ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amen

EY0 M EH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amen-, *amen*
Possible hiragana form: あめん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amen(int) ขอให้เป็นเช่นนั้นเทอญ
amend(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. improve, better
amend(vt) ทำให้ถูกต้อง, See also: แก้ไข, Syn. correct, mend, revise
amend(vi) ประพฤติตัวดีขึ้น
amends(n) การแก้ไข, See also: การปรับปรุง
amended(adj) ที่พัฒนาดีขึ้น
amenity(n) ความน่าดึงดูด, See also: ความน่าสนใจ, Syn. attractiveness
amenity(n) สิ่งอำนวยความสะดวก, Syn. convenience, accommodation, Ant. inconvenience
amenable(adj) ซึ่งยอมให้ทดสอบ
amenable(adj) ซึ่งยินดีร่วมมือ, Syn. agreeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amen(เอ' เมน, อา' เมน) interj. สาธุ,ขอให้เป็นเช่นนั้น (It is so., So be it.)
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable, Ant. stubborn
amend(อะเมนดฺ') vt.,vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
amenity(อะเมน' นิที, อะมี' นิที) n. (pl. amenities) ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเจริญหูเจริญตา, Syn. courtesies
amenorrhea(เอเมนนอเรีย') n. ภาวะที่ไร้ประจำเดือน. -amenorrheal, adj.
ament(แอม' มันทฺ, เอ' เมน) n. ดอกไม้เป็นช่อคล้ายหางกระรอก. -amentaceous adj. -amentiferous adj. (catkin)
amentia(เอเมน' เซีย) n. ภาวะปัญญาอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
amen(int) สาธุ
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข,การแปรญัตติ
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
amenity(n) ความดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
disarmament(n) การลดอาวุธ,การปลดอาวุธ
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย๒. การแปรญัตติ, คำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติม๒. การแปรญัตติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment fileแฟ้มแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment recordระเบียนแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment tapeแถบแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment to the plaintการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment, consequentialการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment, constitutionalการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment, pro formaญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendments, selection ofการคัดเลือกคำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
Amendments to the Charter of the United Nationsการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรของสหประชาชาตินั้น เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้โดยสมัชชาสหประชาชาติหรือโดยที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ของสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งอาจจะประชุมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ตามแต่จะมีการตกลงกัน โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของสมัชชาใหญ่ และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ 7 เสียง ในที่ประชุมใหญ่นั้น สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติจะมีเสียงลงคะแนน 1 เสียงการที่จะแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติให้เป็นผลสำเร็จ จะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกเป็นจำนวน 2 ใน 3 ส่วนของสมาชิกทั้งหมดในสมัชชาหรือจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อการแก้ไขกฎบัตรเป็นที่รับรองแล้ว จะมีผลบังคับต่อสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ ก็ต่อเมื่อได้รับการสัตยาบันจากสมาชิก 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนทั้งหมด รวมทั้งการรับรองจากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงด้วยอาทิเช่น ในสมัยประชุมที่ 18 ของสมัชชาใหญ่ การแก้ไขกฎบัตรได้รับการรับรองเห็นชอบด้วย โดยผ่านข้อมติที่ 1991 (XVII) ในการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจาก 11 เป็น 15 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก 18 เป็น 27 ประเทศ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้มีการปรับจำนวนสมาชิกถาวรของคณะ มนตรีความมั่นคงเสียใหม่ [การทูต]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Amenorrhea Infertilityประจำเดือนขาดหายไป [การแพทย์]
Amenorrhea with Galactorrheaขาดระดูแต่มีน้ำนมไหล [การแพทย์]
Amenorrhea, Falseภาวะไม่มีระดูชนิดไม่แท้ [การแพทย์]
Amenorrhea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิตใจ [การแพทย์]
Amenorrhea, Lactationไม่มีประจำเดือนระหว่างให้นม [การแพทย์]
Amenorrhea, Pathologicalภาวะไม่มีระดูที่เป็นพยาธิภาวะ [การแพทย์]
Amenorrhea, Physiologicalภาวะไม่มีระดูตามสรีระภาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amen to that.สาธุเลยงั้น Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- Amen to that.- สาธุ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Amen to that, mr. White.ขอให้เป็นอย่างนั้น, คุณไวท์ Shut Down (2008)
- Amen to that.สาธุให้เลย Lost Boys (2009)
- well, amen to that...ขอให้จริงเถอะ Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Amen to that, brother.อวยพรให้กับเรื่องนั้นเลยพี่ชาย The Edge (2010)
Amen to that. Ungh. Come on.อวยพรให้กับเรื่องนั้นเลย มาเลยๆ The Edge (2010)
Amen to that.ขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะ The Zazzy Substitution (2010)
Well, amen for that, at least.ดี งั้นก็โชคดีจริงๆ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
Amen to that, sister.เอเมนเถอะจ้ะ น้องสาว Putting It Together (2011)
Amen or cheers or whatever.เอเมน หรือ เชียร์ดี จะอะไรก็เถอะ Our Town (2012)
Amen to that.ก็จริงของนาย Episode #1.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amenHe amended his way of living.
amenHe made amends for his mistakes.
amenHe will make amends for the damage.
amenI'll have to make amends to them for my mistake.
amenIt is never too late to make amends. [Proverb]
amenIt's never too late to make amends. [Proverb]
amenMy house is close to the amenities of a big city.
amenSome people want to amend the constitution.
amenThe constitution was amended so that women could vote.
amenThe Diet is likely to amend this unpopular law.
amenThe existing law concerning car accidents requires amending.
amenThe law needs to be amended.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธุ(v) Amen!, Syn. ดีแล้ว, ชอบแล้ว, ถูกต้องแล้ว, Example: เฒ่าสมภารก็ว่าดีแล้วเณรเอ๋ย นิมิตตังุรูปังกตัญญูกตเวทีตาสาธุ, Thai Definition: เป็นคำที่พระสงฆ์เปล่งวาจา เพื่อยืนยันหรือรับรองพิธีทางศาสนาที่กระทำไป
แปรญัตติ(v) amend, See also: amend a motion, propose an amendment, move to amend, propose a motion to amend, change a, Example: ส.ส.ขอให้สภาแปรญัติก่อนจะผ่านพระราชบัญญัติฉบับนั้น, Count Unit: หัวข้อ, ญัตติ, Thai Definition: เปลี่ยนหรือแก้ไขถ้อยคำหรือเนื้อความที่สภารับหลักการแล้ว
ญัตติ(n) motion, See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution, Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา, Example: ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, Count Unit: ญัตติ, Thai Definition: ข้อเสนอเพื่อลงมติ, Notes: (บาลี)
แก้ไข(v) amend, See also: revise, improve, edit, rectify, correct, alter, Syn. แก้, ดัดแปลง, ปรับปรุง, Example: มีข่าวว่าอังกฤษและจีนจะแก้ไขสนธิสัญญาการเช่าเกาะฮ่องกง, Thai Definition: ทำส่วนเสียให้ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[anumōthanā] (v) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen
เอามา[ao mā] (v) EN: bring  FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อาวุธยุทธภัณฑ์[āwut yutthaphan] (n, exp) EN: armaments ; weapon ; arms  FR: armement [m]
อาวุธยุทโธปกรณ์[āwut yutthōpakøn] (n, exp) EN: arms ; weapon ; armaments  FR: armement [m]
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [f] ; contravention [f]
บุพ[bup] (adj) EN: primitive ; primeval ; primordial  FR: primitif ; fondamental
ชักธงลง[chak thong long] (v, exp) EN: lower a flag  FR: amener la pavillon ; baisser le pavillon
ชะพลู[chaphlū] (n) EN: Piper Samentosum
ดึง[deung] (v) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck  FR: tirer ; amener

CMU English Pronouncing Dictionary
AMEN EY0 M EH1 N
AMEN AA0 M EH1 N
AMENT AE1 M IH0 N T
AMEND AH0 M EH1 N D
AMENDS AH0 M EH1 N D Z
AMENTA AH0 M EH1 N T AH0
AMENDED AH0 M EH1 N D IH0 D
AMENITY AH0 M EH1 N AH0 T IY0
AMENACES AH0 M EH1 N AH0 S AH0 Z
AMENABLE AH0 M IY1 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amen (uh) ˈaːmˈɛn (aa1 m e1 n)
amend (v) ˈəmˈɛnd (@1 m e1 n d)
amends (v) ˈəmˈɛndz (@1 m e1 n d z)
amended (v) ˈəmˈɛndɪd (@1 m e1 n d i d)
amenity (n) ˈəmˈiːnɪtiː (@1 m ii1 n i t ii)
amenable (j) ˈəmˈiːnəbl (@1 m ii1 n @ b l)
amending (v) ˈəmˈɛndɪŋ (@1 m e1 n d i ng)
amendable (j) ˈəmˈɛndəbl (@1 m e1 n d @ b l)
amendment (n) ˈəmˈɛndmənt (@1 m e1 n d m @ n t)
amenities (n) ˈəmˈiːnɪtɪz (@1 m ii1 n i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修改[xiū gǎi, ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] amend; alter, #2,635 [Add to Longdo]
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, ] amendment; revised draft, #16,716 [Add to Longdo]
阿门[ā mén, ㄚ ㄇㄣˊ, / ] amen, #23,104 [Add to Longdo]
闭经[bì jīng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥ, / ] amenorrhoea [Add to Longdo]
阿们[ā men, ㄚ ㄇㄣ˙, / ] amen [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา
kamenSee also: kommen
verlangsamen(vt) |verlangsamte, hat verlangsamt| ทำให้ช้าลง เช่น Ein Unfall hat den Verkehr verlangsamt. อุบัติเหตุทำให้การจราจรช้าลง
Namenschild(n) |das, pl. Namenschilder| ป้ายชื่อ, ป้ายประจำตัว, Syn. Ausweis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amenorrhoe {f}; Ausbleiben der Regelblutung [med.]amenorrhoea; lack of periods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament [Add to Longdo]
さしすせそ[sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
じん帯;靭帯;靱帯[じんたい, jintai] (n,adj-no) ligament [Add to Longdo]
となるために[tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
のか[noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
の為に[のために, notameni] (aux) (uk) (See 為に) for the sake of; because; (P) [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) {comp} welcome screen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen [Add to Longdo]
メニュー画面[メニューがめん, menyu-gamen] menu screen [Add to Longdo]
ロールオーバメニュー[ろーるおーばめにゅー, ro-ruo-bamenyu-] rollover menu [Add to Longdo]
画面[がめん, gamen] screen, picture, scene [Add to Longdo]
画面サイズ[がめんサイズ, gamen saizu] screen size [Add to Longdo]
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture [Add to Longdo]
画面上[がめんじょう, gamenjou] on-screen (a-no) [Add to Longdo]
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] screen capture [Add to Longdo]
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
起動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Amen
   n 1: a primeval Egyptian personification of air and breath;
      worshipped especially at Thebes [syn: {Amen}, {Amon},
      {Amun}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top