ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artemis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artemis-, *artemis*, artemi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
artemisia(อาร์ที่มี'เซีย) n. พืชจำพวกหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artemisia Vulgarisผงโกฏฐ์จุฬาลำพา [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] Artemisia japonica; luxuriant, #19,107 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] Artemisia stellariana, #59,359 [Add to Longdo]
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, ] Artemisia apiacea [Add to Longdo]
阿耳忒弥斯[Ā ěr tè mí sī, ㄚ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄇㄧˊ ㄙ, / ] Artemis (Greek goddess of the moon) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
アルテミス[arutemisu] (n) Artemis [Add to Longdo]
タカ蓬;タカ艾[タカよもぎ;タカヨモギ, taka yomogi ; takayomogi] (n) (uk) Artemisia selengensis [Add to Longdo]
ヨモギ属;ヨモギ屬;蓬属[ヨモギぞく(ヨモギ属;ヨモギ屬);よもぎぞく(蓬属), yomogi zoku ( yomogi zoku ; yomogi zoku ); yomogizoku ( yomogi zoku )] (n) (See 蓬,アルテミシア属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
河原人参[かわらにんじん;カワラニンジン, kawaraninjin ; kawaraninjin] (n) (uk) Artemisia apiacea (species of artemisia) [Add to Longdo]
河原蓬;河原艾[かわらよもぎ;カワラヨモギ, kawarayomogi ; kawarayomogi] (n) (uk) capillary artemisia (Artemisia capillaris); yin-chen wormwood [Add to Longdo]
灰色蓬[はいいろよもぎ;ハイイロヨモギ, haiiroyomogi ; haiiroyomogi] (n) (uk) Artemisia sieversiana [Add to Longdo]
苦艾[にがよもぎ, nigayomogi] (n) wormwood (Artemisia absinthium); absinthium; absinthe wormwood; absinthe [Add to Longdo]
細葉人参[ほそばにんじん;ホソバニンジン, hosobaninjin ; hosobaninjin] (n) (uk) (See 糞人参) Artemisia annua [Add to Longdo]
山蓬;山艾[やまよもぎ;ヤマヨモギ, yamayomogi ; yamayomogi] (n) (1) (uk) Artemisia montana; (2) (uk) (See 蓬) Japanese mugwort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Artemis
   n 1: (Greek mythology) the virgin goddess of the hunt and the
      Moon; daughter of Leto and twin sister of Apollo;
      identified with Roman Diana [syn: {Artemis}, {Cynthia}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top