ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brut

B R UW1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brut-, *brut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brute(n) สัตว์ป่า, See also: สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า, Syn. beast
brute(adj) ลักษณะของสัตว์ป่า
brutal(adj) โหดร้าย, See also: รุนแรง, Syn. cruel, Ant. kindly
brutish(adj) เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน, Syn. beastly, Ant. humane
brutalise(vt) ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize
brutality(n) ความโหด, See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ, Syn. cruelty, barbarity, Ant. kindness
brutalize(vt) ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brut(บรุท) adj. แห้งมาก
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brutalisevt. ดูbrutalize
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt., vi. กระทำกา
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
brutish(บรู'ทิช) adj. โหดร้าย,ทารุณ,คล้ายสัตว์,ไร้เหตุผล., See also: brutishness n. ดูbrutish, Syn. savage
imbrute(อิมบรูท') vt.,vi. ทำให้ลดต่ำ,ลดต่ำทำให้เสื่อมทราม,ทารุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย
brutish(adj) โหดเหี้ยม,เหมือนสัตว์ร้าย,คล้ายสัตว์ป่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brutAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
brutBrutus stabs Caesar, and Caesar falls.
brutHe is a brute to his children.
brutMen differ from brutes in that they can think and speak.
brutThe city was ruined by the brutal force of nature.
brutThe cops are searching for clues to the brutal murder.
brutThe police brutality incidents nearly set off a riot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน(n) beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ความป่าเถื่อน(n) brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
เดรัจฉาน(n) beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai Definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน(n) beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai Definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ใจยักษ์(adj) cruel, See also: brutal, evil-spirited, vicious, cruel, pitiless, merciless, harsh, wicked, savage, Syn. ใจมาร, ใจร้าย, อำมหิต, เหี้ยมโหด, Ant. ใจดี, Example: แม่ใจยักษ์เอาลูกที่เพิ่งคลอดมาทิ้งถังขยะ, Thai Definition: มีใจดุร้าย, มีใจอำมหิต, บางทีก็ใช้คู่กับ ใจมาร เป็น ใจยักษ์ใจมาร
โหดเหี้ยม(adj) ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai Definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม(adv) ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai Definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยมเกรียม(adv) brutally, See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: คนร้ายจ่อยิงเหยื่ออย่างเหี้ยมเกรียมไร้ความปรานี, Thai Definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เดรัจฉาน[dēratchān] (n) EN: beast ; brute
ดิบ[dip] (adj) EN: unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; brut
เฮือก[heūak] (adv) EN: with violence ; violently ; abruptly  FR: brutalement ; brusquement
เหี้ยม[hīem] (v) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless
เหี้ยม[hīem] (adj) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless  FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adj) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel  FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adj) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless  FR: brutal ; cruel

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUT B R UW1 T
BRUTE B R UW1 T
BRUTUS B R UW1 T AH0 S
BRUTAL B R UW1 T AH0 L
BRUTON B R UW1 T AH0 N
BRUTISH B R UW1 T IH0 SH
BRUTING B R UW1 T IH0 NG
BRUTSCHE B R AH1 CH IY0
BRUTALLY B R UW1 T AH0 L IY0
BRUTALITY B R UW0 T AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brute (n) brˈuːt (b r uu1 t)
brutal (j) brˈuːtl (b r uu1 t l)
brutes (n) brˈuːts (b r uu1 t s)
brutish (j) brˈuːtɪʃ (b r uu1 t i sh)
brutally (a) brˈuːtəliː (b r uu1 t @ l ii)
brutality (n) brˈuːtˈælɪtiː (b r uu1 t a1 l i t ii)
brutalize (v) brˈuːtəlaɪz (b r uu1 t @ l ai z)
brutishly (a) brˈuːtɪʃliː (b r uu1 t i sh l ii)
brutalized (v) brˈuːtəlaɪzd (b r uu1 t @ l ai z d)
brutalizes (v) brˈuːtəlaɪzɪz (b r uu1 t @ l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴虐[bàonu:e4, ㄅㄠˋnu:è, ㄜˋ, ] brutal; tyrannical, #44,966 [Add to Longdo]
兽性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] brutal, #46,457 [Add to Longdo]
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, / ] brutal; fierce, #69,548 [Add to Longdo]
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, ] brutal, #69,548 [Add to Longdo]
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] brutal act; bestiality, #88,483 [Add to Longdo]
蛮力[mán lì, ㄇㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] brute force [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brut {f}spawn [Add to Longdo]
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot [Add to Longdo]
Brut {f}; Brüten {n}brooding; sitting [Add to Longdo]
Brutalität {f}brutality [Add to Longdo]
Brutalität {f}; Unmenschlichkeit {f} | Brutalitäten {pl}; Unmenschlichkeiten {pl}brutality | brutalities [Add to Longdo]
Brutapparat {m}; Brutkasten {m}incubator [Add to Longdo]
Brutei {n}hatching egg [Add to Longdo]
Bruthenne {f}hatcher [Add to Longdo]
Bruthenne {f} | Bruthennen {pl}sitting hen | sitting hens [Add to Longdo]
Bruthitze {f}sweltering heat [Add to Longdo]
Brutplatz {m}hatchery [Add to Longdo]
Brutreaktor {m}; Brüter {m} [phys.]breeder reactor; breeder [Add to Longdo]
Brutstätte {f}; Nährboden {m}hotbed [Add to Longdo]
Brutto {n} | brutto für nettogross | gross for net [Add to Longdo]
Bruttobetrag {m}gross amount [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルータスお前もか[ブルータスおまえもか, buru-tasu omaemoka] (exp) Et tu, Brutus?; And you too, Brutus? [Add to Longdo]
ブルートフォース攻撃[ブルートフォースこうげき, buru-tofo-su kougeki] (n) {comp} brute force attack [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
鬼畜[きちく, kichiku] (n) brute [Add to Longdo]
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious [Add to Longdo]
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) [Add to Longdo]
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutality [Add to Longdo]
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  brut
      adj 1: (of champagne) extremely dry

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top