ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

candida

K AE1 N D IH0 D AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candida-, *candida*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candida(n) เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะในช่องปากหรือช่องคลอด)
candidate(n) ผู้ท้าชิง, See also: ผู้แข่งขัน, Syn. compititor, petitioner, nominee
candidate(n) ผู้สมัคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature, candidacy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
candidacy(n) การสมัคร,การเสนอตัว
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidateผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate keyกุญแจให้เลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
candidate to marriageผู้มีคุณสมบัติพร้อมสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
candidate, independentผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candidaแคนดิดา [TU Subject Heading]
Candidaแคนดิดา,เชื้อ;แคนดิดา;เชื้อรา;เชื้อราแคนดิดา;เชื้อแคนดิดา [การแพทย์]
Candida albicansแคนดิดา แอลบิแคนส์ [TU Subject Heading]
Candida Albicansแคนดิดาอัลบิแคนส์,เชื้อ;แคนดิดาอัลบิคาน;การอักเสบจากการติดเชื้อรา;แคนดิดาแอลบิแคน [การแพทย์]
Candidal Vulvovaginitisติดเชื้อราในช่องคลอด [การแพทย์]
Candidate Groupคนที่ยินดีตอบมาจำนวนหนึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
candidaCandidates traded blows over the proposed tax cut.
candidaEverybody has their own projects on, so after all you are the only suitable candidate.
candidaFarmers are still sitting on the fence over which candidate to back.
candidaHe attracted votes away from both candidates.
candidaHe came forward as a candidate for Congress.
candidaHe is a one of the American presidential candidate.
candidaHe is one of the candidates running for mayor.
candidaHe officially announced himself as a candidate.
candidaHe ran as a candidate, independent of any party.
candidaHe was being groomed as a presidential candidate.
candidaHe was sleeked as chairman from among many candidates.
candidaHe was the strongest candidate for the position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง(n) candidate, Example: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศกำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก, Count Unit: คน
ผู้สมัคร(n) applicant, See also: candidate, Example: พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการลงสนามเลือกตั้งคราวหน้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความจำนงเข้าร่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคนดิเดต[khaēndidēt] (n) EN: candidate  FR: candidat [m]
ลงสมัคร[longsamak] (v, exp) EN: apply for a candidate
ลงสมัครรับเลือกตั้ง[longsamak rap leūaktang] (v, exp) EN: run for election ; be a candidate for  FR: se présenter aux élections
นาค[nāk] (n) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest  FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]
ผู้สมัคร[phūsamak] (n) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer  FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครงาน[phūsamak ngān] (n, exp) EN: applicant  FR: candidat [m] ; candidate [f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[phūsamak rap leūaktang] (n, exp) EN: candidate ; election candidate  FR: candidat (à des élections) [m] ; candidate (à des élections) [f]
ผู้สมัครสอบ[phūsamak søp] (n, exp) EN: examination candidate  FR: candidat [m] ; candidate [f]
ผู้สมัครที่มีศักยภาพ[phūsamak thī mī sakkayaphāp] (n, exp) EN: potential candidate  FR: candidat potentiel [m]
สมัคร[samak] (v) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing  FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
CANDIDA K AE1 N D IH0 D AH0
CANDIDACY K AE1 N D IH0 D AH0 S IY0
CANDIDATE K AE1 N D AH0 D EY0 T
CANDIDATE K AE1 N AH0 D IH0 T
CANDIDATES K AE1 N D AH0 D EY0 T S
CANDIDATES K AE1 N AH0 D IH0 T S
CANDIDACIES K AE1 N D AH0 D AH0 S IY0 Z
CANDIDATE'S K AE1 N D AH0 D EY0 T S
CANDIDATES' K AE1 N D AH0 D EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
candidate (n) kˈændɪdət (k a1 n d i d @ t)
candidates (n) kˈændɪdəts (k a1 n d i d @ t s)
candidature (n) kˈændɪdətʃər (k a1 n d i d @ ch @ r)
candidatures (n) kˈændɪdətʃəz (k a1 n d i d @ ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] candidate, #5,411 [Add to Longdo]
候选[hòu xuǎn, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] candidate, #14,082 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なり手;成り手;為り手;成手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person [Add to Longdo]
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
カンジタ[kanjita] (n) candidal vaginitis [Add to Longdo]
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection [Add to Longdo]
キー候補[キーこうほ, ki-kouho] (n) {comp} candidate key [Add to Longdo]
キャンディデート[kyandeide-to] (n) {comp} candidate [Add to Longdo]
キャンディデート版[キャンディデートばん, kyandeide-to ban] (n) {comp} candidate release [Add to Longdo]
応援演説[おうえんえんぜつ, ouen'enzetsu] (n) campaign (vote-getting) speech (for a candidate) [Add to Longdo]
希望者[きぼうしゃ, kibousha] (n) applicant; candidate; person interested in doing something; person wanting to do something; interested party [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  candida
      n 1: any of the yeastlike imperfect fungi of the genus Candida

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top