ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breton

B R EH1 T AH0 N   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breton-, *breton*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา breton มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *breton*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's the port based on developers' plans.Das ist der Hafen Saint-Jean Cap Breton nach den Umgestaltungsplänen. Bed & Board (1970)
Danielle Breton.Danielle BretonSisters (1972)
Mrs. Emil Breton and you.Frau Emil Breton und Sie? Sisters (1972)
Lovely young model Danielle Breton... agreed to be our decoy.Das junge hübsche Modell, Danielle Breton, hat sich bereit erklärt, unser Lockvogel zu sein. Sisters (1972)
And now, before we meet our contestants for tomorrow, let's bring out the lovely Danielle Breton, our blind girl.Vielen Dank. Bevor wir die Kandidaten von morgen kennenlernen, bringt die reizende Danielle Breton auf die Bühne, unser blindes Mädchen. Sisters (1972)
Look here, Miss Breton and I were just having a drink.Frau Breton und ich wollten nur ein Glas trinken. Sisters (1972)
The name is Breton.Bretons wohnen dort. Sisters (1972)
- This is Miss Collier, your neighbor...- Das ist Frau Breton, ihre Nachbarin Sisters (1972)
Now, then, Miss Breton, I suppose you can see...Nun Frau BretonSisters (1972)
Officer Kelly, this is my, uh, husband-- my ex-husband, Emil Breton, and Officer Spinetti.Bin ich zu spät? Kommissar Kelly, mein Mann, mein Ex-Mann, Emil Breton, Kommisar Spinetti. Sisters (1972)
- Emil Breton.- Emil BretonSisters (1972)
Listen, Miss Collier, I don't know what kind of a nut you are, or what kind of an exposé you're looking to get, but just don't bother me or that girl upstairs, okay ?Hören Sie Frau Collier, ich weiß nicht welche Schrauben bei Ihnen locker sind, oder was Sie sich beweisen wollen, aber lassen Sie mich und Frau Breton in Ruhe. Sisters (1972)
That's where Breton told them to take it.Ja, dort wird Couch hingebracht, Breton hat das veranlaßt. Sisters (1972)
Dr. Breton, this girl says she's from the Panorama.Dr. Breton, diese Frau sagt, sie komme vom Panorama. Sisters (1972)
Open your eyes.[Breton] Öffnen Sie die Augen. Sisters (1972)
- Go back.- [Breton] Geh zurück. Sisters (1972)
- Remember when you were very young.- [Breton] Erinnere Dich, als Du ganz jung warst. Sisters (1972)
- That's right, the picnic.- [Breton] Das ist richtig. Sisters (1972)
- what else do you remember? - She is not just one.- [Breton] Woran kannst Du Dich noch erinnern? Sisters (1972)
Danielle, what happened afterward?- [Schlurzen] - [Breton] Danielle, was passierte danach? Sisters (1972)
Do not be afraid. Do not be afraid.[Breton] Hab keine Angst. Sisters (1972)
- No.- [Breton] Nein. Sisters (1972)
Just a minute, Mrs. Breton.Einen Moment, Frau. BretonSisters (1972)
We already got her on first-degree murder for Breton.Die Anklage auf Mord an Breton läuft bereits gegen sie. Sisters (1972)
"Saint Breton, brutal saint, blasted colonel and soldier.""Heiliger Bretone, heiliger Rohling, verdammter Oberst und Militär." The Clockmaker of St. Paul (1974)
- Ah, Bretons.- Ah, die Bretonen. Femmes Fatales (1976)
She's in the Bretonneau Hospital.Sie liegt im Bretonneau Hospital. The Tenant (1976)
Minister, isn't this break good news for Breton farmers who are your electors?Ist das keine gute Neuigkeit für die bretonischen Landwirte, die ja für Sie wählen? All Fired Up (1982)
I was Brittany-wrestling with Gaelle.Ich spielte mit Gaelle bretonischen Ringkampf. Pauline at the Beach (1983)
Bretonel would never have done that.Bretonel hätte uns das sicher nicht angetan. Détective (1985)
It's like liquid sunshine, from my neighbour's shore from a humble village.So etwas lieben die Bretonen. Das Essen in Britannien ist nicht das Gelbe vom Ei. Asterix in Britain (1986)
Hey, Breton, what time is it?He, Breton, wie spät ist es? The Tenth Man (1988)
- Breton.- BretonThe Tenth Man (1988)
Mirabeau, La Bretonne, Voltaire...Mirabeau, La Bretonne, Voltaire... Marquis (1989)
He's missing Britanny, poor guy.Er ist neu in der Stadt, der Bretone. La Femme Nikita (1990)
I recall this episode from Restiff de la Bretonne's life.Ich denke an eine Episode im Leben von Restif de la Bretonne. La discrète (1990)
The Pont-Aven School.Bretonische Küstenlandschaft, École de Pont-Aven. Indochine (1992)
We broke off with surrealism... because Breton had created a surrealist respectablity... that we wanted to go beyond.Mit dem Surrealismus brachen wir, weil Breton ihm eine Ansehen verschafft hatte, von dem wir weg wollten. The Jodorowsky Constellation (1994)
Good Breton lobster.Bretonische Hummer. The Color of Lies (1999)
There hasn't been as much interest in the exhibition as Breton promised.Das Interesse an der Ausstellung ist geringer, als Breton versprach. Frida (2002)
André Breton replied:André Breton antwortete: Le lion volatil (2003)
Since the Armistice, Georges Cornu, a swimming champion, massages her.Seit Kriegsende kommt Georges Cornu, bretonischer Vizemeister im Schwimmen, um sie zu massieren. A Very Long Engagement (2004)
A Breton boy eating sauerkraut!Ein Bretone, der jeden Tag Sauerkraut frisst? A Very Long Engagement (2004)
Moving from Algiers to rainy Brittany gave her a thermal shock from which she never recovered.Von der Sonne Algiers in den bretonischen Regen, davon hat sie sich nie erholte. Last Chance Saloon (2004)
I don't care if he's not from Brittany!Mir egal, dass er kein Bretone ist. The Light (2004)
You're not Celt for nothing.Sie sind waschechter Bretone. The Light (2004)
Breton, biking, fishing...Bretonisch, Fahrrad fahren, fischen. The Light (2004)
Only savages live at the end of the world... illiterate Bretons.Am Ende der Welt leben nur Wilde... Bretonische Analphabeten. The Light (2004)
See, not all Bretons are illiterate.Nicht alle Bretonen sind Analphabeten. The Light (2004)
Are you Breton or not?Bist du Bretone? The Light (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาเบรอตง[n. exp.] (phāsā Broētong) EN: Breton   FR: breton [m] ; langue bretonne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRETON    B R EH1 T AH0 N
LEBRETON    L EH1 B R IH2 T AA0 N

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Breton
   n 1: a native or inhabitant of Brittany (especially one who
      speaks the Breton language)
   2: a Celtic language of Brittany

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top