ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buddhist

B UW1 D AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buddhist-, *buddhist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhist(n) ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
Buddhist era(n) พุทธศตวรรษ, See also: พ.ศ., พุทธศักราช
Buddhist Lent(n) เข้าพรรษา, See also: พรรษา
Buddhist proverb(n) พุทธภาษิต
Buddhist sanctuary(n) โบสถ์, See also: อุโบสถ
Buddhist ordination(n) อุปสมบท, See also: บรรพชา, การบวช
Buddhist association(n) พุทธสมาคม
Buddhist woman ascetic(n) แม่ชี
Buddhist Supreme Patriarch(n) พระสังฆราช

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddhist(n) พุทธศาสนิกชน,ชาวพุทธ,พุทธมามกะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Buddhist railingรั้วพุทธสถาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist parablesนิทานคติธรรมทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhist art and symbolismศิลปะและสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhist astrologyโหราศาสตร์เชิงพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhist authorsนักประพันธ์ชาวพุทธ [TU Subject Heading]
Buddhist chantsเพลงสวดทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhist childrenเด็กพุทธ [TU Subject Heading]
Buddhist converts from Christianityผู้เปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธจากศาสนาคริสต์ [TU Subject Heading]
Buddhist cosmologyจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhist educationการศึกษาพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhist education of childrenการศึกษาพุทธศาสนาของเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buddhistAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
buddhistHe carved a Buddhist image from out of wood.
buddhistIs it difficult to act according to Buddhist principles?
buddhistThis Buddhist image cannot be dated exactly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักพระพุทธศาสนา(n) Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai Definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
ภิกขุ(n) Buddhist monk, Syn. ภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, ภิกษุณี, Example: ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดภิกขุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ, Count Unit: รูป, Thai Definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกขุนี(n) female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count Unit: รูป, Thai Definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษุสงฆ์(n) Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count Unit: รูป, Thai Definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พุทธธรรม(n) Buddhist moral code, See also: Buddhist teaching, Buddhist morality, Example: คุณกุหลาบสนใจพุทธธรรมในแนวทางปฏิบัติแบบภาวนา, Thai Definition: หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนาพุทธ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พุทธปรัชญา(n) Buddhist philosophy, Example: ในพุทธปรัชญาเราไม่พบความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเช่นที่พบในปรัชญาตะวันตก, Thai Definition: หลักแห่งความรู้และความจริงในศาสนาพุทธ
พุทธมณฑล(n) Buddhist diocese, See also: Buddhist province, Thai Definition: เขตแดนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ
อุโบสถ(n) Buddhist holy day, Syn. วันอุโบสถ, วันพระ, Example: พระสงฆ์ทั้งหมดต้องลงโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมสวดในวันอุโบสถ
เณร(n) Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count Unit: รูป
พ.ศ.(n) Buddhist Era, See also: B.E., Syn. พุทธศักราช, Thai Definition: ปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[Arahan = Ørahan] (n) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อาสาฬหบูชา[Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha] (n) EN: the day before the Buddhist Lent
ใบลาน[bai lān] (n, exp) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures
บรรพชิต[banphachit = bapphachit] (n) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice  FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices
บริขาร[børikhān] (n) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest  FR: les huit objets d'un bonze
โบสถ์[bōt] (n) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot  FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
ชาวพุทธ[chāo Phut] (n) EN: Buddhist  FR: bouddhiste [m]
ชี[chī] (n) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious  FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds

CMU English Pronouncing Dictionary
BUDDHIST B UW1 D AH0 S T
BUDDHISTS B UW1 D AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Buddhist (n) bˈudɪst (b u1 d i s t)
Buddhists (n) bˈudɪsts (b u1 d i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ní, ㄋㄧˊ, ] Buddhist nun; (often used in phonetic spellings), #1,660 [Add to Longdo]
和尚[hé shang, ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙, ] Buddhist monk, #5,951 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] Buddhist temple, #6,981 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, / ] Buddhist monastery or temple; a brief moment, #11,395 [Add to Longdo]
少林寺[shào lín sì, ㄕㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙˋ, ] Buddhist monastery famous for its kungfu monks, #14,135 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, / ] Buddhists; black silk; dark, #14,945 [Add to Longdo]
尼姑[ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ, ] Buddhist nun, #27,351 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] Buddhist hymn; gatha; Buddhist verse, #31,650 [Add to Longdo]
佛经[Fó jīng, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄥ, / ] Buddhist texts, #34,051 [Add to Longdo]
佛寺[Fó sì, ㄈㄛˊ ㄙˋ, ] Buddhist temple, #41,127 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buddhist {m}Buddhist [Add to Longdo]
buddhistisch {adj}Buddhist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
おっさん[ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お経[おきょう, okyou] (n) {Buddh} (See 経) Buddhist sutra [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
すかり;すがり[sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
ゴンパ[gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building) [Add to Longdo]
チベット大蔵経[チベットだいぞうきょう, chibetto daizoukyou] (n) Tibetan Buddhist canon [Add to Longdo]
ブッディスト[buddeisuto] (n,adj-no) Buddhist [Add to Longdo]
阿呆陀羅経[あほだらきょう, ahodarakyou] (n) mock Buddhist sutra [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
和尚[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
念仏[ねんぶつ, nenbutsu] buddhistisches_Gebet [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] buddhistische_Gebote [Add to Longdo]
桑門[そうもん, soumon] buddhistischer_Priester, buddhistischer_Moench [Add to Longdo]
法師[ほうし, houshi] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
[ぼん, bon] BUDDHISTISCHES TOTENFEST (IM JULI);, TABLETT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Buddhist
   adj 1: of or relating to or supporting Buddhism; "Buddhist
       sculpture" [syn: {Buddhist}, {Buddhistic}]
   n 1: one who follows the teachings of Buddha

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top