ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beria

B EH1 R IY0 AH0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beria-, *beria*
Possible hiragana form: べりあ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siberia(ไซบี'เรีย) n. แคว้นไซบีเรียของโซเวียต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเดินดงสีเทาดำ[n. exp.] (nok doēn dong sī thao dam) EN: Siberian Thrush   FR: Grive de Sibérie [f] ; Merle sibérien [m] ; Grive sibérienne [f] ; Merle de Sibérie [m] ; Merle à sourcils blancs [m]
นกเขนน้อยไซบีเรีย[n. exp.] (nok khēn nøi Saibīrīa) EN: Siberian Blue Robin   FR: Rossignol bleu [m] ; Rossignol de Sibérie [m] ; Rossignol bleu de Chine [m] ; Rossignol bleu du Japon [m] ; Rossignol azuré [m]
นกคอทับทิม[n. exp.] (nok khø thapthim) EN: Siberian Rubythroat   FR: Rossignol calliope [m] ; Calliope sibérienne [f] ; Calliope sibérienne à gorge rubis [f] ; Calliope de Sibérie [f] ; Calliope du Kamtchatka [f]
นกอุ้มบาตรแถบตาดำ[n. exp.] (nok um bāt thaēp tā dam) EN: East Siberian Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de Sibérie [f]
นกยอดหญ้าหัวดำ[n. exp.] (nok yøt yā hūa dam) EN: Siberian Stonechat   FR: Tarier de Sibérie [m]
เพียงพอนเหลือง [n. exp.] (phīengphøn leūang) EN: Siberian Weasel   
ไซบีเรีย[n. exp.] (Saibīrīa) EN: Siberia   FR: Sibérie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERIA    B EH1 R IY0 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
サンセベリア;サンセベーリア[, sanseberia ; sansebe-ria] (n) sansevieria (esp. mother-in-law's tongue, Sansevieria trifasciata) (lat [Add to Longdo]
シベリア[, shiberia] (n,adj-no) Siberia; (P) [Add to Longdo]
シベリアヤツメ[, shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia) [Add to Longdo]
シベリアンハスキー[, shiberianhasuki-] (n) Siberian husky [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
シベリア縞栗鼠[シベリアしまりす, shiberia shimarisu] (n) (uk) Siberian chipmunk (Tamias sibiricus) [Add to Longdo]
リベリア[, riberia] (n,adj-no) Liberia; (P) [Add to Longdo]
リベリア河馬[リベリアかば;リベリアカバ, riberia kaba ; riberiakaba] (n) (uk) (obsc) (See 小人河馬) pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) [Add to Longdo]
ロベリア[, roberia] (n) lobelia (lat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Beria
   n 1: Soviet chief of secret police under Joseph Stalin; was
      executed by his associates in the power struggle following
      Stalin's death (1899-1953) [syn: {Beria}, {Lavrenti
      Pavlovich Beria}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top