ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bede

B IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bede-, *bede*
Possible hiragana form: べで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedeck(vt) ประดับประดา, See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง, Syn. decorate
bedevil(vt) ทำให้เป็นปัญหามากและยาวนาน
bedew with(phrv) ทำให้เปียกแฉะ (คำเก่า), See also: ทำให้เปียก
bedeck with(phrv) ประดับด้วย, See also: ตกแต่งไปด้วย, Syn. deck with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือการ์ตูน[nangseū kātūn] (n, exp) FR: illustré [m] ; bande dessinée [f] ; bédé [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDE B IY1 D
BEDEL B IH0 D EH1 L
BEDECK B IH0 D EH1 K
BEDELL B EH1 D AH0 L
BEDEVIL B IH0 D EH1 V AH0 L
BEDECKED B IH0 D EH1 K T
BEDEVILED B IH0 D EH1 V AH0 L D
BEDENBAUGH B EH1 D IH0 N B AW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedevil (v) bˈɪdˈɛvəl (b i1 d e1 v @ l)
bedewed (j) bˈɪdjˈuːd (b i1 d y uu1 d)
bedecked (j) bˈɪdˈɛkt (b i1 d e1 k t)
bedevils (v) bˈɪdˈɛvəlz (b i1 d e1 v @ l z)
bedevilled (v) bˈɪdˈɛvəld (b i1 d e1 v @ l d)
bedevilling (v) bˈɪdˈɛvəlɪŋ (b i1 d e1 v @ l i ng)
bedevilment (n) bˈɪdˈɛvəlmənt (b i1 d e1 v @ l m @ n t)
bedevilments (n) bˈɪdˈɛvəlmənts (b i1 d e1 v @ l m @ n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม
bedenkenlos(adj, adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, Syn. ohne Zweifel
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
bedeutend(adj, adv) มีความสำคัญต่อ, มีความหมายต่อ, ที่มีความจำเป็น เช่น Mit Rücksicht auf meinen Hals musste ich den Vortrag leider bedeutend verkürzen.; Sicher aber ist, dass die Burg im Mittelalter bedeutend größer war als die heutige Anlage. Im Jahr 1525 wurde sie während der Bauernkriege nahezu zerstört.
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
unbedenklich(adj) ไม่อันตราย, ปลอดภัย เช่น Die Substanz ist unbedenklich., Syn. ungefährlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeckung {f} | Bedeckungen {pl}encrustation | encrustations [Add to Longdo]
Bedeckung {f} [astron.]occultation [Add to Longdo]
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage [Add to Longdo]
Bedenk {n}; Zweifel {m} | Bedenken {pl}; Zweifel {pl}qualm | qualms [Add to Longdo]
Bedenken {n}scrupulosity [Add to Longdo]
Bedenken und Anregungenobjections and suggestions [Add to Longdo]
Bedenkzeit {f}; Frist {f} | Bedenkzeiten {pl}; Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]
Bedeutung {f} | Bedeutungen {pl}meaning | meanings [Add to Longdo]
Bedeutung {f}prominence [Add to Longdo]
Bedeutung {f} | Bedeutungen {pl}significance | significances [Add to Longdo]
Bedeutung {f}account [Add to Longdo]
Bedeutung {f}; Sinn {m} | Bedeutungen {pl}signification | significations [Add to Longdo]
Bedeutung {f}importance [Add to Longdo]
Bedeutung beimessen; Bedeutung beilegen; Wert legen (auf) | Bedeutung beimessend | Bedeutung beigemessen | nichts von Bedeutungto attach importance (to) | attaching importance | attached importance | nothing of any importance [Add to Longdo]
Bedeutung beimessento attach value to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) [Add to Longdo]
花自動車[はなじどうしゃ, hanajidousha] (n) a flower-bedecked vehicle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]
覆う[おうう, ouu] bedecken, verbergen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bede
   n 1: (Roman Catholic Church) English monk and scholar (672-735)
      [syn: {Bede}, {Saint Bede}, {St. Bede}, {Baeda}, {Saint
      Baeda}, {St. Baeda}, {Beda}, {Saint Beda}, {St. Beda}, {the
      Venerable Bede}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top