ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apr

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apr-, *apr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
April(n) เดือนเมษายน
April(n) เมษายน
apron(n) ที่กำบัง
apron(n) ผ้ากันเปื้อน
apricot(n) แอปริคอท, See also: ผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีเหลืองส้ม มีรสหวาน
apropos(adj) ที่ถูกโอกาส, Syn. relevant, apt
apropos(adv) เหมาะกับเวลา, Syn. opportunely
April fool(n) คนที่ถูกเล่นแกล้งหรือล้อเลียนในวัน April fools' Day
April Fools' Day(n) วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apraxia(อะแพรด'เซีย) n. ความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวบางอย่างได้. -apraxic adj.
apres-ski(เอ'พริสดี') n. ระยะผ่อนคลายหลังการเล่นสกี
apricot(แอพ'ระคอท) n. ผลไม้ของต้น Prunusarmeniaca เป็นรูปยาวรีและมีรสหวาน คล้าย ลูกท้อ,สีชมพูเหลือง,ต้น
april(เอ'พริล) n. เมษายน
april fools'dayวันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore
apropos(แอพระโพ') adv.,adj. เหมาะสม,ถูกจุดประสงค์, ถูกจังหวะ, Syn. opportunely
capreolate(แคพ'ริอะเลท) adj. คล้ายหนวดปลาหมึก,เป็นเส้นหยิก
capri-Pref. แพะ
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
apricot(n) ผลแอพพริค็อท
April(n) เดือนเมษายน
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apraxiaภาวะเสียการรู้ปฏิบัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apronลาดเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apracurอาปราคัวร์ [การแพทย์]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
apronapron, พื้นอาคารชลประทานด้านเหนือน้ำหรือท้ายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aprApril is the fourth month of the year.
aprApr. is an abbreviation for April.
aprAt times, it snows even in April around here.
aprBy next April you will have studied English for ten years?
aprBy next April you will have studied English for ten years.
aprBy tradition, people play practical jokes on 1 April.
aprHere is our answer to your fax message dated April 1st.
aprHe will be ten next April.
aprHe will leave Japan in April.
aprI am tied to my mother's apron strings.
aprI'd like to meet you either on the morning of April 5 or on the afternoon of April 6?
aprI'll have worked here ten years next April.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุดกันเปื้อน(n) apron, Syn. ผ้ากันเปื้อน, Example: การสวมชุดกันเปื้อนในเวลาทำงานช่วยให้เสื้อผ้าไม่สกปรกมาก
ผ้ากันเปื้อน(n) apron, Example: พวกพนักเสริฟอยู่ในชุดสีฟ้าพร่างสว่างสวยคาดทับด้วยผ้ากันเปื้อน, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าสำหรับคลุมส่วนหน้าของร่างกายโดยผูกไว้กับเอว เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมอยู่
เมษายน(n) April, Syn. เดือนที่ 4, Example: เดือนเมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนจัด, Thai Definition: ชื่อเดือน ที่ 4 ตามสุริยคติ ซึ่งตั้งต้นด้วยเดือนมกราคม มี 30 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภออรัญประเทศ[Amphoē Aranyaprathēt] (n, prop) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)  FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
บ่าย[bāi] (n) EN: afternoon  FR: après-midi
บ่ายโมง[bāi mōng] (n, exp) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.  FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายนี้[bāi nī] (n, exp) FR: cet après-midi
บ่ายสามโมง[bāi sām mōng] (n, exp) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง[bāi sī mōng] (n, exp) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง[bāi søng mōng] (n, exp) FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
บริการหลังการขาย[børikān lang kān khāi] (n, exp) EN: after-sales service ; customer service  FR: service après-vente [m]
ชีวิตหลังความตาย[chīwit lang khwām tāi] (n, exp) EN: life afterr death  FR: une vie après la mort
เดือนเมษายน[deūoen mēsāyon] (n, exp) EN: April  FR: mois d'avril [m] ; avril [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APRA EY1 P R AH0
APREA AA1 P R IY0 AH0
APRON EY1 P R AH0 N
APRIL EY1 P R AH0 L
APRILE AA1 P R AH0 L
APRONS EY1 P R AH0 N Z
APROPOS AE2 P R AH0 P OW1
APRIORI AH0 P R IY0 AO1 R IY0
APRICOT EY1 P R AH0 K AA2 T
APRIL'S EY1 P R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Apr (n) ˈɛɪprɪl (ei1 p r i l)
April (n) ˈɛɪprəl (ei1 p r @ l)
apron (n) ˈɛɪprən (ei1 p r @ n)
Aprils (n) ˈɛɪprəlz (ei1 p r @ l z)
aprons (n) ˈɛɪprənz (ei1 p r @ n z)
apricot (n) ˈɛɪprɪkɒt (ei1 p r i k o t)
apropos (j) ˌæprəpˈou (a2 p r @ p ou1)
apricots (n) ˈɛɪprɪkɒts (ei1 p r i k o t s)
apr`es-ski (j) ˌæprɛɪ-skˈiː (a2 p r ei - s k ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四月[sì yuè, ㄙˋ ㄩㄝˋ, ] April; fourth month, #6,950 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] apricot, #8,583 [Add to Longdo]
围裙[wéi qún, ㄨㄟˊ ㄑㄩㄣˊ, / ] apron, #33,767 [Add to Longdo]
愚人节[yú rén jié, ㄩˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] April fool's day, #36,990 [Add to Longdo]
杏花[xìng huā, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ, ] apricot blossoms, #38,516 [Add to Longdo]
杏子[xìng zi, ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, ] apricot, #50,685 [Add to Longdo]
散水[sàn shuǐ, ㄙㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, ] apron (sloping brickwork to disperse water), #120,785 [Add to Longdo]
四月十七号[sì yuè shí qī hào, ㄙˋ ㄩㄝˋ ㄕˊ ㄑㄧ ㄏㄠˋ, / ] April 17 [Add to Longdo]
杏树[xìng shù, ㄒㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, / ] apricot tree [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
April(n) |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aprikose {f}; Marille {f} [Ös.] [bot.] | Aprikosen {pl}apricot | apricots [Add to Longdo]
Aprikosenkonfitüre {f}apricot jam [Add to Longdo]
April {m}April [Add to Longdo]
Aprilscherz {m}April fool hoax [Add to Longdo]
aprikosenfarben {adj}apricot-coloured [Add to Longdo]
apriorisch {adj}a priori [Add to Longdo]
aproposapropos; by the way [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まじ;マジ[maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
アースデイ;アースデー[a-sudei ; a-sude-] (n) Earth Day (April 22nd) [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アカプリッチオ[akapuricchio] (n) a capriccio (ita [Add to Longdo]
アキヘラザメ[akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アプリコット[apurikotto] (n) apricot [Add to Longdo]
アプレゲール[apurege-ru] (n) apres-guerre (fre [Add to Longdo]
アラメヘラザメ[arameherazame] (n) Apristurus fedorovi (Federov's catshark, a species from Japan) [Add to Longdo]
エープリル[e-puriru] (n) April [Add to Longdo]
エイプリルフール(P);エープリルフール[eipurirufu-ru (P); e-purirufu-ru] (n) April fool; April Fool's Day; April Fools' Day; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Apr
      n 1: the month following March and preceding May [syn: {April},
           {Apr}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top