ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chara

CH AA1 R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chara-, *chara*
Possible hiragana form: ちゃら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character(n) คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร, See also: คนแปลก, คนนิสัยประหลาดๆ, Syn. case, eccentric, type
character(n) คุณลักษณะ, See also: คุณประโยชน์, Syn. fiber, fibre
character(n) ชื่อเสียงดี, See also: ชื่อเสียง, Syn. good repute, repute, reputation
character(n) ตัวแสดง, See also: ผู้สวมบทบาท, Syn. fictional character, fictitious character
character(adj) ที่แสดงบทบาท, See also: ที่สวมบท, ที่สวมบทบาท
character(n) นิสัย, See also: ลักษณะ, บุคลิก, ลักษณะนิสัย, อุปนิสัย, Syn. trait
character(n) บทบาทในละคร, See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์, Syn. part, persona, role, theatrical role
character(n) ใบรับรองงาน, See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง, Syn. character reference, reference
character(n) สถานภาพ, See also: สถานะ, ตำแหน่ง, Syn. status
character(vt) สลักอักษร, See also: แกะสลักอักษร, Syn. engrave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation, characterization n.
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
character stringหมายถึง ตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว สื่อความหมายบางอย่าง และสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อ (media) ชนิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกออกว่าไม่ใช่คำสั่งในภาษามีความหมายเหมือน alphabetic string หรือ string
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
characteryn. ตัวอักษรหรือเครื่องหมายการพิมพ์หรือการเขียนทั้งหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characterอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
character codeรหัสอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character densityความหนาแน่นอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character modeภาวะอักขระ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ text mode] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character modeภาวะอักขระ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ text mode] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
character printerเครื่องพิมพ์รายอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character readerเครื่องอ่านอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character recognitionการรู้จำอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character recognitionการรู้จำอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์]
characterตัวละครใน [TU Subject Heading]
Characterบุคลิกลักษณะ [TU Subject Heading]
Characterอุปนิสัย,ลักษณะ,ลักษณะพิเศษ,คุณลักษณะ [การแพทย์]
Character Disordersบุคลิกภาพแปรปรวน [การแพทย์]
Character sets (Data processing)ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Character, Fundamentalลักษณะภาพหลักมูล [การแพทย์]
Character, Internalลักษณะภายใน [การแพทย์]
Characteristicคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ [การแพทย์]
Characteristic Featuresลักษณะจำเพาะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
characterise(vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charaA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
charaA few words may betray a man's true character.
charaA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
charaA green color is a characteristic of that type of apple.
charaA humid climate is characteristic of the peninsula.
charaAll his students looked up to him as a man of character.
charaAll the characters in this book are imaginary.
charaAll the characters in this drama are fictitious.
charaA man of questionable character.
charaA man's worth should be judged by his character rather than by his social position.
charaAmbition is one of his characteristics.
charaA minor character in the play.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปนิสัย(n) habit, See also: character, pattern, Syn. นิสัย, Example: ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม, Thai Definition: ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย
ยี่ห้อ(n) manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai Definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
ลักษณะ(n) quality, See also: character, characteristic, appearance, Example: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน, Count Unit: ลักษณะ, Thai Definition: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
อากัปกิริยา(n) manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
อารมณ์(n) characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
คุณลักษณะ(n) characteristic, See also: property, quality, nature, performance, attribute, Syn. คุณสมบัติ, คุณค่า, Example: น้องชายของท่านประธานบริษัทไม่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำเลย, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ
อักขระ(n) character, See also: letter, alphabet, Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักษร, อักษร, Example: เอกลักษณ์สำคัญของอักษรไทย คือ เป็นการดัดแปลงจากอักขระพราหมี และอักขระขอมมาเป็นลายสือไทย, Count Unit: ตัว
อักษร(n) character, See also: letter, alphabet, Syn. อักขระ, ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Count Unit: ตัว
อัชฌาสัย(n) character, Syn. นิสัยใจคอ
เอกัตภาพ(n) individuality, See also: character, individual characteristics, Example: ในการศึกษาเกี่ยวกับเอกัตภาพ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบุคลิกภาพด้วย, Thai Definition: ลักษณะเฉพาะตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: certificate of unaltered character of goods
บุคลิก[bukkhalik] (n) EN: personality ; individuality ; character  FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกแข็ง[bukkhalik khaeng] (n, exp) EN: strong character ; strong personality  FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคลิกลักษณะ[bukkhaliklaksana] (n) EN: personality ; individual characteristic ; character
บุรุษโทษ[burutsathōt] (n) EN: human evil characteristics
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ดาวร้าย[dāo rāi] (n, exp) EN: bad character
เอกลักษณ์[ēkkalak] (n) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic  FR: identité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARA CH AA1 R AH0
CHARADE SH ER0 EY1 D
CHARASSE CH EH1 R AE0 S
CHARADES SH ER0 EY1 D Z
CHARACTER K EH1 R IH0 K T ER0
CHARACTERS K EH1 R IH0 K T ER0 Z
CHARACTERS K AE1 R IH0 K T ER0 Z
CHARACTER'S K EH1 R IH0 K T ER0 Z
CHARALAMBOS CH AA2 R AH0 L AA1 M B OW0 S
CHARACTERS' CH EH1 R IH0 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charade (n) ʃˈərˈaːd (sh @1 r aa1 d)
charades (n) ʃˈərˈaːdz (sh @1 r aa1 d z)
charabanc (n) ʃˈærəbæŋ (sh a1 r @ b a ng)
character (n) kˈærəktər (k a1 r @ k t @ r)
charabancs (n) ʃˈærəbæŋz (sh a1 r @ b a ng z)
characters (n) kˈærəktəz (k a1 r @ k t @ z)
characterize (v) kˈærəktəraɪz (k a1 r @ k t @ r ai z)
characterized (v) kˈærəktəraɪzd (k a1 r @ k t @ r ai z d)
characterizes (v) kˈærəktəraɪzɪz (k a1 r @ k t @ r ai z i z)
characterless (j) kˈærəktələs (k a1 r @ k t @ l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] characteristic (feature); trait; feature, #1,122 [Add to Longdo]
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, ] characteristic; distinguishing feature or quality, #1,529 [Add to Longdo]
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, / ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait, #2,005 [Add to Longdo]
文字[wén zì, ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] character; script; writing; written language; writing style; phraseology, #2,744 [Add to Longdo]
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ, / ] characteristic; special property, #11,466 [Add to Longdo]
字号[zì hào, ㄗˋ ㄏㄠˋ, / ] character size; font size (on website), #16,162 [Add to Longdo]
八字[bā zì, ㄅㄚ ㄗˋ, ] character 8; Eight Characters, #21,591 [Add to Longdo]
习性[xí xìng, ㄒㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] character acquired through long habit; habits and properties, #23,250 [Add to Longdo]
心地[xīn dì, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˋ, ] character, #23,426 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] character used in place names, #50,682 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge {(n) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakter {m}; Person {f}; Persönlichkeit {f}character [Add to Longdo]
Charakter {m}; Charakterstärke {f}moral courage [Add to Longdo]
Charakterbild {n} | Charakterbilder {pl}character sketch | character sketches [Add to Longdo]
Charaktereigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charaktereigenschaften {pl}; Merkmale {pl} | maßliche Merkmalecharacteristic; character attributes; trait of character | characteristics | dimensional characteristics [Add to Longdo]
Charakterfehler {m} | Charakterfehler {pl}fault in character; character defect | faults in character [Add to Longdo]
Charakterisierung {f}characterization [Add to Longdo]
Charakteristik {f}; Ausprägung {f}characteristic [Add to Longdo]
Charakteristikum {n}; charakteristisches Merkmal; charakteristische Eigenschaft; Eigentümlichkeit {f} | eines der charakteristischsten Merkmalecharacteristic | one of the main characteristics [Add to Longdo]
Charakterisierung {f} | Charakterisierungen {pl}characterization; characterisation [Br.] | characterizations [Add to Longdo]
Charakterlosigkeit {f}lack of character [Add to Longdo]
Charakterschwäche {f} | Charakterschwächen {pl}weakness of character | weaknesses of character [Add to Longdo]
Charakterstärke {f}strength of character [Add to Longdo]
Charakterzug {m}lineament [Add to Longdo]
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge {pl}; Eigenschaften {pl}; Merkmale {pl}trait | traits [Add to Longdo]
charakteristisch {adv}characteristically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
おちゃらかす[ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
おべんちゃら[obenchara] (n) flattery [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
キャラクタ[きゃらくた, kyarakuta] character [Add to Longdo]
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set [Add to Longdo]
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format [Add to Longdo]
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer [Add to Longdo]
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
性格[せいかく, seikaku] Charakter, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
性行[せいこう, seikou] Charakter_und_Lebenswandel [Add to Longdo]
特徴[とくちょう, tokuchou] charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
特有[とくゆう, tokuyuu] charakteristisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Chara
      n 1: green algae common in freshwater lakes of limestone
           districts [syn: {Chara}, {genus Chara}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top