ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

audi

AO1 D IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audi-, *audi*
Possible hiragana form: あうぢ
English-Thai: Longdo Dictionary
audiobook(n) หนังสือเสียง, หนังสือที่มีคนอ่านให้เราฟัง เช่น I’m a latecomer to this whole Harry Potter thing, but am no less enthusiastic about the recent release of the final volume of Harry Potter audiobooks., Syn. audio book

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audi(prf) เกี่ยวกับการฟัง
audio(adj) ที่เกี่ยวกับความถี่ของเครื่องเสียง
audio(prf) เกี่ยวกับการฟัง
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
audit(n) การวัดประสิทธิภาพ
audit(vi) ตรวจสอบบัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
audit(vt) เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต, Syn. sit in
audit(vi) เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
audible(adj) ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้, See also: สามารถได้ยินได้, Syn. actually heard, perceptible by the ear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audible(ออ'ดิเบิล) adj. ดังพอที่จะได้ยิน,สามารถได้ยิน,ได้ยิน,ฟังได้ยิน, Syn. distinct
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership
audient(ออ'ดีเอนท) adj. ฟัง
audile(ออ'ดิล, -ไดล์) n. ผู้มีภาพพจน์จากการฟัง, ผู้รู้สึกได้ดีจากการฟัง (auditory)
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audio frequencyความถี่ของเสียงซึ่งถ้าอยู่ในระหว่าง 15-20,000 ไซเกิลต่อวินาที จะทำให้ได้ยินได้ (of normally audible sound)
audio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า ?เสียง?,"การได้ยิน",?การฟัง?
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)

English-Thai: Nontri Dictionary
audible(adj) พอได้ยิน
audience(n) การฟัง,ผู้ฟัง
audio(adj) เกี่ยวกับเสียง
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
audition(n) การได้ยิน,การฟัง
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
audi alteram partem (L.)๑. ให้ฟังความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย๒. จะลงโทษผู้ใดต้องฟังความของผู้นั้นก่อน (ภาษิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audience๑. การนั่งพิจารณาคดี๒. บรรดาผู้ฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audienceผู้ชม, ผู้ฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audience, right ofสิทธิที่เข้าฟังการพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audioโสต-, -เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio frequency (AF)ความถี่เสียง (เอเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audio response unitหน่วยตอบสนองด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio visual aidsโสตทัศนูปกรณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency distortionความเพี้ยนความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audi alteram partemหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่าย [TU Subject Heading]
Audibilityความดังพอที่คนหูปกติจะรับฟังได้ [การแพทย์]
audienceการเข้าเฝ้าฯ " ใช้สำหรับการเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชวงศ์ ชั้นสูง " [การทูต]
Audienceผู้ฟัง [การแพทย์]
Audience participation television programsรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Audiencesผู้รับสาร [TU Subject Heading]
Audioสื่อการสอนประเภทเสียง [การแพทย์]
Audio amplifiersเครื่องขยายเสียง [TU Subject Heading]
Audio descriptionการบรรยายด้วยเสียง, Example: เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น ควรเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการสนทนา [Assistive Technology]
Audio Dosimeter Calibratorเครื่องปรับระดับเสียง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
audio experienceโสตสัมผัส
audio visual experienceโสตสัมผัส
audition(n) การคัดตัวแสดง
auditor's report(n) รายงานของผู้สอบบัญชี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audiA cheer went up from the audience.
audiAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
audiAirplanes are audible long before they are visible.
audiAll the audience was excited.
audiAmong the audience, there were students, teacher, clerks, and so on.
audiAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
audiAs she sang with all her heart, the audience was deeply moved.
audiAt my joke, the audience burst into laughter.
audiBecause of the rain, the audience at the concert was small.
audiBeing bored, the audience began to yawn.
audiCertain parts of the show have been toned down to make it suitable for a family audience.
audiEveryone in the audience burst into simultaneous laughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เข้าประชุม(n) meeting, See also: audience, Syn. ที่ประชุม
หอประชุม(n) auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
ห้องประชุม(n) meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count Unit: ห้อง
ผู้เข้าชมการแสดง(n) audience, See also: spectators, onlookers, Syn. ผู้ชม, ผู้ดู, Example: หน้างานมีการขายของที่ระลึกให้ผู้เข้าชมการแสดงได้ซื้อหาเก็บไว้, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่มาดูหรือมาฟังการแสดงนั้นๆ โดยซื้อตั๋ว ที่นั่งตามราคาที่กำหนดไว้ เป็นต้น
เครื่องช่วยฟัง(n) audiphone, See also: hearing aid, Example: เครื่องช่วยฟังจะช่วยขยายเสียงพูดหรือเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็กที่มีปัญหาทางด้านการฟัง, Count Unit: เครื่อง
เครื่องตรวจการได้ยิน(n) audiometer, See also: sonometer, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องมือสำหรับตรวจวัดความชัดของการได้ยิน
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
ผู้ฟัง(n) listener, See also: audience, Ant. ผู้พูด, Example: การปราศรัยที่สนามหลวงมีผู้ฟังมากมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับสารโดยการผ่านสื่อทางเสียง
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
รูหู(n) auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บ้องหู[bǿnghū] (n) EN: opening of the ear  FR: conduit auditif [m]
แช่ง[chaēng] (v) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate  FR: maudire ; médire
ช่องหู[chǿng hū] (n, exp) EN: auditory canal  FR: conduit auditif [m]
ด่า[dā] (v) EN: abuse ; swear ; curse ; call names  FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ฟัง[fang] (v) EN: listen to ; hear ; hark  FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ไฮไฟ[haifai] (n) EN: hi-fi  FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
เห่า[hao] (v) EN: swear ; abuse ; curse  FR: jurer ; maudire
ห้องพิจารณาคดี[hǿng phijāranā khadī] (n, exp) EN: courtroom  FR: salle d'audience [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDI AO1 D IY0
AUDI AW1 D IY0
AUDIS AW1 D IY0 Z
AUDIS AO1 D IH0 S
AUDIA AO1 D IY0 AH0
AUDIT AO1 D IH0 T
AUDIO AA1 D IY0 OW2
AUDITS AA1 D AH0 T S
AUDI'S AW1 D IY0 Z
AUDI'S AO1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audio (n) ˈɔːdɪou (oo1 d i ou)
audit (v) ˈɔːdɪt (oo1 d i t)
audio- (j) ˌɔːdɪəʳu- (oo2 d i@ u -)
audits (v) ˈɔːdɪts (oo1 d i t s)
audible (j) ˈɔːdəbl (oo1 d @ b l)
audibly (a) ˈɔːdəbliː (oo1 d @ b l ii)
audited (v) ˈɔːdɪtɪd (oo1 d i t i d)
auditor (n) ˈɔːdɪtər (oo1 d i t @ r)
audience (n) ˈɔːdɪəʳns (oo1 d i@ n s)
auditing (v) ˈɔːdɪtɪŋ (oo1 d i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥迪[Ào dí, ㄠˋ ㄉㄧˊ, / ] Audi, #7,712 [Add to Longdo]
听众[tīng zhòng, ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] audience; listeners, #10,530 [Add to Longdo]
音像[yīn xiàng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn, #11,719 [Add to Longdo]
录音带[lù yīn dài, ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄉㄞˋ, / ] audio tape, #30,666 [Add to Longdo]
审计长[shěn jì zhǎng, ㄕㄣˇ ㄐㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] auditor, #37,767 [Add to Longdo]
听阈[tīng yù, ㄊㄧㄥ ㄩˋ, / ] audibility threshold, #93,547 [Add to Longdo]
音带[yīn dài, ㄧㄣ ㄉㄞˋ, / ] audio tape, #95,750 [Add to Longdo]
观客[guān kè, ㄍㄨㄢ ㄎㄜˋ, / ] audience, #196,432 [Add to Longdo]
会众[huì zhòng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] audience; participants; congregation (of religious sect) [Add to Longdo]
听得见[tīng dé jiàn, ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] audible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Audienz {f} (bei)audience (with) [Add to Longdo]
Audiogeräte {pl}; Tongeräte {pl}audio equipment [Add to Longdo]
Audiokassette {f}cassette [Add to Longdo]
Audioverstärker {m}audio amplifier [Add to Longdo]
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material [Add to Longdo]
auditierte Organisationauditee [Add to Longdo]
auditiv {adj}; das Gehör betreffend [med.]auditory; hearing-related [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: finir

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVDオーディオ[ディーブイディーオーディオ, dei-buidei-o-deio] (n) DVD-Audio [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
アラームスピーカ[ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker [Add to Longdo]
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
オーディエンス[o-deiensu] (n) audience [Add to Longdo]
オーディエンスサーベイ[o-deiensusa-bei] (n) audience survey [Add to Longdo]
オーディオ[o-deio] (n) audio; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオ[おーでいお, o-deio] audio [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file [Add to Longdo]
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
音声応答ユニット[おんせいおうとうユニット, onseioutou yunitto] ARU , Audio Response Unit [Add to Longdo]
音声応答装置[おんせいおうとうそうち, onseioutousouchi] audio response unit [Add to Longdo]
可聴周波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency [Add to Longdo]
監査[かんさ, kansa] audit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拝謁[はいえつ, haietsu] Audienz [Add to Longdo]
[えつ, etsu] AUDIENZ [Add to Longdo]
謁見[えっけん, ekken] Audienz, Empfang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top