ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buddha

B UW1 D AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buddha-, *buddha*
English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddha(n) พระพุทธเจ้า, See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์
Buddha image(n) พระพุทธรูป, See also: ปฏิมา, ปฏิมากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
gautama buddhan. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddha (The concept)พุทธ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Buddhasพุทธวงศ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Buddha was my son.บูดูเป็นบุตรผม Oh, God! (1977)
Frenchy and Joe Buddha had to round up the workers.เฟรนชี่และโจ บุดดาห์จะไปไล่ต้อนพวกคนงาน Goodfellas (1990)
The Buddha said, "Salvation does not come from the sight of me.พระพุทธเจ้าตรัสว่า "การไถ่บาป ไม่ได้มาจากเรา Seven Years in Tibet (1997)
What would Buddha say of that?What would Buddha say of that? Anna and the King (1999)
I thank Buddha for giving me direction.I thank Buddha for giving me direction. Anna and the King (1999)
My stolen jade Buddha stolen?พระพุทธรูปหยกถูกขโมย! ไอ้พวกนี้ห่วยแตก! Around the World in 80 Days (2004)
The jade Buddha was successfully delivered by us to the Bank of England.เราส่งมอบพระพุทธรูปหยกให้ธนาคารด้วยดี Around the World in 80 Days (2004)
Until the jade Buddha is back in my possession, you and your cause will receive no British military assistance whatsoever.ถ้าผมยังไม่ได้พระพุทธรูปหยกคืน กองทัพอังกฤษ จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ กับคุณ Around the World in 80 Days (2004)
My agents will retrieve the jade Buddha once again, Lord Kelvin.คนของเราจะชิงพระพุทธรูปหยกคืนมา Around the World in 80 Days (2004)
Get the jade Buddha in Paris."ไปชิงพระพุทธรูปหยกที่ปารีส" Around the World in 80 Days (2004)
For many centuries, the jade Buddha has protected my people.พระพุทธรูปหยกคุ้มครองพวกเรามานาน Around the World in 80 Days (2004)
Fang. She wants the Buddha so she can take over my village.เธอต้องการพระพุทธรูปเพื่อยึดหมู่บ้านผม Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buddhaThere is now no God and no Buddha.
buddhaThe sculptor carved wood into an image of Buddha.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธภาษิต(n) Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai Definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
พระพุทธมนต์(n) Buddha's mantra, See also: Buddha's stanza chant of the Buddha, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่, Thai Definition: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ
ศาสนธรรม(n) Buddha teaching, Example: ศาสนาธรรมเป็นแห่งที่มาสำคัญของสัจธรรม, Thai Definition: คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
สารีริกธาตุ(n) Buddha's relics, Syn. พระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ, Example: ศิลาจารึกหลักนี้ทำขึ้นเมื่อปีที่สถาปนาพระบรมสารีริกธาตุ คือพ.ศ.1900, Count Unit: องค์, Thai Definition: พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
พระ(n) Buddha image, Syn. พุทธรูป, พระพุทธรูป, Example: เมื่อเราไปวัด เรามักจะพบว่าในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประทาน 1 องค์, Count Unit: องค์
วิหาร(n) temple, See also: Buddha image hall, Example: หลวงพ่อได้พัฒนาวัดบางพระอย่างจริงจังจนโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญมีครบถ้วน, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ที่อยู่ของพระสงฆ์
มเหสี(n) Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า, มเหสิ, Count Unit: องค์, Thai Definition: ผู้แสวงหาศีลาทิคุณอันยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปาง(n) Buddha posture, Syn. ครั้ง, คราว, เมื่อ, Example: บรรดาศิลปินชาวอินเดียวคิดหาทางสร้างรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์แสดงเรื่องราวปางต่างๆ ของพระพุทธองค์ขึ้น
พระไตรปิฎก(n) Tripitaka, See also: Buddha's teaching divided into three parts, Buddhist Scriptures, Example: พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ชำระรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเป็นพระไตรปิฎกจารึกลงบนแผ่นใบลานปิดทองใบปกทั้งหน้าหลัง, Thai Definition: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี 3 ปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก
พระธรรม(n) Buddha's teaching, See also: Buddhist doctrine, Example: เมื่อพระพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เสด็จเผยแพร่พระธรรมยังแคว้นมคธและแคว้นใกล้เคียง, Thai Definition: คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหล่อพระพุทธรูป[baēp lø Phraphuttharūp] (n, prop) EN: mold for casting images of Buddha
เบญจศีล[benjasīn] (n) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices
เบญจวัคคีย์[benja-wakkhī] (n) EN: the five Brahmins whom Buddha converted
กราบพระพุทธเจ้า[krāp Phra Phuttha Jao] (v, exp) EN: prostrate oneself to worship Buddha  FR: se prosterner devant le Bouddha
กริ่ง[kring] (n) EN: medal Buddha image  FR: amulette représentant le Bouddha [f]
แหล่[laē] (n) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha  FR: chapitre de sermon [m]
เล่นพระ[len phra] (v, exp) EN: collect Buddha images
มะหิ่ง[mahing] (n) EN: metal Buddha image
เมฆพัด[mēkphat] (n) EN: Buddha image made of several metal
หน้าตัก[nātak] (n) EN: long measure of the Buddha statue in the posture of meditation

CMU English Pronouncing Dictionary
BUDDHA B UW1 D AH0
BUDDHA'S B UW1 D AH0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fó, ㄈㄛˊ, ] Buddha; Buddhism, #2,891 [Add to Longdo]
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, / ] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand, #9,050 [Add to Longdo]
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, ] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one, #31,648 [Add to Longdo]
浮屠[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, ] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo), #70,906 [Add to Longdo]
浮图[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, / ] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo); also written 浮屠, #102,116 [Add to Longdo]
佛性[Fó xìng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, ] Buddha nature, #183,448 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
阿しゅく;阿閦[あしゅく, ashuku] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
阿しゅく如来;阿閦如来[あしゅくにょらい, ashukunyorai] (n) Akshobhya (one of the Five Wisdom Buddhas) [Add to Longdo]
阿しゅく仏;阿閦仏[あしゅくぶつ, ashukubutsu] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
円寂[えんじゃく, enjaku] (n) nirvana; death of the Buddha [Add to Longdo]
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher) [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva) [Add to Longdo]
応供[おうぐ, ougu] (n) {Buddh} (See 阿羅漢) arhat (meritorious person, esp. an epithet of Buddha) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほとけ, hotoke] Buddha [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Buddha
   n 1: founder of Buddhism; worshipped as a god (c 563-483 BC)
      [syn: {Buddha}, {Siddhartha}, {Gautama}, {Gautama
      Siddhartha}, {Gautama Buddha}]
   2: one who has achieved a state of perfect enlightenment

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top