ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alic

   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alic-, *alic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetylsalicylic acid(อะเซท' ทิลแซลลิซิล' ลิค) (pharm.) aspirin
acromegalic(แอคโรมิแกล' ลิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ acromegaly คนที่เป็น acromegaly
calices(แคล'ลิซีซ) พหูพจน์ของ calix
canaliculusn. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi
chalice(แชล'ลิส) n. ถ้วยดื่ม,ถ้วยดื่มเหล้าองุ่น
italic(อิแทล'ลิค) adj. เกี่ยวกับแบบหนังสือ ตัวเอียง,เกี่ยวกับอิตาลี. n. หนังสือแบบตัวเอียง,สาขา หนึ่งของภาษาตระกูล Indo-European
italicise(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.
italicize(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.
malic(แมล'ลิค,เม'ลิค) adj. เกี่ยวกับแอปเปิ้ล
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย,การผูกพยาบาท,ความจองร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
calico(n) ผ้าดิบ
chalice(n) ถ้วย
italicize(vt) พิมพ์ตัวเอน,เน้น,ขีดเส้นใต้
italics(n) ตัวเอน
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alicyclicอะลิไซคลิก [การแพทย์]
Alicyclic Compoundsสารประกอบเอลิไซคลิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alicia.อลิเซีย Field of Dreams (1989)
Alice!อลิซ! Alice Through the Looking Glass (2016)
- I hope Alice was satisfactory, madam.- หวังว่าอลิซจะเป็นที่พอใจนะคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Oh, but I haven't a maid. I'm sure Alice will do very nicely.เเต่ฉันไม่มีคนรับใช้นี่คะ ฉันเเน่ใจว่าอลิซทําหน้าที่ได้ดีเเล้ว Rebecca (1940)
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย Rebecca (1940)
Let me see. Planet... Alice!นึกก่อนนะ ดาวเคราะห์... The Little Prince (1974)
The planet Alice?ไม่ชอบฮะ ดาวเคราะห์อลิซ The Little Prince (1974)
- And Alice?และอลิซ? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Alice?อลิซ? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Alice.อลิซ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Alice.อลิซ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alicAlice went to bed at ten.
alicAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
alicAlice slid down the long slide.
alicAs is usual with young girls, Alice likes chocolate very much.
alicShe was called Alice after her grandmother.
alicAlice was frightened of her strict mother.
alicAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
alicJohnny proposed to Alice and she accepted.
alicI don't care for Alice.
alicIt was Alice that went to the concert yesterday.
alicWhat Alice, waiting for a reply, was faced with was a sudden howl. It was a resounding noise, sharp as to burst her ear drums, loud as to reach unto the heavens.
alicHe is infatuated with Alice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious   
การฟ้องเท็จ[n. exp.] (kān føng thet) EN: malicious prosecution   
การฆ่าคนโดยเจตนา[n. exp.] (kān khā khon dōi jēttanā) EN: malicious killing   
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts   FR: être animé de mauvaises intentions
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
เกล็ดแก้ว [n. exp.] (klet kaēo) EN: Calico plant   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALICE    AE1 L AH0 S
ALICEA    AH0 L IH1 S IY0 AH0
ALICIA    AH0 L IH1 SH AH0
ALICE'S    AE1 L AH0 S AH0 Z
ALICIA'S    AH0 L IH1 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alice    (n) ˈælɪs (a1 l i s)
Alicante    (n) ˈælɪkˈæntiː (a1 l i k a1 n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱丽丝[Ài lì sī, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Alice (name), #46,431 [Add to Longdo]
爱莉丝[Ài lì sī, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Alice (female name), #212,029 [Add to Longdo]
阿利坎特[Ā lì kǎn tè, ㄚ ㄌㄧˋ ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ, ] Alicante, #295,191 [Add to Longdo]
爱丽丝漫游奇境记[Ài lì sī màn yóu qí jìng jì, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ ㄇㄢˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Alice in Wonderland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alicekolibri {m} [ornith.]Green-tailed Emerald [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin) [Add to Longdo]
イタリック[, itarikku] (n) italic [Add to Longdo]
イタリック語派[イタリックごは, itarikku goha] (n) Italic (branch of languages) [Add to Longdo]
イタリック体[イタリックたい, itarikku tai] (n) {comp} Italic [Add to Longdo]
ウラル語族[ウラルごぞく, uraru gozoku] (n) Uralic (family of languages) [Add to Longdo]
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
キャラコ[, kyarako] (n,adj-no) calico [Add to Longdo]
キャリコ[, kyariko] (n) calico [Add to Longdo]
サリチル[, sarichiru] (n) salicylic [Add to Longdo]
サリチル酸[サリチルさん, sarichiru san] (n) salicylic acid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top