ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baudoin

B OW0 D W AA1 EY0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baudoin-, *baudoin*
Possible hiragana form: ばうどいん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา baudoin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *baudoin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, Mr. Baudoin.Ja, Herr BaudoinRisky Business (1967)
You seem skeptical, Mr. Baudoin.Sie scheinen nicht überzeugt, Herr BaudoinRisky Business (1967)
Do what you like, Mr. Baudoin.Tun Sie, was Sie wollen, Herr BaudoinRisky Business (1967)
If she were your daughter, what would you do?Wenn es Ihre Tochter wäre, Herr Baudoin, was würden Sie tun? Risky Business (1967)
I won't do that.Nein, Herr Baudoin. Das kommt nicht in Frage! Risky Business (1967)
You know... Sometimes I think I should have accepted Baudoin's offer.Weißt du, ich frage mich, ob ich Baudoins Vorschlag hätte annehmen sollen. Risky Business (1967)
Mrs Baudoin?Frau BaudoinIt All Starts Today (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAUDOIN    B OW0 D W AA1 EY0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top