ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buddhism

B UW1 D IH0 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buddhism-, *buddhism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhism(n) พุทธศาสนา, See also: ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddhism(บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ., See also: buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ.

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhismพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhismพุทธศาสนา [การแพทย์]
Buddhism and artพุทธศาสนากับศิลปะ [TU Subject Heading]
Buddhism and cultureพุทธศาสนากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and educationพุทธศาสนากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Buddhism and humanismพุทธศาสนากับมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Buddhism and lawพุทธศาสนากับกฎหมาย [TU Subject Heading]
Buddhism and literatureพุทธศาสนากับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and philosophyพุทธศาสนากับปรัชญา [TU Subject Heading]
Buddhism and politicsพุทธศาสนากับการเมือง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Buddhism Thoughtวิถีพุทธ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buddhismBuddhism had its beginnings in India.
buddhismBuddhism was introduced into Japan in 538.
buddhismHe was converted from Buddhism to Christianity.
buddhismOn the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
buddhismThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
buddhismThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.
buddhismWe believe in Buddhism.
buddhismWhat he thought was bound up with Buddhism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนาพุทธ(n) Buddhism, Syn. พุทธ
ศาสนาพุทธ(n) Buddhism, Syn. พุทธศาสนา, Example: อนันต์ กาญจนพาสต์เปิดเผยครั้งแรกว่าเขาศรัทธาและนับถือศาสนาพุทธมากตั้งแต่สมัยเด็ก ทุกอาทิตย์จะต้องเข้าวัดฟังเทศน์, Thai Definition: ลัทธิความเชื่อที่ถือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระพุทธศาสนา(n) Buddhism, Syn. พุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ, Example: หลวงตาจันทร์ได้ทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาและสังคมมาเป็นเวลานาน, Thai Definition: ศาสนาของพระพุทธ
พุทธศาสนา(n) Buddhism, Syn. ศาสนาพุทธ, Example: พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเทศน์ครั้งแรก ณ ชมพูทวีป, Count Unit: ศาสนา, Thai Definition: ศาสนาของพระพุทธ
พุทธศาสตร์(n) Buddhism, Thai Definition: ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวรพุทธศาสนา[bøwøn Phutthasatsana] (n, exp) EN: the glorious creed of Buddhism
มหานิกาย[Mahānikāi] (n, prop) EN: Maha Nikaya sect ; Thai sect of Theravada Buddhism
นิกาย[nikāi Hinayān] (x) EN: Hinayana ; Theravada buddhism  FR: bouddhisme hinayana ; bouddhisme du Petit véhicule ; bouddhisme theravada
พระพุทธศาสนา[Phraphutthasātsanā] (n, prop) EN: Buddhism  FR: bouddhisme [m]
พระศาสนา[phrasātsanā] (n) EN: religion ; Buddhism  FR: bouddhisme [m]
พุทธศาสนา[Phutthasatsana] (n, prop) EN: Buddhism  FR: bouddhisme [m]
พุทธศาสนานิกายเถรวาท[Phutthasatsana nikai Thērawāt] (n, prop) EN: Theravada Buddhism  FR: bouddhisme theravada [m]
ศาสนาพุทธ[sātsanā Phut] (n, exp) EN: Buddhism  FR: bouddhisme [m]
ศีลห้า[sīn hā] (n, exp) EN: The Five Precepts (of Buddhism)  FR: Les Cinq préceptes du bouddhisme [mpl]
สงฆ์[song] (adj) EN: of the Buddhist temple ; monastic ; of Buddhism

CMU English Pronouncing Dictionary
BUDDHISM B UW1 D IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Buddhism (n) bˈudɪzəm (b u1 d i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛教[Fó jiào, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Buddhism, #8,738 [Add to Longdo]
禅机[chán jī, ㄔㄢˊ ㄐㄧ, / ] Buddhism subtleties; Buddhist allegory, #92,856 [Add to Longdo]
释教[shì jiào, ㄕˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] Buddhism, #163,871 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
アヒンサー[ahinsa-] (n) ahimsa (principle of non-violence in Jainism, Buddhism, Hinduism, etc.) [Add to Longdo]
チベット仏教[チベットぶっきょう, chibetto bukkyou] (n) Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
阿字[あじ, aji] (n) the letter a (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] (n) agonizing cries; pandemonium; two of Buddhism's hells [Add to Longdo]
阿鼻地獄[あびじごく, abijigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
悪知識[あくちしき, akuchishiki] (n) (See 善知識) bad friend (who leads one away from Buddhism) [Add to Longdo]
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Buddhism
   n 1: a religion represented by the many groups (especially in
      Asia) that profess various forms of the Buddhist doctrine
      and that venerate Buddha
   2: the teaching of Buddha that life is permeated with suffering
     caused by desire, that suffering ceases when desire ceases,
     and that enlightenment obtained through right conduct and
     wisdom and meditation releases one from desire and suffering
     and rebirth

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top