ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bree

B R IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bree-, *bree*
English-Thai: Longdo Dictionary
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breed(n) พันธุ์, Syn. species
breed(vt) ให้กำเนิด
breed(vt) เลี้ยง, Syn. bring up
breed(vi) ผสมพันธุ์, See also: เลี้ยง, ต่อพันธุ์
breech(n) ก้น, See also: สะโพก, Syn. bottom
breeze(n) สายลมที่พัดเบาๆ, Syn. zephyr
breeze(vi) เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
breezy(adj) ที่พัดอย่างเบาๆ, Syn. windy
breeder(n) ผสมพันธุ์สัตว์
breeches(n) กางเกงขี่ม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breen. น้ำแกงใส
breech(บรีช) n. ก้น,ตะโพก,ท้ายปืน -S.buttocks
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
breechblockn. ส่วนหุ้มท้ายของกระบอกปืน
breechclothn. ผ้าคาดเอว
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
breeches(บริช'เชส) n. กางเกงขี่ม้า,กางเกงขายาวแค่เข่า,กางเกง
breechingn. ช่องทาง,สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า
breechloadern. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน
breechloadingadj. ซึ่งบรรจุทางท้ายปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
breeches(n) กางเกงขี่ม้า,กางเกงสามส่วน
breed(n) พันธุ์,พืชพันธุ์,ชนิด,กลุ่ม
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
breeze(n) ลมเฉื่อย
breezy(adj) มีลมเฉื่อยๆ
crossbreed(vt) ผสมข้ามพันธุ์
interbreed(vt) เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breechก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breech presentation; presentation, frank breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breeder seedเมล็ดพันธุ์คัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breeding๑. การผสมพันธุ์๒. การปรับปรุงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breechก้นเด็ก,ท่าก้น [การแพทย์]
Breech presentationการคลอดท่าก้น [TU Subject Heading]
Breech Presentationการคลอดท่าก้น,ทารกในครรภ์ท่าก้น,เด็กคลอดท่าก้น,ส่วนนำทารกเป็นก้น,เด็กที่คลอดในท่าเอาเท้าออก,ท่าก้น [การแพทย์]
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์, Example: [นิวเคลียร์]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [คอมพิวเตอร์]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [TU Subject Heading]
Breedingการผสมพันธุ์สัตว์,การปรับปรุงพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding Placeแหล่งเอื้ออำนวยต่อการแพร่พันธุ์,แหล่งเพาะพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding, Seasonalฤดูกาลสืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breeA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
breeAn autumn breeze begins to blow.
breeAs she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.
breeBacteria will not breed in alcohol.
breeBill and John like to get together once a month to shoot the breeze.
breeBirth is much, breeding is more. [Proverb]
breeClear water breeds no fish.
breeFamiliarity breeds contempt.
breeFamiliarity breeds contempt. [Proverb]
breeFilth breeds illnesses.
breeHe breeds cattle and horses.
breeHe breeds cattle for market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อพันธุ์(n) breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
แม่พันธุ์(n) breeder, Ant. พ่อพันธุ์
ขยายพันธุ์(v) breed, See also: propagate species, Syn. แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์, Example: ปลานิลขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี, Thai Definition: ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
การเจริญพันธุ์(n) reproduction, See also: breeding
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai Definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
สายพันธุ์(n) breed, See also: stock, strain, pedigree, race, species, type, Example: ซีพีเป็นกลุ่มบริษัทผูกขาดสายพันธุ์สัตว์และพืช, Count Unit: สายพันธุ์
แพร่พันธุ์(v) breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai Definition: ขยายพันธุ์ออกไป
ผลิต(v) generate, See also: breed, produce, Syn. เกิด, กำเนิด, Example: เครื่องทำความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ, Thai Definition: ทำให้เกิดมีขึ้น, Notes: (บาลี)
ผสมพันธุ์(v) breed, Syn. สืบพันธุ์, Example: ตามธรรมชาติ ผีเสื้อตัวผู้จะตามกลิ่นมาผสมพันธุ์กับตัวเมีย
การผสมพันธุ์สัตว์(n) animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรีส[Brīs = Brīt] (tm) EN: Breeze  FR: Breeze [m]
การเจริญพันธุ์[kān jaroēnphan] (n, exp) EN: reproduction ; breeding  FR: reproduction [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[kān phasomphan sat] (n, exp) EN: animal breeding ; breeding
ขยายพันธุ์[khayāi phan] (v, exp) EN: breed ; propagate species
ครึ่งชาติ[khreung chāt] (n, exp) EN: half-blood ; half-breed
เลี้ยง[līeng] (v) EN: feed ; breed ; nurture  FR: nourrir ; élever
ลม[lom] (n) EN: wind ; air ; breeze  FR: vent [m] ; air [m]
ลมบก[lombok] (n) EN: land breeze  FR: brise de terre [f]
ลมโชย[lom chōi] (v, exp) EN: blow softly ; blow gently ; breeze  FR: souffler avec douceur
ลมโกรก[lom krōk] (n, exp) EN: breeze ; draught  FR: courant d'air [m] ; brise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BREE B R IY1
BREEN B R IY1 N
BREED B R IY1 D
BREES B R IY1 Z
BREECH B R IY1 CH
BREECE B R IY1 S
BREEDS B R IY1 D Z
BREEZE B R IY1 Z
BREESE B R IY1 Z
BREEZY B R IY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breed (v) brˈiːd (b r ii1 d)
breech (n) brˈiːtʃ (b r ii1 ch)
breeds (v) brˈiːdz (b r ii1 d z)
breeze (v) brˈiːz (b r ii1 z)
breezy (j) brˈiːziː (b r ii1 z ii)
breeder (n) brˈiːdər (b r ii1 d @ r)
breezed (v) brˈiːzd (b r ii1 z d)
breezes (v) brˈiːzɪz (b r ii1 z i z)
breeches (n) brˈɪtʃɪz (b r i1 ch i z)
breeches (n) brˈiːtʃɪz (b r ii1 ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品种[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] breed; variety, #1,682 [Add to Longdo]
微风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] breeze; light wind, #6,548 [Add to Longdo]
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, ] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing), #14,052 [Add to Longdo]
和风[hé fēng, ㄏㄜˊ ㄈㄥ, / ] breeze, #25,994 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] breeding; to incubate; to hatch, #30,677 [Add to Longdo]
种蛋[zhǒng dàn, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄢˋ, / ] breeding egg, #42,368 [Add to Longdo]
轻风[qīng fēng, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ, / ] breeze; light wind, #51,170 [Add to Longdo]
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, / ] breeding stock (of animal species); stud, #55,507 [Add to Longdo]
增殖反应堆[zēng zhí fǎn yìng duī, ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ, / ] breeder reactor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そよ[soyo] (adv-to) (See そよ風) with a slight (breeze) [Add to Longdo]
そよそよ[soyosoyo] (adv) (on-mim) breeze (sound representing a soft wind) [Add to Longdo]
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P) [Add to Longdo]
アイヌ犬[アイヌけん, ainu ken] (n) (See 北海道犬) Hokkaido dog; dog breed native to Hokkaido [Add to Longdo]
アウトブリード[autoburi-do] (n) outbreed [Add to Longdo]
アカルテケ;アカル・テケ[akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan [Add to Longdo]
アビシニアン[abishinian] (n) Abyssinian (breed of cat) [Add to Longdo]
アメショー[amesho-] (n) (abbr) American Shorthair (cat breed) [Add to Longdo]
アングロノルマン[anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed) [Add to Longdo]
インブリード[inburi-do] (vs) to inbreed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top