ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

christ

K R AY1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -christ-, *christ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Christ(int) คำอุทานแสดงความแปลกใจหรือตกใจ
Christ(n) พระคริสต์, See also: พระเยซูคริสต์, Syn. Jesus, Jesus Christ
christen(vt) ทำพิธีล้างบาปและตั้งชื่อให้, Syn. name, baptize
Christian(n) คริสตศาสนิกชน, See also: ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
Christmas(n) คริสต์มาส, See also: เทศกาลเฉลิมฉลองการเกิดของพระเยซูคริสต์ในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี, Syn. Christmastime, Christmas Day
Christianity(n) ศาสนาคริสต์, Syn. religion of Christ
christianize(vt) เปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
christ(ไครสฺทฺ) n. พระเยซูคริสต์ -Christliness n. ดูChrist
christen(คริส'เซิน) vt. ทำพิธีชำระล้าง (บาป) ให้แก่,ตั้งชื่อให้ในพิธีการชำระล้าง,ใช้เป็นครั้งแรก, See also: christener n. ดูchristen christening n. ดูchristen
christendom(คริส'เซินดัม) n. ชาวคริส
christening(คริส'เซินนิง) n. พิธีชำระล้าง (baptism) ของศาสนาคริสต์,พิธีตั้งเรือและปล่อยเรือลงน้ำ,พิธีตั้งชื่อ
christhood(ไคร'สฺฮูด) n. ภาวะที่เป็นพระเยซูคริสต์
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ, respectable
christian name)n. ชื่อที่ตั้งในพิธีชำระล้าง (baptism) ,ชื่อบุคคล (baptismal name)
christian science)n. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
christianise(คริส'ชะไนซ) vt. =Christianize
christianism(คริส'ชันมิสซึม) n. พระคัมภีร์และพิธีของคริสต์ศาสนิกชน

English-Thai: Nontri Dictionary
Christ(n) พระเยซูคริสต์
christen(vt) ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำพิธีศีลจุ่ม,ให้ชื่อ,ขนานนาม
Christendom(n) คริสต์จักร,ศาสนาคริสต์
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์
CHRISTIAN Christian name(n) ชื่อตัว
Christianity(n) ศาสนาคริสต์,คริสต์ศาสนิกชน
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน
Christmas(n) ตรุษฝรั่ง,วันคริสต์มาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Christoffel symbolsสัญลักษณ์คริสทอฟเฟิล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Christian art and symbolismศิลปะและสัญลักษณ์ทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian biographyชีวประวัติชาวคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian communitiesชุมชนคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian educationการศึกษาคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian ethicsคริสตจริยธรรม [TU Subject Heading]
Christian fiction, Englishนวนิยายคริสตศาสนาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Christian Gramคริสเตียนแกรม [การแพทย์]
Christian lifeชีวิตชาวคริสต์ [TU Subject Heading]
Christian martyrsผู้พลีชีพในคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian saintsนักบุญชาวคริสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
christA Christmas gift.
christAt Christmas he went out of his way to buy me a really nice model plane.
christAt Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane.
christAt Christmas we send Christmas cards to our friends.
christBook your flight early as it fills up quickly during Christmas.
christBoxing Day, when presents are given to the postman, the milkman, etc., is the first week-day after Christmas.
christBut confessed freely, I am not the Christ.
christCan I reserve a seat to Hawaii for Christmas?
christChildren found Christmas presents hidden under the bed.
christChrist died for man once for all.
christChristianity and Islam are two different religions.
christChristians believe in Jesus Christ.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ศ.(n) Christian era, Syn. คริสต์ศักราช
ศาสนาคริสต์(n) Christianity, Syn. คริสต์, คาทอลิก, คริสเตียน, โปรแตสแตนท์
คริสตจักร(n) Christendom, Example: คริสตจักรความหวังของชาวไทยเป็นคริสตจักรที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์, Thai Definition: โบสถ์หรือที่ประชุมบูชาของคริสต์ศาสนิกชนฝ่ายโปรเตสแตนต์
ศาสนาคริสต์(n) Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
ค.ศ.(n) Christian era, See also: A.D., Syn. คริสต์ศักราช, Example: ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1964, Thai Definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
ปีคริสต์ศักราช(n) Christian Era, Example: พระราชสาส์นนี้ได้มอบให้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในวันที่ 19 แห่งเดือนเสบเตมเบอร์ในปีคริสตศักราช 1856, Count Unit: ปี, Thai Definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
คริสต์(n) Christ, See also: Jesus Christ, Syn. เยซูคริสต์, พระคริสต์, Example: พระบุตรลงมาเกิดเป็นพระคริสต์เพื่อไถ่โทษบาปของมนุษย์, Thai Definition: ชื่อหนึ่งของพระเยซู ผู้ตั้งศาสนาคริสต์, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์(n) Christian, Syn. ชาวคริสต์, Example: หีบเพลงชักออร์แกนเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงในโบสถ์ของชาวคริสต์, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์มาส(n) Christmas, Syn. วันคริสต์มาส, Example: เราอยากให้คริสต์มาสมาถึงเร็วๆ, Thai Definition: วันสมภพของพระเยซู, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์ศักราช(n) Christian Era, See also: A.D., Syn. ค.ศ., Example: นิยายเรื่องนี้เขียนในคริสต์ศักราชที่เท่าไร, Thai Definition: ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อตัว[cheūtūa] (n, exp) EN: first name ; given name ; Christian name  FR: prénom [m]
ชีมืด[chīmeūt] (n) EN: Christian nun
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน[Hans Khristīen Aēndoēsēn] (n, prop) EN: Hans Christian Andersen  FR: Hans Christian Andersen
กางเขน[kāngkhēn] (n) EN: Cross ; cross of Jesus Christ  FR: croix [f] ; crucifix [m]
ของขวัญวันคริสต์มาส[khøngkhwan wan Khritsamāt] (n, exp) EN: Christmas present
ค.ศ.[khø.sø.] (n) EN: Christian era ; A.D.  FR: ère chrétienne [f]
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส[Khristōfoē Khōlambas] (n, prop) FR: Christophe Colomb
คริสต์[Khrit = Khris] (n, prop) EN: Christ ; Jesus Christ  FR: le Christ ; Jésus-Christ
คริสต์[Khrit] (n, prop) EN: Christian  FR: chrétien [m] ; chrétienne [f]
คริสต์ศักราช[Khritsakkarāt] (n, prop) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.  FR: ère chrétienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRIST K R AY1 S T
CHRISTI K R IH1 S T IY0
CHRISTO K R IH1 S T OW0
CHRISTY K R IH1 S T IY0
CHRISTA K R IH1 S T AH0
CHRISTIE K R IH1 S T IY0
CHRISTIC K R IH1 S T IH0 K
CHRISTEN K R IH1 S AH0 N
CHRIST'S K R AY1 S T S
CHRISTAL K R IH1 S T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Christ (n) krˈaɪst (k r ai1 s t)
christen (v) krˈɪsn (k r i1 s n)
Christian (n) krˈɪstʃən (k r i1 s ch @ n)
Christina (n) krˈɪstˈiːnə (k r i1 s t ii1 n @)
Christine (n) krˈɪstiːn (k r i1 s t ii n)
Christmas (n) krˈɪsməs (k r i1 s m @ s)
christens (v) krˈɪsnz (k r i1 s n z)
Christians (n) krˈɪstʃənz (k r i1 s ch @ n z)
Christlike (j) krˈaɪslaɪk (k r ai1 s l ai k)
christened (v) krˈɪsnd (k r i1 s n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣诞[Shèng dàn, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ, / ] Christmas; birthday of reigning Emperor; Confucius' birthday, #2,302 [Add to Longdo]
圣诞节[Shèng dàn jié, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Christmas time; Christmas season; Christmas, #4,076 [Add to Longdo]
教会[jiào huì, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Christian church, #10,200 [Add to Longdo]
圣诞树[Shèng dàn shù, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] Christmas tree, #15,072 [Add to Longdo]
基督教[Jī dū jiào, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] Christianity; Christian, #15,258 [Add to Longdo]
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, ] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect, #20,853 [Add to Longdo]
基督[Jī dū, ㄐㄧ ㄉㄨ, ] Christ; the Messiah; often written Jesus Christ 耶穌基督|耶稣基督, #21,637 [Add to Longdo]
基督徒[Jī dū tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄊㄨˊ, ] Christian, #36,199 [Add to Longdo]
基督教徒[Jī dū jiào tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Christian, #57,068 [Add to Longdo]
西元[Xī yuán, ㄒㄧ ㄩㄢˊ, 西] Christian era; Gregorian calendar; AD (Anno Domini); same as 公元, #75,632 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Christentum(n) |das, nur Sg.| ศาสนาคริสต์
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christus(n) |der, nur Sg.| พระเยซูคริสต์ ลูกของพระเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Christ {m}; Christin {f}Christian [Add to Longdo]
Christus {m}Christ [Add to Longdo]
Christbaum {m}; Weihnachtsbaum {m}; Lichterbaum {m}Christmas tree [Add to Longdo]
Christbaumkugel {f}; Weihnachtsbaumkugel {f}; Weihnachtskugel {f} | Christbaumkugeln {pl}; Weihnachtsbaumkugeln {pl}; Weihnachtskugeln {pl}glitter ball | glitter balls [Add to Longdo]
Christentum {n}Christianity [Add to Longdo]
Christi Geburt {f}the Nativity [Add to Longdo]
Christi Himmelfahrtthe Ascension [Add to Longdo]
Christkind {n}the infant Jesus; baby Jesus [Add to Longdo]
der Gekreuzigte [relig.]Christ on the cross [Add to Longdo]
christlich {adj}christian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
Xマス[エックスマス, ekkusumasu] (n) (See クリスマス) Xmas; Christmas [Add to Longdo]
アガペー[agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
イエスキリスト[iesukirisuto] (n) Jesus Christ [Add to Longdo]
イブ(P);イヴ[ibu (P); ivu] (n) eve (esp. Christmas Eve); the night before; (P) [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
キリスト教(P);基督教[キリストきょう(キリスト教)(P);きりすときょう(基督教), kirisuto kyou ( kirisuto kyou )(P); kirisutokyou ( kirisutokyou )] (n) Christianity; (P) [Add to Longdo]
キリスト教国[キリストきょうこく, kirisuto kyoukoku] (n) Christian countries [Add to Longdo]
キリスト教式[キリストきょうしき, kirisuto kyoushiki] (n) Christian rites [Add to Longdo]
キリスト教社会主義[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
西暦[せいれき, seireki] christliche_Zeitrechnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Christ
   n 1: a teacher and prophet born in Bethlehem and active in
      Nazareth; his life and sermons form the basis for
      Christianity (circa 4 BC - AD 29) [syn: {Jesus}, {Jesus of
      Nazareth}, {the Nazarene}, {Jesus Christ}, {Christ},
      {Savior}, {Saviour}, {Good Shepherd}, {Redeemer},
      {Deliverer}]
   2: any expected deliverer [syn: {messiah}, {christ}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top