ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barton

B AA1 R T AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barton-, *barton*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bartonellaบาร์โทเนลลา,เชื้อ;บาร์โทเนลลา [การแพทย์]
Bartonella Infectionsบาร์โทเนลลา,การติดเชื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could be like Mischa Barton.มันเหมือนกับมิชชา บาร์ตัน Bedtime Stories (2007)
Control Your Urge to Shop, with Garrett E. Barton.ควบคุมการใช้จ่ายกับ แกร์เร็ท อี บาร์ตัน Confessions of a Shopaholic (2009)
Barton, you're with me.บาร์ตัน นายมากับฉัน Public Enemies (2009)
Barton?บาร์ตัน Public Enemies (2009)
Barton.บาร์ตัน Public Enemies (2009)
Hey, does your mom know, Joe Barton?แม่นายรู้จักโจ บาร์ตันรึเปล่า? Jump the Shark (2009)
Looking into the Disappearance, of, Joe Barton.ผมมาตามเรื่องการหายตัวไปของโจ บาร์ตัน Jump the Shark (2009)
- Joe Barton, Adam's mom. - and Adam.โจ บาร์ตัน , แม่ของอดัม แล้วก็มาเป็นอดัม Jump the Shark (2009)
Joe Barton was a cop.โจ บาร์ตันเคยเป็นตำรวจ Jump the Shark (2009)
2 days ago, a local doctor named tom barton2 วันก่อน หมอที่นี่ ชื่อ ทอม บาร์ตัน Faceless, Nameless (2009)
If dr. barton tried to keep his boy hidden,ถ้า ดร.บาร์ตันพยายาม ซ่อนตัวลูกชาย Faceless, Nameless (2009)
Now, unless dr. barton puts his son in harm's way,ตอนนี้ หาก ดร.บาร์ตัน ยังซ่อนตัวลูกชายไว้ Faceless, Nameless (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARTON    B AA1 R T AH0 N
BARTONE    B AA0 R T OW1 N IY0
BARTON'S    B AA1 R T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Barton-upon-Humb    (n) bˌaːtən-əpɒn-hˈʌmbər (b aa2 t @ n - @ p o n - h uh1 m b @ r)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top