ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bacon

B EY1 K AH0 N   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bacon-, *bacon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacon[N] ส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควัน, See also: เนื้อซี่โครงหมูเค็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baconเบคอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't smell no bacon on.ไม่เห็นได้กลิ่นเบค่อนเลย *batteries not included (1987)
- Want some bacon?- ต้องการเบคอนบาง Pulp Fiction (1994)
Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good.ใช่ แต่เบคอนรสชาติดี หมูสับรสชาติดี Pulp Fiction (1994)
Evans the Bacon...และบุคลิกของเขาด้วย อีแวนส์ ขายเบค่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- Sausage, bacon, fries.- ไส้กรอก เบคอน มันทอด As Good as It Gets (1997)
It's bacon for the dog.ผมจะเอาเบคอนไปให้หมา As Good as It Gets (1997)
I keep bacon in my pocket.ผมเอาเบคอนใส่กระเป๋าไว้ As Good as It Gets (1997)
I don't eat bacon, remember?ผมไม่ทานเบค่อน จำได้มั้ย American Beauty (1999)
Would you like to try our new bacon and egg fajita for $1.29 for a limited time only?อยากลองสินค้าใหม่เบค่อนกับไข่ฟาจิตะ เพียง 1.29 เหรียญมั้ยคะ จำนวนจำกัด American Beauty (1999)
Obviously not that smart if it ends up as bacon.แต่ฉลาดไม่พอเลยต้องกลายเป็นเบคอน Bicentennial Man (1999)
Could I have some bacon?ขอเบค่อนข้าหน่อยสิ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-Tomatoes, sausages, nice crispy bacon.-มะเขือเทศ ไส้กรอก เบค่อนกรอบๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baconAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
baconBacon and eggs is his order.
baconIn most sports the team that practice hardest usually brings home the bacon.
baconOpportunity makes a thief. [Quote, Bacon]
baconOur team could easily have brought home the bacon, if it weren't for the team's best man being injured.
baconWould you like bacon or sausage?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบคอน[n.] (bēkhøn) EN: bacon   FR: bacon [m] ; filet de porc fumé et maigre [m]
หมูเค็ม [n. exp.] (mū khem) FR: bacon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACON    B EY1 K AH0 N
BACON'S    B EY1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bacon    (n) bˈɛɪkən (b ei1 k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培根[péi gēn, ㄆㄟˊ ㄍㄣ, ] bacon, #24,757 [Add to Longdo]
熏肉[xūn ròu, ㄒㄩㄣ ㄖㄡˋ, / ] bacon [Add to Longdo]
腌猪肉[yān zhū ròu, ㄧㄢ ㄓㄨ ㄖㄡˋ, / ] bacon; cured pork [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speckschwarte {f} | Speckschwarten {pl}bacon rind | bacon rinds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナディアンベーコン[, kanadeianbe-kon] (n) Canadian bacon [Add to Longdo]
ショルダーベーコン[, shoruda-be-kon] (n) shoulder bacon [Add to Longdo]
ベーコン[, be-kon] (n) bacon; (P) [Add to Longdo]
ベーコンエッグ[, be-kon'eggu] (n) bacon (and) eggs [Add to Longdo]
畝須[うねす, unesu] (n) ridged whale meat used to make whale "bacon" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bacon
   n 1: back and sides of a hog salted and dried or smoked; usually
      sliced thin and fried
   2: English scientist and Franciscan monk who stressed the
     importance of experimentation; first showed that air is
     required for combustion and first used lenses to correct
     vision (1220-1292) [syn: {Bacon}, {Roger Bacon}]
   3: English statesman and philosopher; precursor of British
     empiricism; advocated inductive reasoning (1561-1626) [syn:
     {Bacon}, {Francis Bacon}, {Sir Francis Bacon}, {Baron
     Verulam}, {1st Baron Verulam}, {Viscount St. Albans}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top