ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cm-, *cm*
English-Thai: Longdo Dictionary
LCM(abbrev) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), Syn. lowest common multiple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cmabbr. centimetre (s) ,centimeter (s) abbr. culturemedia
cm.abbr. centimetre (s) ,centimeter (s)
cmlabbr. chronic myelogenous leukemia
cmos(ซีมอส) ย่อมาจากคำว่า complementary metal-oxide semiconductor หมายถึง วงจรที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อการประหยัดกระแสไฟ วงจรซีมอสนี้มักจะใช้ในของชิ้นเล็ก ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือส่วนที่เก็บวันเวลา (date/time) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
cmvabbr. cytomegalovirus
cmykย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (ดำ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้ง 4 นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ดู RGB ประกอบ
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
chacma(แชค'มะ) n. ลิงบาบูนขนาดใหญ่สำน้ำตาลเทา
icmabbr. inter costal margin
lcmabbr. left costal margin

English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CMIP (Common Management Information Protocol)ซีเอ็มไอพี (เกณฑ์วิธีจัดการสารสนเทศร่วม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cmIt was good to feel like one of the group, because my blond hair and 185 cm height already made me stand out.
cmYou get drunk on just one cm? Despite Kensuke being such a heavy drinker...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซม.(clas) centimetre, See also: cm, centimeter, Syn. เซนติเมตร
ซม.(clas) centimeter, See also: cm., Syn. เซนติเมตร, Example: พระพุทธนวราชบพิตร หน้าตักกว้างถึง 23 ซม. สูง 40 ซม., Thai Definition: อักษรย่อของ เซนติเมตร เป็นชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับหนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุต[fut] (n) EN: foot (measurement – 12 inches)  FR: pied (30,48 cm) [m]
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[kān bamrungraksā baēp kaēkhai] (n, exp) EN: corrective maintenance (CM)
คืบ[kheūp] (n) EN: palm span ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm]  FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
ค.ร.น.[khø.rø.nø.] (n) EN: least common multiple ; lowest common multiple  FR: PPCM
คูณร่วมน้อย[khūn ruam nøi] (n, exp) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.  FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
มาตรจอดรถ[māt jøt rot] (n, exp) EN: parking meter  FR: parcmètre [m] ; parcomètre (Québ.) [m]
รัง[rang] (n) EN: ingrin ; Pentacme suavis
สุดยอด[sutyøt] (n) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme  FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m]
ตัวคูณร่วมน้อย[tūakhūn ruam nøi] (n, exp) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; LCM  FR: plus petit commun multiple [m] ; PPCM = P.P.C.M. [m] (sigle)
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)[khø.rø.nø. (khūn ruam nøi)] EN: l.c.m. (Least Common Multiple)  FR: PPCM (plus petit commun multiple)

CMU English Pronouncing Dictionary
CMU S IY1 EH1 M Y UW1
CMX K AH0 M EH1 K S
CMOS S IY1 M OW0 S
CMOS S IY1 EH1 M OW1 EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cm (n) sˌiːˈɛm (s ii2 e1 m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨细胞病毒视网膜炎[jù xì bāo bìng dú shì wǎng mò yán, ㄐㄩˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄇㄛˋ ㄧㄢˊ, / ] CMV Retinitis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
cm : Zentimetercm : centimeter [Add to Longdo]
cm³ : Kubikzentimetercc : cubic centimetre [Add to Longdo]
CMOS : komplementäre Metalloxid-HalbleiterCMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductors [Add to Longdo]
CMYK-FarbmodellCMYK : cyan, magenta, yellow, black [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
ACM[エーシーエム, e-shi-emu] (n) {comp} ACM [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata [Add to Longdo]
アイシーエムピー[aishi-emupi-] (n) {comp} ICMP [Add to Longdo]
イーシーエム[i-shi-emu] (n) {comp} ECM [Add to Longdo]
キュリウム[kyuriumu] (n) curium (Cm) [Add to Longdo]
クロスコマンド[kurosukomando] (n) {comp} XCMD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] Pulse-Code Modulation, PCM [Add to Longdo]
メモリカード[めもりかーど, memorika-do] memory card (e.g. PCMCIA) [Add to Longdo]
起動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS [Add to Longdo]
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE [Add to Longdo]
実行側CMISEサービス利用者[じっこうがわCMISEサービスりようしゃ, jikkougawa CMISE sa-bisu riyousha] performing CMISE-service-user [Add to Longdo]
制御点[せいぎょてん, seigyoten] Control Point, CM [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cm
   n 1: a metric unit of length equal to one hundredth of a meter
      [syn: {centimeter}, {centimetre}, {cm}]
   2: a radioactive transuranic metallic element; produced by
     bombarding plutonium with helium nuclei [syn: {curium}, {Cm},
     {atomic number 96}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top