ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bail

B EY1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bail-, *bail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bail(n) การประกันตัว, Syn. pledge
bail(vt) ประกันตัวออกไป
bail(vt) วิดน้ำ, Syn. drain, bale
bail(n) ถังวิดน้ำ, Syn. dipper
bail(n) ที่ถือครึ่งวงกลมของถัง
bailey(n) กำแพงเมืองชั้นนอก, See also: รั้วกั้นชั้นนอก
bailey(n) สวนหย่อม, See also: สวนที่ถูกล้อมรอบด้วยตึก
bailor(n) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman
bailiff(n) เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย), Syn. dispossessor, sheriff
bail out(phrv) ประกันออกมา, See also: ประกันตัว, Syn. go for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond, security
bail-out(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailable(เบ'ละเบิล) adj. สามารถให้ประกันตัวได้,อนุญาตให้ประกันตัวได้
bailee(เบ'ลี) n. ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินในการประกันตัว
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
bail(vt) ประกันตัว,วิดน้ำ
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bailการประกันตัว (ผู้ต้องหา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bail๑. การประกันตัว (ในคดีอาญา)๒. การวางประกันความเสียหาย (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ต้องหา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail bondสัญญาประกันตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bail, civilการประกันตัวผู้ถูกบังคับในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailable offenceความผิดที่ให้ประกันตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailee clauseข้อกำหนดผู้รับฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bailประกันตัว (ผู้ต้องหา) [TU Subject Heading]
Bail-out loanเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bailout(n) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินประกัน(n) bail, See also: bail bond, bond, security, Example: ศาลยอมให้มีการประกันตัวผู้ต้องหารายนี้ไปด้วยเงินประกัน 50,000 เหรียญสหรัฐ, Thai Definition: เงินหรือหลักทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นเครื่องรับรองว่าจะปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ให้หากเกิดความเสียหาย
โพง(v) bail, Syn. วิด, ตัก, Example: เขาเอามือโพงน้ำออกจากท้องเรือ, Thai Definition: อาการที่ทำให้น้ำพร่องหรือหมดไปด้วยวิธีวัก สาดหรือตักออก
วิดน้ำ(v) bail out, See also: pump, scoop water out, throw water out, Syn. ตักน้ำ, Example: เขาใช้ขันวิดน้ำออกจากเรือจนหมด, Thai Definition: ตักน้ำสาดออกไป
ประกันตัว(v) bail out, See also: put up bail for, go bail for, Example: แม่ประกันตัวลูกชายออกจากคุก, Thai Definition: รับรองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว และถ้าผิดสัญญาก็รับรองว่าจะใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้
กระโดดร่ม(v) parachute, See also: bail out, make a parachute jump, Thai Definition: กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดินโดยอาศัยร่มชูชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้ามประกันตัว[hām prakantūa] (v, exp) EN: deny bail
หาว[hāo] (v) EN: yawn  FR: bâiller
เจ้าพนักงานบังคับคดี[jaophanakngān bangkhap khadī] (n, exp) EN: bailiff ; marshal
การประกันตัว[kān prakan tūa] (n, exp) EN: bail
หลักประกัน[lakprakan] (x) EN: bail
แง้ม[ngaēm] (v) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed  FR: entrouvrir ; entrebâiller
เงินประกัน[ngoen prakan] (n) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit  FR: garantie [f] ; caution [f]
หนีประกัน[nī prakan] (v, exp) EN: jump bail
นกอัญชันเล็ก[nok anchan lek] (n, exp) EN: Baillon's Crake  FR: Marouette de Baillon [f] ; Râle de Baillon [m] ; Porzane de baillon [f] ; Poulette de Baillon [f]
พนักงานยึดทรัพย์[phanakngān yeutsap] (n, exp) EN: bailiff  FR: huissier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAIL B EY1 L
BAILS B EY1 L Z
BAILE B EY1 L
BAILY B EY1 L IY0
BAILA B AY1 L AH0
BAILBY B EY1 L B IY0
BAILER B EY1 L ER0
BAILYN B EY1 L IH0 N
BAILEY B EY1 L IY0
BAILIE B EY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bail (v) bˈɛɪl (b ei1 l)
bails (v) bˈɛɪlz (b ei1 l z)
Bailey (n) bˈɛɪliː (b ei1 l ii)
bailed (v) bˈɛɪld (b ei1 l d)
bailee (n) bˌɛɪlˈiː (b ei2 l ii1)
bailey (n) bˈɛɪliː (b ei1 l ii)
bailor (n) bˈɛɪlɔːr (b ei1 l oo r)
bailees (n) bˌɛɪlˈiːz (b ei2 l ii1 z)
baileys (n) bˈɛɪlɪz (b ei1 l i z)
bailiff (n) bˈɛɪlɪf (b ei1 l i f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, ] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September, #49,246 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bailout {n}; Rettung aus (finanzieller) Notbailout [Add to Longdo]
Papierhalter {m}bail bar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる鍋;弦鍋;鉉鍋[つるなべ, tsurunabe] (n) (See 鍋) pot with a bail for a handle [Add to Longdo]
ベイルアウト[beiruauto] (n) bailout [Add to Longdo]
仮出獄[かりしゅつごく, karishutsugoku] (n) parole; release on bail [Add to Longdo]
仮出所[かりしゅっしょ, karishussho] (n) release on bail; parole [Add to Longdo]
掬い出す[すくいだす, sukuidasu] (v5s) to bail (water out of a boat) [Add to Longdo]
汲み出す;汲出す[くみだす, kumidasu] (v5s,vt) to pump out; to bail (water) [Add to Longdo]
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin) [Add to Longdo]
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) [Add to Longdo]
執行吏[しっこうり, shikkouri] (n) bailiff [Add to Longdo]
執達吏[しったつり, shittatsuri] (n) bailiff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bail
   n 1: (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman
      if an accused person fails to appear in court for trial;
      "the judge set bail at $10,000"; "a $10,000 bond was
      furnished by an alderman" [syn: {bail}, {bail bond},
      {bond}]
   2: the legal system that allows an accused person to be
     temporarily released from custody (usually on condition that
     a sum of money guarantees their appearance at trial); "he is
     out on bail"
   v 1: release after a security has been paid
   2: deliver something in trust to somebody for a special purpose
     and for a limited period
   3: secure the release of (someone) by providing security
   4: empty (a vessel) by bailing
   5: remove (water) from a vessel with a container

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top