ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biro

B IH1 R OW0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biro-, *biro*
Possible hiragana form: びろ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a fat man with a badge armed with a biro.เขาก็แค่_BAR_ คนอ้วนใส่เสื้อติดดาว A Lonely Place to Die (2011)
But we just can't open ourselves to a Biro-sized legal suit.แต่เราไม่สามารถแสดงตัวเรา กับBiro-sized High Infidelity (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BIRO    B IH1 R OW0
BIRON    B AY1 R AH0 N
BIROS    B AY1 R OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biro    (n) bˈaɪərou (b ai1 @ r ou)
biros    (n) bˈaɪərouz (b ai1 @ r ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kugelschreiber {m}; Kuli {m}; Stift {m}Biro [tm] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サビロイ[, sabiroi] (n) saveloy [Add to Longdo]
バビロン[, babiron] (n) {comp} Babylon [Add to Longdo]
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]
ピロシキ;ビロシキ(ik)[, piroshiki ; biroshiki (ik)] (n) piroshki (Russian pierogi; meat and eggs, etc. baked in bread) (rus [Add to Longdo]
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
鬼糸巻エイ[おにいとまきエイ, oniitomaki ei] (n) manta ray; Manta birostris [Add to Longdo]
広々;広広[ひろびろ, hirobiro] (adv-to,adv,vs,adj-na) (See 広々とした) extensive; spacious [Add to Longdo]
広広とした;広々とした[ひろびろとした, hirobirotoshita] (adj-f) (See 広々) open; spacious; extensive [Add to Longdo]
紺の背広[こんのせびろ, konnosebiro] (n) blue business suit [Add to Longdo]
手広い[てびろい, tebiroi] (adj-i) spacious; roomy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バビロン[ばびろん, babiron] Babylon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Biro
   n 1: a pen that has a small metal ball as the point of transfer
      of ink to paper [syn: {ballpoint}, {ballpoint pen},
      {ballpen}, {Biro}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top