ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buddhisms

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buddhisms-, *buddhisms*, buddhism
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhism(n) พุทธศาสนา, See also: ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddhism(บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ., See also: buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ.

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zen Buddhismนิกายเซ็น [TU Subject Heading]
Yogacara (Buddhism)โยคาจาระ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Amulets (Buddhism)เครื่องราง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Bodhisattva stages (Mahayana Buddhism)โพธิญาณ [TU Subject Heading]
Buddhismพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhism and artพุทธศาสนากับศิลปะ [TU Subject Heading]
Buddhism and cultureพุทธศาสนากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and educationพุทธศาสนากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Buddhism and humanismพุทธศาสนากับมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Buddhism and lawพุทธศาสนากับกฎหมาย [TU Subject Heading]
Buddhism and literatureพุทธศาสนากับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and philosophyพุทธศาสนากับปรัชญา [TU Subject Heading]
Buddhism and politicsพุทธศาสนากับการเมือง [TU Subject Heading]
Buddhism and scienceพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Buddhism and social problemsพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม [TU Subject Heading]
Buddhism and stateพุทธศาสนากับรัฐ [TU Subject Heading]
Buddhism and the artsพุทธศาสนากับศิลปกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism in literatureพุทธศาสนาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Communism and Buddhismลัทธิคอมมิวนิสต์กับพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Contributions in Buddhismผลงานในด้านพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Converts from Buddhismผู้เปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์จากศาสนาพุทธ [TU Subject Heading]
Dharma (Buddhism)ธรรมะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Enlightenment (Buddhism)การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Faith (Buddhism)ความเชื่อ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Five Precepts (Buddhism)ศีล 5 (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Hinayana Buddhismพุทธศาสนาหินยาน [TU Subject Heading]
Impermance (Buddhism)อนิจจัง [TU Subject Heading]
Madhyamika (Buddhism)มาธยมิกะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Mahayana Buddhismพุทธศาสนามหายาน [TU Subject Heading]
Man (Buddhism)มนุษย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Mandala (Buddhism)มัณฑลยู (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Middle Way (Buddhism)ทางสายกลาง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Miracles (Buddhism)ปาฏิหาริย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Zen Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (นิกายเซ็น) [TU Subject Heading]
Ordination (Buddhism)การบวช (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Paramitas (Buddhism)บารมี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Rebirth in Buddha's land (Buddhism)สังสารวัฏ [TU Subject Heading]
Salvation (Buddhism)ความหลุดพ้น (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Samatha (Buddhism)สมถะ [TU Subject Heading]
Satipatthana (Buddhism)สติปัฏฐาน [TU Subject Heading]
Socialism and buddhismสังคมนิยมกับพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Soul (Buddhism)วิญญาณ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Spirits (Buddhism)จิต (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Tantric Buddhismพุทธศาสนาตันตระ [TU Subject Heading]
Theravada Buddhismนิกายเถรวาท [TU Subject Heading]
Triratna (Buddhism)ไตรสรณ [TU Subject Heading]
Truth (Buddhism)ความจริง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Vipasyana (Buddhism)วิปัสสนา [TU Subject Heading]
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Buddhism Thoughtวิถีพุทธ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buddhismBuddhism had its beginnings in India.
buddhismBuddhism was introduced into Japan in 538.
buddhismHe was converted from Buddhism to Christianity.
buddhismOn the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
buddhismThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
buddhismThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.
buddhismWe believe in Buddhism.
buddhismWhat he thought was bound up with Buddhism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนาพุทธ(n) Buddhism, Syn. พุทธ
ศาสนาพุทธ(n) Buddhism, Syn. พุทธศาสนา, Example: อนันต์ กาญจนพาสต์เปิดเผยครั้งแรกว่าเขาศรัทธาและนับถือศาสนาพุทธมากตั้งแต่สมัยเด็ก ทุกอาทิตย์จะต้องเข้าวัดฟังเทศน์, Thai Definition: ลัทธิความเชื่อที่ถือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระพุทธศาสนา(n) Buddhism, Syn. พุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ, Example: หลวงตาจันทร์ได้ทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาและสังคมมาเป็นเวลานาน, Thai Definition: ศาสนาของพระพุทธ
พุทธจักร(n) Buddhist church, See also: sphere of influence of Buddhism, Syn. พุทธอาณาจักร, Thai Definition: วงการพระพุทธศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริหารพระศาสนา
พุทธศาสนา(n) Buddhism, Syn. ศาสนาพุทธ, Example: พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเทศน์ครั้งแรก ณ ชมพูทวีป, Count Unit: ศาสนา, Thai Definition: ศาสนาของพระพุทธ
อุตรนิกาย(n) Uttaranikaya, See also: Mahayana sect of Buddhism in the north, Syn. มหายาน, Thai Definition: ชื่อนิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือ นิกายฝ่ายเหนือ
ตู้พระมาลัย(n) kind of case for holding treatises in Buddhism, Syn. หีบพระมาลัย, Count Unit: ตู้, ใบ, ลูก, หลัง, Thai Definition: ตู้ใส่คัมภีร์พระมาลัยซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าคัมภีร์ใบลาน
เซน(n) Zen, See also: a form of Buddhism which originated in China and was developed in Japan, stating that one, Syn. นิกายเซน, Example: นิกายเซน มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้, Thai Definition: นิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แพร่หลายในจีนและญี่ปุ่น เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุความรู้แจ้งอย่างฉับพลัน โดยการทำสมาธิและใช้ปัญญาขบคิดปริศนาธรรม
มหานิกาย(n) Maha Nikai, See also: one of the two major demonizations of Buddhism, Ant. ธรรมยุตินิกาย, Example: พระสงฆ์ในมหานิกายต้องปรับปรุงข้อพฤติกรรมและระเบียบวินัยมากขึ้น, Count Unit: สาย, Thai Definition: ชื่อคณะสงฆ์นิกายหนึ่ง
มหาวงศ์(n) treatise on the history of Buddhism in Lankha, Ant. จุลวงศ์, Example: ราชสำนักจัดให้มีการแปลมหาวงศ์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ชื่อหนังสือพงศาวดารลังกา
ทุกนิบาต(n) name of Buddhism bible, See also: one of scored writings of Buddhism, Count Unit: บท, Thai Definition: ชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาที่กำหนดด้วยธรรมหรือคาถาที่แบ่งหมวดอย่างละ 2, Notes: (บาลี)
ธรรมยุต(n) Dhammyuttika, See also: sect of Buddhist monks, sub-sect of the Thai theravada school of Buddhism, Syn. ธรรมยุติกนิกาย, Thai Definition: ชื่อนิกายหนึ่งของพุทธศาสนา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
พุทธศาสตร์(n) Buddhism, Thai Definition: ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
อริยมรรค(n) four paths of saintship in Buddhism, See also: excellent path, Thai Definition: ชื่อโลกุตรธรรมในพระพุทธศาสนามี 4 ชั้น คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค, Notes: (บาลี)
สงฆ์(n) of the Buddhist temple, See also: monastic, of Buddhism, Example: พรุ่งนี้เช้าจะมีการทำขวัญเด็กตามพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์, Thai Definition: สิ่งที่เกี่ยวกับสงฆกรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สงฆ์(adj) of the Buddhist temple, See also: monastic, of Buddhism, Example: พรุ่งนี้เช้าจะมีการทำขวัญเด็กตามพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์, Thai Definition: สิ่งที่เกี่ยวกับสงฆกรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวรพุทธศาสนา[bøwøn Phutthasatsana] (n, exp) EN: the glorious creed of Buddhism
มหานิกาย[Mahānikāi] (n, prop) EN: Maha Nikaya sect ; Thai sect of Theravada Buddhism
นิกาย[nikāi Hinayān] (x) EN: Hinayana ; Theravada buddhism  FR: bouddhisme hinayana ; bouddhisme du Petit véhicule ; bouddhisme theravada
พระพุทธศาสนา[Phraphutthasātsanā] (n, prop) EN: Buddhism  FR: bouddhisme [m]
พระศาสนา[phrasātsanā] (n) EN: religion ; Buddhism  FR: bouddhisme [m]
พุทธศาสนา[Phutthasatsana] (n, prop) EN: Buddhism  FR: bouddhisme [m]
พุทธศาสนานิกายเถรวาท[Phutthasatsana nikai Thērawāt] (n, prop) EN: Theravada Buddhism  FR: bouddhisme theravada [m]
ศาสนาพุทธ[sātsanā Phut] (n, exp) EN: Buddhism  FR: bouddhisme [m]
ศีลห้า[sīn hā] (n, exp) EN: The Five Precepts (of Buddhism)  FR: Les Cinq préceptes du bouddhisme [mpl]
สงฆ์[song] (adj) EN: of the Buddhist temple ; monastic ; of Buddhism
ตู้พระมาลัย[tūphramālai] (n) EN: kind of case for holding treatises in Buddhism

CMU English Pronouncing Dictionary
BUDDHISM B UW1 D IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Buddhism (n) bˈudɪzəm (b u1 d i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fó, ㄈㄛˊ, ] Buddha; Buddhism, #2,891 [Add to Longdo]
佛教[Fó jiào, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Buddhism, #8,738 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] meditation (in Buddhism); abstraction; Zen; sanskrit Dhyana, #10,582 [Add to Longdo]
乱世[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world, #11,627 [Add to Longdo]
前身[qián shēn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄣ, ] forerunner; predecessor; precursor; previous incarnation (Buddhism); jacket front, #14,171 [Add to Longdo]
天台[Tiān tái, ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ, ] Mt Tiantai near Shaoxing 紹興|绍兴 in Zhejiang, the center of Tiantai Buddhism 天台宗; Tiantai County in Zhejiang, #21,763 [Add to Longdo]
玄机[xuán jī, ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧ, / ] profound theory (in Daoism and Buddhism); mysterious principles, #22,158 [Add to Longdo]
净土[jìng tǔ, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] (Buddhism) Pure Land, usually refers to Amitabha Buddha's Western Pure Land of Ultimate Bliss (Sukhavati in Sanskrit), #22,362 [Add to Longdo]
喇嘛[Lǎ ma, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙, ] Lama, spiritual teacher in Tibetan Buddhism, #22,560 [Add to Longdo]
恶果[è guǒ, ㄜˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] evil consequence; retribution (in Buddhism), #25,623 [Add to Longdo]
罗刹[luó chà, ㄌㄨㄛˊ ㄔㄚˋ, / ] demon in Buddhism; poltergeist in temple that plays tricks on monks and has a taste for their food, #26,274 [Add to Longdo]
禅宗[chán zōng, ㄔㄢˊ ㄗㄨㄥ, / ] Zen Buddhism; sanskrit Dhyana, #33,091 [Add to Longdo]
释迦牟尼[Shì jiā móu ní, ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄇㄡˊ ㄋㄧˊ, / ] Siddhartha Gautama (563-485 BC), the historical Buddha and founder of Buddhism; Sakyamuni Buddha (Sanskrit: sage of the Sakya), #34,922 [Add to Longdo]
藏传佛教[Cáng chuán Fó jiào, ㄘㄤˊ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Tibetan Buddhism, #39,186 [Add to Longdo]
大乘[dà chéng, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, ] Mahayana, the Great Vehicle; Buddhism based on the Mayahana sutras, as spread to Central Asia, China and beyond, #52,620 [Add to Longdo]
转生[zhuǎn shēng, ㄓㄨㄢˇ ㄕㄥ, / ] reincarnation; to be reborn (in Buddhism), #53,776 [Add to Longdo]
大昭寺[Dà zhāo sì, ㄉㄚˋ ㄓㄠ ㄙˋ, ] Jokhang, main Buddhist temple in Lhasa, a sacred place of Tibetan Buddhism, #54,829 [Add to Longdo]
法轮[Fǎ lún, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] the Eternal Wheel of life in Buddhism, #55,199 [Add to Longdo]
菩提树[pú tí shù, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] pipal tree (Ficus religiosa); bo fig tree; Bodhi tree (sacred to Buddhism and Hinduism), #58,577 [Add to Longdo]
鉴真[Jiàn zhēn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ, / ] Jianzhen or Ganjin (688-763), Tang dynastic Buddhist monk, who crossed to Japan after several unsuccessful attempts, influential in Japanese Buddhism, #61,828 [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.), #66,291 [Add to Longdo]
天台山[Tiān tái shān, ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ ㄕㄢ, ] Mt Tiantai near Shaoxing 紹興|绍兴 in Zhejiang, the center of Tiantai Buddhism 天台宗, #68,709 [Add to Longdo]
冤孽[yuān niè, ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ, ] sin (in Buddhism); enmity leading to sin, #90,981 [Add to Longdo]
浊世[zhuó shì, ㄓㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world, #91,938 [Add to Longdo]
禅机[chán jī, ㄔㄢˊ ㄐㄧ, / ] Buddhism subtleties; Buddhist allegory, #92,856 [Add to Longdo]
梦幻泡影[mèng huàn pào yǐng, ㄇㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄆㄠˋ ㄧㄥˇ, / ] lit. dreams and visions in a bubble (成语 saw); fig. the illusory nature of the world in Buddhism; illusions, #97,117 [Add to Longdo]
喇嘛教[Lǎ ma jiào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄐㄧㄠˋ, ] Lamaism; Tibetan buddhism, #99,668 [Add to Longdo]
释教[shì jiào, ㄕˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] Buddhism, #163,871 [Add to Longdo]
劝化[quàn huà, ㄑㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to persuade; to urge virtue (in Buddhism), #226,614 [Add to Longdo]
释迦牟尼佛[Shì jiā móu ní fó, ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄇㄡˊ ㄋㄧˊ ㄈㄛˊ, / ] Sakyamuni Buddha (Sanskrit: sage of the Sakya); Siddhartha Gautama (563-485 BC), the historical Buddha and founder of Buddhism, #257,947 [Add to Longdo]
三宝[sān bǎo, ㄙㄢ ㄅㄠˇ, / ] the Three Precious Treasures of Buddhism - namely, the Buddha 佛, the Dharma 法 (his teaching), and the Sangha 僧 (his monastic order) [Add to Longdo]
三教[sān jiào, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) [Add to Longdo]
上座部[shàng zuò bù, ㄕㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, ] Theravada, the primary Buddhism, as spread to Sri Lanka and South-East Asia [Add to Longdo]
五灯会元[wǔ dēng huì yuán, ㄨˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] Song dynasty history of Zen Buddhism in China (1252), 20 scrolls [Add to Longdo]
冤业[yuān yè, ㄩㄢ ㄧㄝˋ, / ] sin (in Buddhism); enmity leading to sin; also written 冤孽 [Add to Longdo]
喇嘛庙[Lǎ ma miào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄇㄧㄠˋ, / ] Lamasery; temple of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
噶当派[Gá dāng pài, ㄍㄚˊ ㄉㄤ ㄆㄞˋ, / ] Bkar-dgam-pa sect of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
四大佛教名山[Sì dà Fó jiào Míng shān, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Four Sacred Mountains of Buddhism - namely Mt Wutai 五臺山|五台山 in Shanxi, Mt Emei 峨眉山 in Sichuan, Mt Jiuhua 九華山|九华山 in Anhui, Mt Potala 普陀山 in Zhejiang [Add to Longdo]
外教[wài jiào, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠˋ, ] foreign teacher (abbr. for 外國教師|外国教师); greenhorn; novice; amateurish; religion other than Buddhism (term used by Buddhists) [Add to Longdo]
天台宗[Tiān tái zōng, ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ ㄗㄨㄥ, ] Tiantai school of Buddhism [Add to Longdo]
密教[mì jiào, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, ] esoteric Buddhism [Add to Longdo]
小乘[xiǎo chéng, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ, ] Hinayana, the Lesser Vehicle; Buddhism in India before the Mayahana sutras [Add to Longdo]
摩揭陀[Mó jiē tuó, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝ ㄊㄨㄛˊ, ] Magadha, ancient India kingdom reported to be the birthplace of Buddhism [Add to Longdo]
法源[fǎ yuán, ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ, ] Origin of Dharma (in Buddhism); source of the law [Add to Longdo]
生愿[shēng yuàn, ㄕㄥ ㄩㄢˋ, / ] desire to exist (in Buddhism, tanhā); craving for rebirth [Add to Longdo]
圣德太子[Shèng dé Tài zǐ, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, / ] Prince Shōtoku Taiji (574-621), major Japanese statesman and reformer of the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代, proponent of state Buddhism; portrayed as Buddhist saint [Add to Longdo]
释迦佛[shì jiā fó, ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄈㄛˊ, / ] Sakyamuni Buddha (Sanskrit: sage of the Sakya); Siddhartha Gautama (563-485 BC), the historical Buddha and founder of Buddhism [Add to Longdo]
鉴真和尚[Jiàn zhēn hé shang, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄏㄜˊ ㄕㄤ˙, / ] Jianzhen or Ganjin (688-763), Tang Buddhist monk, who crossed to Japan after several unsuccessful attempts, influential in Japanese Buddhism [Add to Longdo]
雪山狮子[xuě shān shī zi, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙, / ] Snow lion, mythological animal, a banned symbol of Tibet and Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
飞鸟时代[Fēi niǎo shí dài, ㄈㄟ ㄋㄧㄠˇ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] Asuka period (538-710 Japanese: Asuka jidai), the first period of Japanese recorded history, important for the introduction of Buddhism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
アヒンサー[ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
チベット仏教[チベットぶっきょう, chibetto bukkyou] (n) Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
阿字[あじ, aji] (n) the letter a (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] (n) agonizing cries; pandemonium; two of Buddhism's hells [Add to Longdo]
阿鼻地獄[あびじごく, abijigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
悪知識[あくちしき, akuchishiki] (n) (See 善知識) bad friend (who leads one away from Buddhism) [Add to Longdo]
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism [Add to Longdo]
印契[いんげい;いんけい, ingei ; inkei] (n) mudra (symbolic hand gesture used in Buddhism) [Add to Longdo]
厭離[おんり, onri] (n) Buddhism depart from (in disdain) [Add to Longdo]
黄檗[おうばく, oubaku] (n) (abbr) Obaku school of Zen Buddhism [Add to Longdo]
黄檗宗[おうばくしゅう, oubakushuu] (n) Obaku school of Zen Buddhism [Add to Longdo]
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]
華厳[けごん, kegon] (n) (1) {Buddh} avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
華厳宗[けごんしゅう, kegonshuu] (n) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
会式[えしき, eshiki] (n) (1) {Buddh} memorial service; temple service; (2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
戒行[かいぎょう, kaigyou] (n) {Buddh} observing the precepts (of Buddhism) [Add to Longdo]
戒律宗[かいりつしゅう, kairitsushuu] (n) (obsc) (See 律宗) Ritsu (school of Buddhism) [Add to Longdo]
改宗者[かいしゅうしゃ;かいそうしゃ, kaishuusha ; kaisousha] (n) a convert (e.g. to Buddhism) [Add to Longdo]
開枕[かいちん, kaichin] (n) {Buddh} bringing out the pillows and futon (in Zen Buddhism); sleeping [Add to Longdo]
学匠[がくしょう, gakushou] (n) (1) (See 学者・がくしゃ) scholar; (2) (See 学生・がくしょう・2) person studying Buddhism [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship [Add to Longdo]
鎌倉新仏教[かまくらしんぶっきょう, kamakurashinbukkyou] (n) new schools of Japanese Buddhism founded during the Kamakura period [Add to Longdo]
乾闥婆[けんだつば, kendatsuba] (n) {Buddh} gandharva (heavenly musicians and protectors of Buddhism) [Add to Longdo]
願力[がんりき, ganriki] (n) the power of prayer (in Buddhism) [Add to Longdo]
起龕[きがん, kigan] (n) {Buddh} ceremonial removal of the coffin from the house (lay person) or temple (priest) (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
吉祥天[きっしょうてん(P);きちじょうてん, kisshouten (P); kichijouten] (n) {Buddh} Sri-mahadevi (consort of Vaisravana in Buddhism, based on Lakshmi, the consort of Vishnu in Hinduism); (P) [Add to Longdo]
吉田神道[よしだしんとう, yoshidashintou] (n) Yoshida Shinto (fusion of Shinto, Buddhism, Confucianism & Taoism stressing traditional Japanese elements) [Add to Longdo]
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) {Buddh} guidance; teaching people and leading them to Buddhism [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
緊那羅[きんなら, kinnara] (n) {Buddh} kimnara (celestial musicians and protectors of Buddhism) [Add to Longdo]
金剛杵[こんごうしょ, kongousho] (n) vajra (mystical weapon in Hinduism and Buddhism) [Add to Longdo]
金剛薩堕[こんごうさった, kongousatta] (n) Vajrasattva; Supreme Being of tantric Buddhism [Add to Longdo]
苦集滅道[くじゅうめつどう;くじゅめつどう;くしゅめつどう, kujuumetsudou ; kujumetsudou ; kushumetsudou] (n) {Buddh} (See 四諦) Suffering, Source of Suffering Desire, The Cessation of Suffering, The Way Leading to the Cessation of Suffering (The Four Noble Truths of Buddhism) [Add to Longdo]
[けん, ken] (n,adj-na) (1) (arch) exposure; clarity; (n) (2) (abbr) (See 顕教) exoteric Buddhism [Add to Longdo]
古義真言宗[こぎしんごんしゅう, kogishingonshuu] (n) (See 新義真言宗) Kogi Shingon ("Old Shingon" school of Buddhism) [Add to Longdo]
古神道[こしんとう, koshintou] (n) ancient Shinto (as practiced prior to the Introduction of Confucianism and Buddhism to Japan) [Add to Longdo]
五悪[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink) [Add to Longdo]
五辛[ごしん, goshin] (n) (See 五葷) five pungent roots (in Buddhism or Taoism) [Add to Longdo]
五葷[ごくん, gokun] (n) (See 五辛) five pungent roots (in Buddhism or Taoism) [Add to Longdo]
御室派[おむろは, omuroha] (n) Omuro (sect of Shingo Buddhism) [Add to Longdo]
御祖師様[おそしさま, ososhisama] (n) the Founder of the (our) sect (used especially in the Nichiren sect of Buddhism, referring to Nichiren) [Add to Longdo]
行徳[ぎょうとく, gyoutoku] (n) {Buddh} virtue gained by practising Buddhism [Add to Longdo]
高田派[たかだは, takadaha] (n) Takada sect (of Shin Buddhism) [Add to Longdo]
三教[さんきょう, sankyou] (n) Shinto and Buddhism and Confucianism [Add to Longdo]
三鳥派[さんちょうは, sanchouha] (n) (See 富士派) Sancho Sect (of the Fuji School of Nichiren Buddhism; 1661-1673 CE) [Add to Longdo]
三部経[さんぶきょう, sanbukyou] (n) three main sutras (of a school of Buddhism) [Add to Longdo]
三宝[さんぼう;さんぽう, sanbou ; sanpou] (n) 3 treasures of Buddhism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]
[ぜん, zen] ZEN-BUDDHISMUS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top