ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alger

AE1 L JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alger-, *alger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Algeria(n) ประเทศแอลจีเรียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
Algeria(n) แอลจีเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algeria(แอลจี' เรีย) n. ประเทศแอลจีเรียในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ -Algerian n.,adj.
algerian(แอลจี' เรียน) adj. ซึ่งเกี่ยวกบ Algeria. ชาวอัลจีเรีย (Algerine)
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
algerI roomed with a delegate from Algeria.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเจียร์[Aēljīa] (n, prop) EN: Algiers  FR: Alger
แอลจีเรีย[Aēljirīa] (n, prop) EN: Algeria  FR: Algérie [f]
ดีนาร์แอลจีเรีย[dīnā Aēljirīa] (n, exp) EN: Algerian dinar  FR: dinar algérien [m]
ประเทศแอลจีเรีย = ประเทศอัลจีเรีย[Prathēt Aēljirīa = Prathēt Aljirīa] (n, prop) EN: Algeria  FR: Algérie [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย[Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Aēljirīa] (n, prop) EN: People's Democratic Republic of Algeria   FR: République algérienne démocratique et populaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALGER AE1 L JH ER0
ALGERIA AE0 L JH IH1 R IY0 AH0
ALGERIAN AE0 L JH IH1 R IY0 AH0 N
ALGERNON AE1 L JH ER0 N AA0 N
ALGERIA'S AE0 L JH IY1 R IY0 AH0 Z
ALGERIANS AE0 L JH IY1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alger (n) ˈælʤər (a1 l jh @ r)
Algeria (n) ˈælʤˈɪəʳrɪəʳ (a1 l jh i@1 r i@)
Algerian (n) ˈælʤˈɪəʳrɪəʳn (a1 l jh i@1 r i@ n)
Algerians (n) ˈælʤˈɪəʳrɪəʳnz (a1 l jh i@1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿尔及利亚[Ā ěr jí lì yà, ㄚ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Algeria, #17,041 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Algerien [geogr.]Algeria (dz) [Add to Longdo]
Algerier {m}; Algerierin {f}Algerian [Add to Longdo]
algerisch {adj}Algerian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルジェリア[arujieria] (n) Algeria [Add to Longdo]
ライ[rai] (n) (1) lie; (2) rye; (3) rai (Algerian music style); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Alger
   n 1: United States author of inspirational adventure stories for
      boys; virtue and hard work overcome poverty (1832-1899)
      [syn: {Alger}, {Horatio Alger}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top