ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedouin

B EH1 D OW0 AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedouin-, *bedouin*
Possible hiragana form: べどういん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedouin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedouinsชาวเบดูอิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In many Bedouin tribes, powerful men are encouraged to take multiple wives.ในชนเผ่าเบดูอินจำนวนมาก ผู้ชายที่มีกำลังมากจะเป็นที่สนใจ และได้มีเมียหลายคน The Nanny Diaries (2007)
If our patient was an arabian bedouin.ถ้าคนไข้เราเป็นคนอาหรับเบดูอิน Last Resort (2008)
Fucking Bedouins?เบดูอินส์? Never Let Me Go (2009)
Care to change in the Bedouin tent?- เชิญเปลี่ยนชุดในกระโจมเบดูอินครับ Sex and the City 2 (2010)
Bedouin, Bath and Beyond.- เบดูอิน บาธ แอนด์ บียอนด์ Sex and the City 2 (2010)
Look at you, camel trading like a bedouin.ดูคุณสิ มีขอสิ่งแลกเปลี่ยนด้วยนะ Wujing (No. 84) (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกคุ่มอืดเล็ก[n. exp.] (nok khum eūt lek) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail   FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDOUIN    B EH1 D OW0 AH0 N
BEDOUIN    B EH1 D UW0 IH2 N
BEDOUIN    B EH1 D AH0 W AH0 N
BEDOUINS    B EH1 D OW0 AH0 N Z
BEDOUINS    B EH1 D UW0 IH2 N Z
BEDOUINS    B EH1 D AH0 W AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bedouin    (n) bˈɛduɪn (b e1 d u i n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベドウィン[, bedouin] (n) Bedouin; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Bedouin
      n 1: a member of a nomadic tribe of Arabs [syn: {Bedouin},
           {Beduin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top