ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ankara

AE1 NG K ER0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ankara-, *ankara*
Possible hiragana form: あんから
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังการา[Angkārā] (n, prop) EN: Ankara  FR: Ankara

CMU English Pronouncing Dictionary
ANKARA AE1 NG K ER0 AH0
ANKARA'S AE1 NG K ER0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ankara (n) ˈæŋkərə (a1 ng k @ r @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安卡拉[Ān kǎ lā, ㄢ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, ] Ankara (capital of Turkey), #54,634 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankara (Hauptstadt der Türkei)Ankara (capital of Turkey) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からんからん[karankaran] (adv-to) (on-mim) clank clank [Add to Longdo]
ピーターパンカラー[pi-ta-pankara-] (n) Peter Pan collar [Add to Longdo]
桟唐戸[さんからど, sankarado] (n) (See 板唐戸) panelled wooden door [Add to Longdo]
燃燈仏[ねんとうぶつ, nentoubutsu] (n) {Buddh} Dīpankara Buddha; Dipankara (the lamp bearer) [Add to Longdo]
蛮襟;蛮カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour) [Add to Longdo]
瓢箪から駒[ひょうたんからこま, hyoutankarakoma] (exp) something very unexpected; something said as a joke actually happening; lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ankara
   n 1: the capital of Turkey; located in west-central Turkey; it
      was formerly known as Angora and is the home of Angora
      goats [syn: {Ankara}, {Turkish capital}, {capital of
      Turkey}, {Angora}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ankara
 
 1. Ankara.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top