ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ann

AE1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ann-, *ann*
Possible hiragana form: あんん
English-Thai: Longdo Dictionary
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
wanna(vt, colloq) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, Syn. want to
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
planned re-enactment(n, phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n, phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Annam(n) ประเทศเวียดนาม
annex(vt) เพิ่มเข้าไป, Syn. append, attach, affix, join
annex(n) ภาคผนวก
annex(vt) ยึดครองบริเวณ, See also: ครอบครองอาณาเขต
annoy(vt) ทำให้รำคาญ, See also: รบกวน, Syn. bother, tease, annoy, Ant. comfort, soothe
annoy(vi) รบกวน, Syn. be annoying
annul(vt) ทำให้เป็นโมฆะ, Syn. invalidate, repeal, abolish, cancel
annul(vt) ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบลง, Syn. end, cease, break off, Ant. start, begin
annum(n) ปี (ภาษาละติน)
annals(n) จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anna(แอน' นะ) n. บันทึกหนึ่ง (โดยเฉพาะเหตุการณ์ประจำปี) ของ annals (a record)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annam(อะแนม') n. ประเทศเวียตนาม, Syn. Anam Vietnam
annamese(แอนนะมีส' -มีซ) adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับญวนหรือเวียตนาม, ชาวญวน (Annamite) ภาษาญวน (of Annam)
annapolis(อะแนพ' โพลิส) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐแมรีแลนด์
annatto(อะแนท' โท, อะนา' โท) n., (pl. -tos) ชื่อต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Bixa Orellana สีย้อมสีเหลืองจากเมล็ดของต้นไม้นี้., Syn. anatto, arnatto
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen
annelid(แอน' นะลิด) n. หนอนเป็นปล้อง ๆ ใน phyllum Annelida เช่นไส้เดือน ปลิง,, Syn. annelidan earthworms, leeches
annelida(อะเนล' ลิดะ) n. จำพวก (phylum) หนอนไส้เดือนหรือปลิง

English-Thai: Nontri Dictionary
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
anneal(vt) หลอม
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annex(vt) เพิ่ม,ผนวก,แนบท้าย,ยึด
annexation(n) การเพิ่ม,การผนวก,สิ่งที่แนบท้าย
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
anniversary(n) วันครบรอบปี
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annalsหนังสือรายปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
annelidสัตว์พวกหนอนปล้อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
annexationการผนวกดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annexation๑. การผนวก๒. การผนวกดินแดน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annotationความเห็นประกอบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
annotationบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annual death probabilityโอกาสตายรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
annual irradiationการอาบรังสีต่อปี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annalหนังสือรายปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annattoสีดำแสด, แอนแนตโต [การแพทย์]
Annealingการอบอ่อน [การแพทย์]
annelidแอนเนลิด, สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา มีลำตัวกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันทั้งภายนอกและภายใน เช่น แม่เพรียง ไส้เดือนดิน ปลิง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Annelidaแอนเนลิดา [TU Subject Heading]
Annelidaหนอน [การแพทย์]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (ดู Antimatter ประกอบ), Example: [นิวเคลียร์]
Anniversaries ; Anniversaries, etc.งานฉลองครบรอบปี [TU Subject Heading]
Annonaแอนโนหน่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Annual Leaveลาพักผ่อนประจำปี
annuityเงินประจำปี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
annAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
annAbout two million pounds of flour are exported annually.
annAbout two million pounds of wheat were exported annually.
annAfter dinner, a movie announcement is made.
annAlthough there are various differences, Joan and Ann are friends.
annAn announcement of his death appeared in the newspapers.
annAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
annAnn always keep her room clean.
annAnna married without the knowledge of her parents.
annAnn and Zachary want to run off together.
annAnn apologized to her teacher for coming to school late.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งบประมาณแผ่นดิน(n) annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai Definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
ประกาศตัว(v) declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
กวนเมือง(v) annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai Definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย(v) irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
คริสต์ศักราช(n) anno domini, See also: AD
แจ้งให้ทราบ(v) inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
ประกาศรับ(v) announce one is accepting application, See also: announce accepting application, Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร, Example: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที, Thai Definition: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
โมฆะกรรม(n) voidance, See also: annulment, cancellation, abolishment, Example: การสมรสครั้งนี้ให้เป็นโมฆะกรรมเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: การกระทำที่ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
เบิก(v) announce, See also: bring, introduce, Syn. นำเข้าเฝ้า, Example: เจ้าหน้าที่ราชสำนักเบิกทูตเข้าเฝ้า
รายปี(adj) yearly, See also: annual, Syn. ทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[aēk] (n) EN: oppression ; tyranny
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[Aēn Fraēng] (n, prop) EN: Anne Frank  FR: Anne Frank
อาหารกระป๋อง[āhān krapǿng] (n, exp) EN: canned food ; tinned foods  FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาการ[ākān] (n) EN: state ; condition ; manner  FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อังกฤษ[Angkrit] (adj) EN: English  FR: anglais ; britannique
อนุบาลหนึ่ง[anubān neung] (n, exp) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[anubān søng] (n, exp) FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อธิบายประกอบ[athibāi prakøp] (v, exp) FR: annoter
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler

CMU English Pronouncing Dictionary
ANN AE1 N
ANNE AE1 N
ANNY AE1 N IY0
ANNO AE1 N OW0
ANNA AE1 N AH0
ANNEN AE1 N AH0 N
ANNEX AE1 N EH2 K S
ANNAS AE1 N AH0 Z
ANN'S AE1 N Z
ANNAL AE1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ann (n) ˈæn (a1 n)
Anne (n) ˈæn (a1 n)
anna (n) ˈænə (a1 n @)
Annan (n) ˈænən (a1 n @ n)
Annie (n) ˈæniː (a1 n ii)
annas (n) ˈænəz (a1 n @ z)
annex (n) ˈænɛks (a1 n e k s)
annex (v) ˈənˈɛks (@1 n e1 k s)
annoy (v) ˈənˈɔɪ (@1 n oi1)
annul (v) ˈənˈʌl (@1 n uh1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] annotate, #2,066 [Add to Longdo]
周年[zhōu nián, ㄓㄡ ㄋㄧㄢˊ, / ] anniversary; annual, #2,709 [Add to Longdo]
年会[nián huì, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] annual meeting, #6,598 [Add to Longdo]
诠释[quán shì, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ, / ] annotate; annotation; expound; decode, #8,683 [Add to Longdo]
年均[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] annual average (rate), #9,030 [Add to Longdo]
年报[nián bào, ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] annual report, #9,636 [Add to Longdo]
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] announcement; bulletin; communique, #10,082 [Add to Longdo]
安妮[Ān nī, ㄢ ㄋㄧ, ] Annie (name), #18,000 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型, #20,192 [Add to Longdo]
安娜[Ān nà, ㄢ ㄋㄚˋ, ] Anna (person's name), #21,122 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
案内[あんない, annai] (vt) แนะนำ,พาชม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] TH: นำทาง
案内[あんない, annai] TH: การแนะนำ  EN: guidance
案内[あんない, annai] TH: การนำพา

German-Thai: Longdo Dictionary
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| ยอมรับด้วยดี, เห็นด้วย เช่น eine Bedingung annehmen ยอมรับเงื่อนไข
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| คาดหรือคิดว่าเป็นเช่นนั้น เช่น Ich nehme an, sie würde dir helfen. ฉันคาดว่าหล่อนคงช่วยเธอ, Syn. glauben
Mann(n) |der, pl. Männer| ผู้ชาย
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Männer(n) |pl.|, See also: der Mann
bekannt(adj) เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย
dannแล้ว
kannสามารถ, See also: können
man kann das essenคนสามารถกินสิ่งนี้ได้
sogenanntอย่างที่เรียกกันว่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annäherung {f} | Annäherungen {pl}approach | approaches [Add to Longdo]
Annäherung {f}approximation [Add to Longdo]
Annäherung {f}convergency [Add to Longdo]
Annäherungsversuch {m} | Annäherungsversuche {pl} | Annäherungsversuche machenadvance | advances | to make obvious advances [Add to Longdo]
Annäherungsversuche bei jdm. machento make approaches to sb. [Add to Longdo]
Annäherungsversuch {m} [pol.]attempted rapproachment [Add to Longdo]
Annahme {f}; Abnahme {f} | bedingte Annahme | unbedingte Annahmeacceptance | qualified acceptance | absolute acceptance [Add to Longdo]
Annahme {f}; Vermutung {f}; Voraussetzung {f} | Annahmen {pl} | willkürliche Annahmeassumption | assumptions | arbitrary assumption [Add to Longdo]
Annahme {f}fiction [Add to Longdo]
Annahme {f}; Verabschiedung {f}final passage [Add to Longdo]
Annahmestelle {f}receiving office [Add to Longdo]
Annahmeverweigerung {f}non acceptance [Add to Longdo]
Annahmewert {m}assumed value [Add to Longdo]
Annehmbarkeit {f}acceptability [Add to Longdo]
Annehmlichkeit {f}acceptableness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bonne année(phrase) สุขสันต์ปีใหม่
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
AD;A.D.[エーディー, e-dei-] (n) AD (Anno Domini) [Add to Longdo]
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
あんな[anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
あんなに[annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
あんな風に[あんなふうに, annafuuni] (exp) (uk) in that way; like that; that way [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel [Add to Longdo]
チャネル[ちゃねる, chaneru] channel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮定[かてい, katei] Annahme, Hypothese, Voraussetzung [Add to Longdo]
併せる[あわせる, awaseru] annektieren, verbinden, vereinigen [Add to Longdo]
併合[へいごう, heigou] Annexion, Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
取捨[しゅしゃ, shusha] Annahme_oder_Verwerfung, -Wahl [Add to Longdo]
受け付け[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受付[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受理[じゅり, juri] Annahme [Add to Longdo]
安寧[あんねい, annei] oeffentlicher_Friede, oeffentliche_Ruhe, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
安寧秩序[あんねいちつじょ, anneichitsujo] Ruhe_und_Ordnung [Add to Longdo]
[さつ, satsu] ANNEHMEN, BEURTEILEN, VERSTEHEN, MITFUEHLEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top