ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buber

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buber-, *buber*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา buber มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *buber*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Assault and battery?Bewaffneter Raububerfall? My Cousin Vinny (1992)
I thought of something the philosopher Martin Buber once said, that the basic unit of a living society consists of two people.Ich bin sehr bewegt. Mir fällt ein Satz des Philosophen Manin Buber ein. Heartbreak Hotel (2006)
And Buber too?Und die von Buber auch? Things to Come (2016)
He already knows he's a boy.Nein macht er, er weiß schon, daß er ein Buberl ist. Sissi: The Young Empress (1956)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Buber
   n 1: Israeli religious philosopher (born in Austria); as a
      Zionist he promoted understanding between Jews and Arabs;
      his writings affected Christian thinkers as well as Jews
      (1878-1965) [syn: {Buber}, {Martin Buber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top