ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cebu

S IY0 B UW1   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cebu-, *cebu*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายการบินซีบูแปซิฟิก[TM] (Sāikānbin Sībū Paēsifik) EN: Cebu pacific   FR: Cebu Pacific

CMU English Pronouncing Dictionary
CEBU    S IY0 B UW1
CEBU'S    S IY0 B UW1 Z
CEBULA    CH EH0 B UW1 L AH0
CEBULSKI    CH AH0 B AH1 L S K IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿务[Sù wù, ㄙㄨˋ ˋ, 宿 / 宿] Cebu (province in the Philippines), #68,204 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cebu (Stadt in Philippinen)Cebu (city in Philippines) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピグミーマーモセット[, pigumi-ma-mosetto] (n) pygmy marmoset (Cebuella pygmaea) [Add to Longdo]
黒文字[くろもじ, kuromoji] (n) (1) spicebush; Lindera umbrellata; (2) toothpick; (3) natural wooden chopsticks (tea ceremony) [Add to Longdo]
尾巻猿[おまきざる;オマキザル, omakizaru ; omakizaru] (n) (uk) any monkey of family Cebidae (esp. the capuchin monkeys of genus Cebus, but also including marmosets, tamarins and squirrel monkeys) [Add to Longdo]
房尾巻猿[ふさおまきざる;フサオマキザル, fusaomakizaru ; fusaomakizaru] (n) (uk) brown capuchin; tufted capuchin (Cebus apella) [Add to Longdo]
緑猿[みどりざる, midorizaru] (n) (See サバンナモンキー) green monkey (Chlorocebus sabaeus, sometimes considered to be a subspecies of Chlorocebus aethiops) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cebu
   n 1: an important seaport on the island of Cebu in the
      Philippines [syn: {Cebu}, {Cebu City}]
   2: one of the Visayan islands of the central Philippines;
     important for its fine harbor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top