ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bale

B EY1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bale-, *bale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bale(n) เมืองเบล (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
bale(n) หีบห่อ, See also: บรรจุภัณฑ์, Syn. package
bale(vt) บรรจุหีบห่อ, Syn. bundle
bale(vi) บรรจุหีบห่อ
baler(n) เครื่องที่ใช้บรรจุหีบห่อ
baleful(adj) มุ่งร้ายหรือร้ายกาจ, See also: ทำให้เกิดอันตราย, Syn. baleful, baneful, harmful
bale out(phrv) กระโดดร่มหนี, Syn. bail out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler, n.
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil, sinister, Ant. good

English-Thai: Nontri Dictionary
bale(n) มัด,ห่อ,ม้วน,ก้อน
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตูม(n) bale-fruit, See also: Aegle marmelos, Syn. มะตูม, Example: น้ำมะตูมถือเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ต้นและกิ่งมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ นิยมใช้ในการมงคล ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาเซิ่ล[Bāsoēl] (tm) EN: Basel  FR: Bâle
ฉาบ[chāp] (n) EN: cymbals  FR: cymbale [f]
ฉิ่ง[ching] (n) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals  FR: petite cymbale [f]
โดยวาจา[dōi wājā] (adv) EN: verbally ; orally ; by word of mouth  FR: verbalement ; de vive voix
ห่อ[hø] (v) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up  FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
จอก[jøk] (n) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup  FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
คำดูถูก[kham dū thūk] (n) EN: insult (spoken ~)  FR: insulte (verbale) [f]
ความต้องการทั่วโลก[khwām tǿngkān thūa lōk] (n, exp) EN: global demand  FR: demande globale [f]
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
มะตูม[matūm] (n) EN: bael fruit = bale fruit

CMU English Pronouncing Dictionary
BALE B EY1 L
BALER B EY1 L ER0
BALES B EY1 L Z
BALEY B EY1 L IY0
BALEEN B AH0 L IY1 N
BALEFUL B EY1 L F AH0 L
BALESTRA B AH0 L EH1 S T R AH0
BALENTINE B AA0 L EH0 N T IY1 N IY0
BALESTRIERI B AA0 L EH0 S T R IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bale (v) bˈɛɪl (b ei1 l)
baled (v) bˈɛɪld (b ei1 l d)
bales (v) bˈɛɪlz (b ei1 l z)
baleful (j) bˈɛɪlfəl (b ei1 l f @ l)
balefully (a) bˈɛɪlfəliː (b ei1 l f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shà, ㄕㄚˋ, ] baleful; bring to a stop; very, #7,470 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballenreißer {m}bale shredder [Add to Longdo]
Ballenumreifung {f}bale strapping [Add to Longdo]
Strohballen {m} [agro.]bale of straw; straw bale [Add to Longdo]
Balearensturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus) [Add to Longdo]
Balearen-Sturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater [Add to Longdo]
Balearen {pl} [geogr.]Balearics; the Balearic Islands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角俵[かどだわら, kadodawara] (n) bales forming the outer rim of the sumo ring [Add to Longdo]
鯨鬚[くじらひげ;げいしゅ;げいす, kujirahige ; geishu ; geisu] (n) (uk) whalebone; baleen [Add to Longdo]
口上書;口上書き[こうじょうしょ(口上書);こうじょうがき, koujousho ( koujousho ); koujougaki] (n) verbal note (notes verbale); written statement [Add to Longdo]
[こり, kori] (n) wrapped package; bale [Add to Longdo]
勝負俵[しょうぶだわら, shoubudawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring [Add to Longdo]
上げ俵[あげだわら, agedawara] (n) 4 corner bales on the outer rim of the sumo ring [Add to Longdo]
踏み俵[ふみだわら, fumidawara] (n) bales forming the steps to climb onto the ring [Add to Longdo]
徳俵[とくだわら, tokudawara] (n) 4 bales on the edge of the sumo ring set slightly back [Add to Longdo]
内俵[うちだわら, uchidawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring [Add to Longdo]
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bale
   n 1: a large bundle bound for storage or transport
   2: a city in northwestern Switzerland [syn: {Basel}, {Basle},
     {Bale}]
   v 1: make into a bale; "bale hay"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ballet
 
 1. bale, danslı oyun
 2. bale trupu.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top