [Add to Longdo]
Cocktail {n}cocktail [Add to Longdo]
Cocktailspieß {m}cocktail stick [Add to Longdo]
Code {m}; Kode {m} | Codes {pl}; Kodes {pl} | alphabetischer Codecode | codes | alphabetic code [Add to Longdo]
Code-Schlüssel {m}code key [Add to Longdo]
Code-Umsetzer {m}code converter [Add to Longdo]
Codeausdruck {m}code value [Add to Longdo]
Codec {m}; Bauteilsatz bestehend aus Encoder und Decodercodec [Add to Longdo]
Codeliste {f}code set [Add to Longdo]
Codeumsetzer {m}transcoder [Add to Longdo]
Codierblatt {n}coding sheet [Add to Longdo]
Codiereinrichtung {f}encoder [Add to Longdo]
Codierer {m}; Programmierer {m}coder [Add to Longdo]
Codierung {f}; Kodierung {f}coding; encoding [Add to Longdo]
Cola {f}coke [coll.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:
coin(n) |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน
colปกเสื้อ
colère(n) n.f. ความโกรธ être en colère = โกรธ
Image:
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cognition(n) ปริชาน
convaincre(vi, vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน ), Syn. persuader
convenir(vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue, Syn. s'accorder

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
秒読み[びょうよみ, byouyomi] Countdown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CO
   n 1: an odorless very poisonous gas that is a product of
      incomplete combustion of carbon [syn: {carbon monoxide},
      {carbon monoxide gas}, {CO}]
   2: a hard ferromagnetic silver-white bivalent or trivalent
     metallic element; a trace element in plant and animal
     nutrition [syn: {cobalt}, {Co}, {atomic number 27}]
   3: one who refuses to serve in the armed forces on grounds of
     conscience [syn: {conscientious objector}, {CO}]
   4: a state in west central United States in the Rocky Mountains
     [syn: {Colorado}, {Centennial State}, {CO}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top