ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ampere

AE1 M P ER2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ampere-, *ampere*
Possible hiragana form: あんぺれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ampere(n) หน่วยของกระแสไฟฟ้า, See also: แอมป์, แอมแปร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
amperesand(แอม' เพอแซนดฺ) n. สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทน and: &
abampere(แอ๊บแอ็ม' แพร์) n. 10 แอมป์

English-Thai: Nontri Dictionary
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ampereแอมแปร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ampere-hour capacityความจุแอมแปร์-ชั่วโมง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ampereแอมแปร์, หน่วยแอมแปร์ [การแพทย์]
ampere (A)แอมแปร์, หน่วยสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ A โดยกำหนดว่า 1 แอมแปร์ คือ กระแสคงตัวในตัวนำเส้นตรง 2 เส้นที่มีความยาวไม่จำกัด และเล็กมากไม่คิดพื้นที่หน้าตัด วางห่างกันเป็นระยะ 1 เมตรในสุญญากาศ จะเกิดแรงระหว่างตัวนำทั้งสองเท่ากับ 2.0 x  10?7 นิวตันต่อเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอมแปร์(clas) ampere, Syn. แอมป์, Example: ฟ้าแลบครั้งหนึ่งมีปริมาณไฟฟ้าเป็นจำนวนมหึมาอาจจะถึง 200,000 แอมแปร์ หรือมากกว่านั้น, Thai Definition: หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ คือ กระแสไฟฟ้าที่มีอัตราการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้วินาทีละประมาณ 6 x 10 -18 อิเล็กตรอน, Notes: (อังกฤษ)
แอมป์(clas) ampere, Syn. แอมแปร์, Thai Definition: หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ คือ กระแสไฟฟ้าที่มีอัตราการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้วินาทีละประมาณ 6 x 10 -18 อิเล็กตรอน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมป์[aēm] (n) EN: ampere  FR: ampère [m]
กำลังกระแสไฟฟ้า[kamlang krasaē faifā] (n, exp) EN: amp ; ampere  FR: ampère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPERE AE1 M P ER2
AMPERES AE1 M P ER2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ampere (n) ˈæmpɛəʳr (a1 m p e@ r)
amperes (n) ˈæmpɛəʳz (a1 m p e@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安培[ān péi, ㄢ ㄆㄟˊ, ] ampere, #69,538 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampere {n} (A) | Milliampere {n}ampere; amp (A) | microamp [Add to Longdo]
Amperemeter {n}ammeter [Add to Longdo]
Amperesekunde {f}ampere-second [Add to Longdo]
Amperestunde {f}ampere hour; ampere-hour [Add to Longdo]
Amperewindungszahl {f}ampere-turn [Add to Longdo]
Amperezahl {f}amperage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンプ[anpu] (n) (1) amp; ampere; (2) (abbr) (See アンプリファイアー) amplifier; (P) [Add to Longdo]
アンペールの法則[アンペールのほうそく, anpe-ru nohousoku] (n) Ampere's law [Add to Longdo]
アンペア[anpea] (n) ampere [Add to Longdo]
アンペア時[アンペアじ, anpea ji] (n) ampere hour [Add to Longdo]
キロアンペア[kiroanpea] (n) kiloampere [Add to Longdo]
ボルトアンペア[borutoanpea] (n) volt-ampere [Add to Longdo]
マイクロアンペア計[マイクロアンペアけい, maikuroanpea kei] (n) micro-ampere meter [Add to Longdo]
ミリアンペア[mirianpea] (n) milliampere [Add to Longdo]
モテる[mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed [Add to Longdo]
甘えん坊;あまえん坊[あまえんぼう, amaenbou] (adj-na,n) pampered or spoiled child (spoilt) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ampere
   n 1: a former unit of electric current (slightly smaller than
      the SI ampere) [syn: {ampere}, {international ampere}]
   2: the basic unit of electric current adopted under the Systeme
     International d'Unites; "a typical household circuit carries
     15 to 50 amps" [syn: {ampere}, {amp}, {A}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top